Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1019 of 557 results
10.
This is the URL (e.g. a folder or a web page) where Konqueror will jump to when the \"Home\" button is pressed. This is usually your home folder, symbolized by a 'tilde' (~).
i18n: file konqueror.kcfg line 21
Đây là địa chỉ URL (ví dụ một thư mục hay một trang web) mà Konqueror sẽ mở khi nhấn nút \"Nhà\". Đây thường là thư mục cá nhân của bạn, có biểu tượng là một 'dấu sóng' (~).
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:78
11.
Show file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:38
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Hiển thị chỉ dẫn về tập tin
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Hiển thị lời mách về tập tin
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:119
12.
Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see a small popup window with additional information about that file
i18n: file: src/konqueror.kcfg:39
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Tại đây bạn có thể điều khiển được việc có hiển thị một cửa sổ bung nhỏ thông tin thêm về tập tin khi rê chuột lên tập tin đó hay không
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Ở đây có thể điều khiển việc hiển thị hay không một cửa sổ nhỏ với vài thông tin thêm về tập tin khi đưa con trỏ chuột lên nó
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:122
13.
Show previews in file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:50
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Xem trước nội dung trong hướng dẫn tập tin
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Hiển thị xem trước trong lời mách
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:125
14.
Here you can control if you want the popup window to contain a larger preview for the file, when moving the mouse over it
i18n: file: src/konqueror.kcfg:51
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Tại đây bạn có thể điều khiển được việc có hiển thị cửa sổ bung cho phép xem trước nội dung tập tin khi rê chuột lên tập tin đó hay không
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Ở đây có thể chọn để cửa sổ lời mách chứa hay không một ô xem trước nội dung của tập tin
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:128
15.
Rename icons inline
Đổi tên biểu tượng trực tiếp
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Đổi thẳng tên biểu tượng
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
16.
Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on the icon name.
Đánh dấu chọn tùy chọn này sẽ cho phép thay đổi tên tập tin khi nhấn trực tiếp vào tên biểu tượng.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Đánh dấu chọn tùy chọn này sẽ cho phép thay đổi tên tập tin khi nhấn thẳng vào tên biểu tượng.
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
17.
Show 'Delete' menu entries which bypass the trashcan
i18n: file: src/konqueror.kcfg:56
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Hiển thị mục thực đơn 'Xóa' để xóa thẳng không qua thùng rác
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Hiển thị mục thực đơn 'Xóa' để xóa thẳng không qua sọt rác
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:131
18.
Uncheck this if you do not want 'Delete' menu commands to be displayed on the desktop and in the file manager's menus and context menus. You can still delete files when hidden by holding the Shift key while calling 'Move to Trash'.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:57
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Bỏ chọn nếu bạn không muốn mục thực đơn 'Xóa' được hiển thị trong thực đơn và thực đơn ngữ cảnh của Mặt bàn làm việc (Desktop) và trong trình Quản lý tập tin (File Manager). Bạn vẫn có thể xóa các tập tin bị ẩn bằng cách giữ phím Shift khi chọn mục 'Đưa vào Thùng rác'.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Bỏ đánh dấu nếu không muốn hiển thị mục 'Xóa' trong thực đơn khi nhấn chuột phải. Khi này bạn vẫn có thể xóa tập tin bằng cách giữ phím Shift khi chọn 'Chuyển tới sọt rác'.
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:139
19.
Standard font
i18n: file: src/konqueror.kcfg:159
i18n: ectx: label, entry, group (HTML Settings)
Phông chuẩn
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Phông thông thường
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-18
Located in rc.cpp:143
1019 of 557 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Phan Vinh Thinh, tecthai.