Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
1120 of 73 results
11.
This document is an introduction to Kubuntu. It explains the Kubuntu philosophy and roots, as well as introduces the Kubuntu desktop.
Este documento é unha introdución a Kubuntu. Explica a filosofía e raíces da Kubuntu e introduce tamén o escritorio Kubuntu.
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:17(para)
12.
Introduction to Kubuntu
Introdución a Kubuntu
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:25(title)
13.
Welcome to Kubuntu 8.04: the Hardy Heron Release. Kubuntu is a user-friendly Linux operating system that utilizes KDE, the K Desktop Environment. With a predictable 6 month release cycle as part of the Ubuntu project, Kubuntu is the Linux distribution for everyone. The entire Kubuntu team would like to thank you for using Kubuntu.
Reciba a nosa benvida a Kubuntu 8.04: a Versión Hardy Heron. Kubuntu é un sistema operativo Linux amigábel que emprega KDE, o Contorno de Traballo K. Cun ciclo de edicións predecíbel de seis meses como parte do proxecto Ubuntu, Kubuntu é a distribución de Linux para todos. O equipo Kubuntu completo quérelle agradecer que use Kubuntu.
Translated and reviewed by Xosé on 2008-03-25
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:34(para)
14.
Kubuntu includes more than 1,000 pieces of software and has access to more than 25,000 other applications to suit your needs. Kubuntu starts with Linux version 2.6.24 and KDE 3.5.9, and then covers every standard desktop application from word processing and spreadsheet to Internet access applications, web server software, email software, programming languages and tools, and more.
Kubuntu inclúe máis de 1.000 programas e ten acceso a outras máis de 25.000 aplicacións para satisfacer as necesidades que vostede teña. Kubuntu comeza coa versión 2.6.24 de Linux e a 3.5.9 de KDE e a partir daquí cobre todas as aplicacións normais de escritorio, desde o procesamento de textos e a folla de cálculos até as aplicacións de acceso á Internet, software de servidores web, programas de correo electrónico, linguaxes e ferramentas de programación e moito máis.
Translated and reviewed by Xosé on 2008-03-25
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:42(para)
15.
Philosophy
Filosofía
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:54(title)
16.
The team behind Kubuntu makes the following commitment to its users:
A equipa por detrás do Kubuntu asume o seguinte compromiso para cos seus utilizadores:
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:58(para)
17.
Kubuntu uses the solid base of Ubuntu plus the latest KDE. We are part of the Ubuntu community and use their infrastructure and support. Our mission is to be the best KDE distribution available.
O Kubuntu usa a base sólida do Ubuntu e o KDE máis recente. Facemos parte da comunidade Ubuntu e usamos a súa infraestrutura e axuda. A nosa misión é ser a mellor distribución KDE disponíbel.
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:63(para)
18.
Kubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for an <quote>enterprise edition</quote>, we make our very best work available to everyone on the same free terms.
Kubuntu será sempre gratuíta e non hai ningún pagamento extra por unha <quote>edición empresarial</quote>; poñemos o noso mellor traballo á disposición de todo o mundo nos mesmos termos libres.
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:71(para)
19.
Kubuntu includes the very best translations and accessibility infrastructure that the Free Software community has to offer, to make Kubuntu usable by as many people as possible.
o kubuntu inclúe a mellor infraestrutura de accesibilidade e traducións que a comunidade de Software libre ten para ofrecer, de modo a tornar o kubuntu utilizábel por tantas persoas como for posíbel.
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:79(para)
20.
Kubuntu is entirely committed to the principles of free software and open source development; we encourage people to use free and open source software, improve it, and pass it on.
O kubuntu está totalmente comprometido cos principios do software libre e o desenvolvemento de código aberto; animamos a todos a usar software libre e de código aberto, a melloralo e a pasalo.
Translated and reviewed by Xosé on 2008-03-25
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:83(para)
1120 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antón Méixome, Miguel Anxo Bouzada, Xosé.