Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 557 results
1.
&Location
&Vị trí
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
2.
Extra Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:102
i18n: ectx: ToolBar (extraToolBar)
Thanh công mở rộng
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Thanh công cụ mở rộng
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:29
3.
Location Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:109
i18n: ectx: ToolBar (locationToolBar)
Thanh công cụ vị trí
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Vị trí thanh công cụ
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:32
4.
Bookmark Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:115
i18n: ectx: ToolBar (bookmarkToolBar)
Thanh công cụ bookmark
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:35
5.
&Go
i18n: file: src/konqueror.rc:44
i18n: ectx: Menu (go)
&Tới
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
&Go
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:14
6.
&Window
i18n: file: src/konqueror.rc:71
i18n: ectx: Menu (window)
&Cửa sổ
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:20
7.
Open folders in separate windows
i18n: file: src/konqueror.kcfg:32
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Mở các thư mục trong các cửa sổ riêng
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
Located in rc.cpp:113
8.
If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a folder, rather than showing that folder's contents in the current window.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:33
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Nếu chọn, thì Konqueror sẽ mở một cửa sổ mới cho mỗi thư mục, thay vì hiển thị nội dung của nó trong cửa sổ hiện thời.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
Located in rc.cpp:116
9.
Home Folder
Thư mục nhà
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-17
In upstream:
Thư mục cá nhân
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in src/konqmainwindow.cpp:2031 src/konqmainwindow.cpp:2037 about/konq_aboutpage.cc:91
10.
This is the URL (e.g. a folder or a web page) where Konqueror will jump to when the \"Home\" button is pressed. This is usually your home folder, symbolized by a 'tilde' (~).
i18n: file konqueror.kcfg line 21
Đây là địa chỉ URL (ví dụ một thư mục hay một trang web) mà Konqueror sẽ mở khi nhấn nút \"Nhà\". Đây thường là thư mục cá nhân của bạn, có biểu tượng là một 'dấu sóng' (~).
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:78
110 of 557 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Phan Vinh Thinh, tecthai.