Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 2030 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Projekti i Dokumentimit Ubuntu)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:6(creator) serverguide/C/serverguide-C.omf:7(maintainer)
2.
Ubuntu Server Guide
Udshëzuesi i serverit Ubuntu
Translated and reviewed by Iliona Qejvanaj on 2011-10-25
In upstream:
Udhëzuesi i Serverit Ubuntu
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-12-17
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:8(title) serverguide/C/serverguide-C.omf:11(description) serverguide/C/serverguide.xml:14(title) serverguide/C/bookinfo.xml:13(title)
3.
2007-09-30
30.09.2007
Translated and reviewed by Iliona Qejvanaj on 2011-10-25
In upstream:
30-09-2007
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:9(date)
4.
Windows Networking
Rrjeti Windows
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:13(title)
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
Rrjetet e kompjuterave shesh përbëhen nga sisteme të ndryshëm, dhe ndërkohë që përdorimi i një rrjeti të përbërë vetëm nga kompjuterat desktop dhe server të Ubuntu sigurisht që sjell kënaqësi, disa ambiente të rrjeteve duhet të kenë si Ubuntu edhe <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> si sisteme që punojnë sëbashku në harmoni. Kjo pjesë e Udhëzuesit të <phrase>Ubuntu</phrase> Server paraqet principet dhe mjetet që përdoren gjatë konfigurimit të Serverit Ubuntu, për të ndarë resurset e rrjetit me kompjuterat Windows.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-12-17
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:15(para)
6.
Introduction
Hyrje
Translated and reviewed by Lulzim on 2009-08-18
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:25(title) serverguide/C/virtualization.xml:402(title) serverguide/C/security.xml:354(title) serverguide/C/remote-administration.xml:22(title) serverguide/C/package-management.xml:20(title) serverguide/C/introduction.xml:13(title)
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
Për të lidhur me sukses në rrjet Ubuntu sistemin tuaj me Windows klientët përfshinë integrimin dhe mundësimin e serviseve të zakonshme ne mjediset Windows. Servieset e tilla asistojnë në ndarjen e të dhënave dhe informatës rreth kompjuterëve dhe shfrztëzuesve të përfshirë në rrjet, dhe mund të klasifikohen në tre kategori të funksionalitetit:
Translated and reviewed by Astrit Zhushi on 2009-12-16
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:27(para)
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
<emphasis role="bold">Serviset për ndarjen e të Dhënave dhe Shtypësit</emphasis>. Përdorimi i Server Message Block (SMB) protokolit ndihmon ndarjen e të dhënave, dosjeve, vëllimeve, dhe ndarjen e shtypësve nëpërmjet rrjetit.
Translated and reviewed by Astrit Zhushi on 2009-12-16
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:35(para)
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
<emphasis role="bold"> Serviset e listave të renditura</emphasis>. Ndarja e informatës vitale rreth kompjuterëve dhe shfrytëzuesve të rrjetit me teknologjitë si Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
Translated and reviewed by Astrit Zhushi on 2009-12-16
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:41(para)
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
<emphasis role="bold">Autentifikimi dhe Qasja</emphasis>. Vendosja e identitetit të kompjuterëve dhe shfrytëzuesve të rrjetit dhe përcaktimi i informatës që kompjuteri dhe shfrytëzuesi është i autorizuar t'i qaset duke përdorur principet dhe teknologjitë si të drejtat e të dhënave, politikat e grupeve, dhe servisi për autentifikim Kerberos.
Translated and reviewed by Astrit Zhushi on 2009-12-16
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:48(para)
110 of 2030 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Astrit Zhushi, Edonit Rexhepi, Iliona Qejvanaj, Lulzim, Matthew East, Vilson Gjeci.