Browsing Albanian translation

10 of 2030 results
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
<emphasis role="bold">Autentifikimi dhe Qasja</emphasis>. Vendosja e identitetit të kompjuterëve dhe shfrytëzuesve të rrjetit dhe përcaktimi i informatës që kompjuteri dhe shfrytëzuesi është i autorizuar t'i qaset duke përdorur principet dhe teknologjitë si të drejtat e të dhënave, politikat e grupeve, dhe servisi për autentifikim Kerberos.
Translated and reviewed by Astrit Zhushi on 2009-12-16
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:48(para)
10 of 2030 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.