Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 5728 results
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for email</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contains the person's email address.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP pel correu</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté l'adreça de correu electrònic de l'usuari</p>.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>SAML 2.0 field for surname</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contains the person's last name.</p>
2020-02-28
<h3>SAML 2.0 field for Surname</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contains the user's last name</p>
~
If checked, people will be forced to change their password when they log in for the first time.
2020-02-28
S'ha de forçar el canvi de contrasenya dels nous usuaris el primer cop que entrin al lloc?
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Wrong login message</h3> <p>When people are only able to log in via Moodle and cannot use the standard login form.</p> <p>Enter a message to show to people who try to log in via the standard login form. This message should contain instructions on how they can gain access to Mahara through Moodle.</p> <p><b>Note</b>: The message is displayed right above the login form in the sidebar. Therefore, do not make it too long.</p>
2020-02-28
<h3>Missatge d'error en l'entrada</h3> <p>Quan no hi ha autoritat parental els usuaris només poden entrar via SSO i no poden utilitzar el formulari d'entrada de Mahara.</p> <p>Escriviu aquí el missatge que voleu que vegin els usuaris que provin d'entrar a través del formulari d'entrada de Mahara. Hauria de contenir les instruccions perquè l'usuari pugui entrar a través d'SSO.</p>
~
Add a person
2020-02-28
Afegeix usuari
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Remote account</h3> <p>Match the user attribute value to the remote username field assigned to a given account (not the real Mahara username).</p>
2020-02-28
<h3>Remote user</h3> <p>Match the user attribute value to the remote username field assigned to a given user (not the real Mahara user name). </p>
~
If you delete your account, all your content will be deleted permanently. You cannot get it back. Your profile information and your pages will no longer be visible to other people. The content of any forum posts you have written will still be visible, but your name will no longer be displayed.
2020-02-28
Si elimineu el vostre propi compte els altres usuaris ja no podran veure ni la vostra informació del perfil ni les vistes. Tanmateix les entrades de fòrum que haguéssiu pogut fer encara es veuran però sense el nom de l'autor.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for student ID</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contains the person's student ID.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP per l'ID d'estudiant</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté l'ID d'estudiant de l'usuari</p>.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Update account information on login</h3> <p>Enable this option to bring over account data from the remote site on login and update your account record with any changes.</p>
2020-02-28
<h3>Actualitza la informació de l'usuari a l'inici de sessió</h3> <p>Activeu aquesta opció per importar les dades de l'usuari des del lloc remot a l'inici de sessió i actualitzar el seu registre d'usuari amb els canvis que hi poguessin haver.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Auto-create accounts</h3> <p>If a person jumps over to the remote site, will that site automatically create a new account record for this person?</p>
2020-02-28
<h3>Auto-creació d'usuaris</h3> <p>Si un usuari salta cap a un lloc remot, aquest lloc crearà automàticament un nou compte d'usuari pel vostre usuari?</p>
~
The file containing the people to add.
2020-02-28
Fitxer que conté els usuaris que s'han d'afegir
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Auto-create accounts</h3> <p>If people we have no record of authenticate successfully, we can retrieve their details from the remote server and create records for them.</p>
2020-02-28
<h3>Auto-creació d'usuaris</h3> <p>Si en aquest lloc no hi ha cap registre de la correcta autenticació de l'usuari es poden recuperar les seves dades des del servidor remot i crear-li un registre.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Friends control</h3> <p>Choose whether others may add this person to their friends list. If the person is added to a friends list, the owner of that list is added to the person's list as well. When the person removes someone from their friends list, the person is also removed from the other person's list. Choose either:</p> <p><strong>Nobody may add you as a friend:</strong> no one may add this person to their friends list.</p> <p><strong>New friends require my authorisation:</strong> the person's authorisation is needed for them to be added to a friends list. If they approve, they will be added to a friends list.</p> <p><strong>New friends are automatically authorised:</strong> anyone may add the person to their list.</p>
2020-02-28
<h3>Control d'amics</h3> <p>Escolliu si els altres usuaris us poden afegir a la seva llista d'amics. Quan sigueu en una llista d'amics el propietari de la llista també s'afegeix a la vostra llista. Quan traieu algú de la vostra llista d'amics també sortiu de la seva llista. Escolliu entre:</p> <p><strong>Ningú pot afegir-me com a amic:</strong> ningú us podrà afegir a la seva llista.</p> <p><strong>Els amics nous necessiten la meva autorització:</strong> cal la vostra autorització perquè sigueu afegit a alguna llista. Si la doneu ells també entraran a la vostra llista d'amics.</p> <p><strong>Els amics nous estan autoritzats automàticament:</strong> tothom us pot afegir a la seva llista.</p>
~
<p><b>You are currently connected with remote account "%s". Please log in with your local account to link them or register if you do not currently have an account on %s.</b></p>
2020-02-28
<p><b>Actualment esteu connectat amb l'usuari remot %s. Inicieu la sessió amb el vostre compte local per enllaçar-los entre si, o registreu-vos si no teniu un compte a %s.</b></p>
~
Use the <a href="http://www.gravatar.com">Gravatar</a> service for default profile pictures.
2020-02-28
Utilitzeu el servei <a href="http://www.gravatar.com">Gravatar</a> per les imatges del perfil per defecte de l'usuari.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Email</h3> <p>Use this setting to stop this site from sending emails to the account holder.</p>
2020-02-28
<h3>Correu electrònic</h3> <p>Canvieu aquesta opció si voleu deixar de rebre correus d'aquest lloc.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>HTML editor</h3> <p>An HTML editor is available for some sections of the site. This is known as a 'What you see is what you get' (WYSIWYG) editor. This allows the person to apply formatting to text, e.g. bold or italics. If the editor is turned off, they can only enter plain text.</p> <p>This setting might be disabled by a site administrator.</p> <p><strong>Note:</strong> HTML editors may appear and work slightly differently in some browsers.</p>
2020-02-28
<h3>Editor HTML</h3> <p>En algunes seccions d'aquest lloc podreu utilitzar un editor HTML. És del tipus WYSIWYG (‘What you see is what you get’ ) "El que es veu és el que s'obté" i permet aplicar format al text, per exemple, posar lletra en negreta o itàlica. Si l'editor està desactivat només podreu escriure text pla.</p> <p>La configuració l'activa o desactiva l'administrador del lloc.</p> <p><strong>Nota:</strong>Els editors HTML poden aparèixer i funcionar de manera lleugerament diferent segons el navegador que s'utilitza.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Show information about this site on the dashboard</h3> <p>If this checkbox is ticked, information about this site and what can be done with it will be displayed on the person's dashboard.</p>
2020-02-28
<h3>Mostra informació sobre aquest lloc a la pàgina d'inici</h3> <p>Si l'activeu ("On") a la pàgina d'inici, sobre la consola, l'usuari trobarà informació sobre el lloc i què hi pot fer.</p>
~
<p>You can configure your site to use human-readable URLs for profiles, group homepages, and portfolio pages. For example, <ul><li>http://mahara.example.com/user/bob</li> <li>http://mahara.example.com/group/bobs-group</li> <li>http://mahara.example.com/user/bob/bobs-portfolio-page</li> </ul> Before enabling this option, your server administrator must configure your web server so that incoming requests have their URLs rewritten.</p> <p>See <a href="https://wiki.mahara.org/wiki/System_Administrator's_Guide/Clean_URL_Configuration">Clean URL Configuration</a> on the Mahara wiki for instructions on how to do this.</p>
2020-02-28
<p>Podeu configurar el vostre lloc perquè utilitzi URLs comprensibles pels humans als perfils d'usuari, pàgines d'inici dels grups i pàgines del portafolis. Per exemple, <ul><li>http://mahara.exemple.com/user/josep</li> <li>http://mahara.exemple.com/group/elgrupcatala3</li> <li>http://mahara.exemple.com/user/josep/portafolisjosep</li> </ul> Abans d'activar aquesta opció l'administrador del sistema ha de configurar el servidor de manera que les sol·licituds de pàgina entrants tinguin les URLs reescrites.</p> <p>Vegeu <a href="https://wiki.mahara.org/index.php/System_Administrator's_Guide/Clean_URL_Configuration">Clean URL Configuration</a> al wiki de Mahara per trobar les instruccions per fer-ho.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Auto-adding people to groups</h3> <p>If you tick this checkbox, everyone who signs up to this site will be added to this group.</p> <p>Depending on the group type, group members may still have the option to leave the group.</p>
2020-02-28
<h3>Adicció automàtica d'usuaris a grups</h3> <p>Si marqueu que "Sí" tothom que es registri al lloc web serà automàticament membre d'aquest grup.</p> <p>Depenent del tipus de grup, però, els usuaris tindran l'opció d'abandonar-lo.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Allow institution public pages</h3> <p>If you wish to allow institution members to create portfolios that may be made accessible to the public, this checkbox should be ticked.</p> <p>If this checkbox is unticked, members of this institution may still be able to create public portfolios if they belong to other institutions that allow them.</p>
2020-02-28
<h3>Permet pàgines públiques de la institució</h3> <p>Marqueu aquesta casella si permeteu que els usuaris que pertanyen a una institució puguin crear pàgines públiques, és a dir, que siguin visibles per tothom.</p> <p>Si no marqueu aquesta casella els usuaris d'aquesta institució podran crear pàgines públiques només en el cas que pertanyin alhora a una altra institució que sí permet crear pàgines públiques.</p> <p>Les pàgines públiques només són editables per l'usuari que les ha creat.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Cover letter</h3> <p>The cover letter section allows you to create a message for those reviewing your résumé. Using the HTML editor you can format the cover letter as required.</p>
2020-02-28
<h3>Carta de presentació</h3> <p>La carta de presentació us permet crear un missatge per als usuaris que llegeixin el vostre currículum. Usant l'editor HTML podeu donar format a la carta segons sigui necessari. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Site name</h3> <p>The name to show to people to identify the remote site. If you enable SSO, they may click on this name to start a session at the remote site.</p>
2020-02-28
<h3>Nom del lloc</h3> <p>Nom que es mostrarà als vostres usuaris per identificar el lloc remot. Si habiliteu l'SSO podran clicar sobre aquest nom i començar una sessió al lloc remot.</p>
~
If your CSV file contains the usernames of people who are already members of the institution you have specified, their details will be overwritten with data from the file. Use with care.
2020-02-28
Si el fitxer CSV conté els noms d'usuari dels usuaris que ja són membres de la institució que heu especificat, les dades del fitxer sobreescriuran els detalls anteriors. Utilitzeu aquesta opció amb cura.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Default notification method</h3> <p>The method used to send notifications to new account holders. If set to 'Inbox', notifications are kept on the site, and people must log in to read them on their <a href="../../account/activity">Inbox</a> page. People can change this preference at any time in their <a href="../../account/activity/preferences">notification settings</a>.</p>
2020-02-28
<h3>Mètode de notificació per defecte</h3> <p>Mètode a emprar per enviar notificacions als usuaris nous. Si trieu l'opció 'Correu electrònic' les notificacions resten dins del lloc i els usuaris hauran d'identificar-se per llegir-les a la seva pàgina <a href="../../account/activity">Safata d'entrada</a>. Els usuaris, però, poden canviar llurs preferències a la seva pàgina <a href="../../account/activity/preferences">Notificacions</a>.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Default membership period</h3> <p>You can set how long members will remain associated with this instituion. After this length of time, the members will be removed from the institution.</p> <p>Members will receive an email before this time reminding them that they will be removed soon.</p> <p>They will not lose their account. It will just not be associated with that institution any more.</p>
2020-02-28
<h3>Període de pertinença per defecte</h3> <p>Podeu determinar quant de temps els usuaris romandran associats a una institució. Després d'aquest temps els usuaris abandonaran la institució.</p> <p>Els usuaris rebran un correu informant que deixaran la institució abans no s'esgoti aquest període de temps.</p>
~
The institution and authentication method for the new accounts.
2020-02-28
La institució i el mètode d'autenticació dels nous usuaris
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Log events</h3> <p>Events are generated every time somebody does anything significant on the site, e.g. editing a page.</p> <p>Optionally, a log of these events can be kept in the database. You can keep either all events, which could be a lot of data and database activity on a busy site, or only those events pertaining to the masquerading of an administrator as another person when using the "Log in as" functionality. This log is kept in the event_log table in the database. A report of masquerading sessions is available in the "Reports" section.</p> <p>If you want to use the advanced analytics functionality, you need to log all events and not just the masquerading ones.</p> <p>No matter which setting you choose, all events are still logged in the access log.</p>
2020-02-28
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Log events</h3> <p>Events are generated every time the user does anything significant on the site, such as editing a page.</p> <p>Optionally, a log of these events can be kept. You can keep either all events, which could be a lot of data and database activity on a busy site, or only those events pertaining to the masquerading of an administrator as another user when using the "Log in as" functionality. This log is kept in the event_log table in the database. A report of masquerading sessions is available in the "User reports" section of the "User search" administration page.</p> <p>No matter which setting you choose, all events are still logged in the access log.</p>
~
If checked, an email will be sent to people informing them of their new account details.
2020-02-28
S'ha d'enviar un missatge als nous usuaris informant-los sobre els detalls del nou compte?
~
If SMTP server requires authentication, enter account credentials in the corresponding fields.
2020-02-28
Si el servidor SMTP requereix autenticació escriviu les credencials d'usuari als camps corresponents.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Institution expiry date</h3> <p>The institution's expiry date is the date that the institution will be suspended on. Members from this institution won't be able to login until the institution is unsuspended.</p>
2020-02-28
<h3>Data de caducitat de la institució</h3> <p> La data de caducitat de la institució és aquella en què la institució serà suspesa i els usuaris de la institució ja no es podran registrar al lloc fins que no se li aixequi la suspensió.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>We auto-create accounts</h3> <p>People that successfully authenticate but are not currently account holders in the system will have an account created automatically.</p>
2020-02-28
<h3>Els usuaris es creen automàticament</h3> <p>Es crearà automàticament un compte pels usuaris que s'acaben d'autenticar però que encara no són usuaris del sistema.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Search subcontexts</h3> <p>Search for people in subcontexts.</p>
2020-02-28
<h3>Cerca als subcontexts</h3> <p>Cerca d'usuaris als subcontexts</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Profile picture size</h3> <p>The profile picture size specifies a maximum height and width in pixels for profile pictures. All images uploaded to the profile pictures area will be resized to these dimensions.</p>
2020-02-28
<h3>Mida de la icona del perfil</h3> <p>La mida de la icona del perfil especifica una amplada i alçada màximes en píxels. Totes les imatges carregades a l'àrea de Icones del perfil s'escalaran a aquestes dimensions. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Distinguished name</h3> <p>If you want to use bind-user to search people, specify it here. Something like 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'. Leave this blank for anonymous bind</p>
2020-02-28
<h3> Nom complet</h3> <p> Si voleu utilitzar la cerca d'usuaris connectats per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. Una cosa semblant a 'cn=ldapuser,ou=public,o=org '. Deixeu-ho en blanc per connexions anònimes. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Mandatory fields</h3> <p>Mandatory fields must be included in an account creation CSV file or populated by people who received an account once they complete registration on the site.</p>
2020-02-28
<h3>Camps obligatoris</h3> <p>Els camps obligatoris s'han d'incloure's en el fitxer CSV de creació de comptes d'usuari o els ha d'emplenar l'usuari una vegada completi el registre en el lloc web.</p>
~
Update account information in cron
2020-02-28
Actualitza la informació de l'usuari amb el cron
~
Auto-create accounts in cron
2020-02-28
Crea automàticament els usuaris amb el cron
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>We auto-create accounts</h3> <p>People that successfully authenticate but don't yet have an account in the system will have an account created automatically.</p>
2020-02-28
<h3>Els usuaris es creen automàticament</h3> <p>Es crearà automàticament un compte pels usuaris que s'acaben d'autenticar però que encara no són usuaris del sistema.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Resize images on upload - maximum image size</h3> <p>Maximum image size specifies a maximum pixel height and width for uploaded images. All images uploaded will be resized to these dimensions if they exceed the maximum image dimensions and image resizing is enabled.</p>
2020-02-28
<h3>Canvia la mida de les imatges en pujar-les - Mida màxima de la imatge</h3> <p>La mida màxima de la imatge determina l'amplada i alçada màximes en píxels de les imatges carregades per l'usuari. Totes les imatges que es carreguin es canviaran de mida fins assolir aquestes dimensions si sobrepassen les dimensions màximes i, a més, hi ha activada l'opció de Canvi de mida.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Sync accounts automatically via cron job</h3> <p>Enable this setting to activate a task in the cron which will automatically create and/or update accounts based on records in the LDAP server. By default, this cron task will execute once daily at midnight (server time). Edit the record in the "auth_cron" table or use the optional command-line script supplied at htdocs/auth/ldap/cli/sync_users.php if you wish to schedule it to run at other times or with other settings.</p> <p>This setting will have no effect if the cron is not running. See the <a href="https://wiki.mahara.org/wiki/System_Administrator's_Guide/Installing_Mahara">installation guide</a> for instructions on how to set it up.</p>
2020-02-28
<h3>Sincronitza usuaris via automàticament via cron</h3> <p>Seleccioneu aquesta opció per activar una tasca del cron que automàticament crearà i/o actualitzarà els comptes d'usuari basats en registres del servidor LDAP. Per defecte aquesta tasca del cron s'executarà un cop al dia a mitjanit (hora del servidor). Editeu el registre a la taula "auth_cron" o useu opcionalment l'script de la línia de comandaments que trobareu a htdocs/auth/ldap/cli/sync_users.php si voleu programar altres moments per fer-lo córrer o amb altres paràmetres.</p> <p>Aquesta activació no tindrà efecte si el cron no funciona. Vegeu la <a href="http://wiki.mahara.org/System_Administrator's_Guide/Installing_Mahara">guia d'instal·lació </a> per trobar les instruccions sobre com configurar-lo.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Sync groups in these contexts only</h3> <p>List of contexts where groups are located. Separate different contexts with ';'. (e.g., 'ou=groups,o=org;ou=other,o=org').</p> <p>If this field is left empty, the group sync cron will fall back to using the same list of contexts as the "Contexts" setting for where accounts are located.</p>
2020-02-28
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Sincronitza els grups només en aquests contexts</h3> <p>Llista de contexts on són les grups. Separeu els diferents contexts amb ';'. (p.ex, 'ou=grups,o=org;ou=altre,o=org').</p> <p>Si deixeu aquest camp buit el cron de sincronització de grups tornarà a utilitzar la mateixa llista de contexts de l'opció de configuració "Contexts" des d'on estan localitzats els usuaris.</p>
~
Email people about their account
2020-02-28
Envia un missatge als usuaris sobre el seu compte?
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for surname</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contains the person's last name.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP pel Cognom</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté el cognom de l'usuari</p>.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Login link</h3> <p>Allow people to link their own local account to the authenticated SAML account. This depends on the 'Remote account' option being enabled.</p>
2020-02-28
<h3>Enllaç pel registre</h3> <p>Permet que els usuaris enllacin el seu compte local a Mahara amb el compte SAML autenticat. Per fer-ho possible cal activar l'opció Usuari remot. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for display name</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contains the person's display name.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP pel Nom a mostrar</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté el Nom a mostrar de l'usuari</p>.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for first name</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contain's the person's first name.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP pel Nom</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté el Nom de l'usuari</p>.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>SAML 2.0 field for first name</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contain's the person's first name.</p>
2020-02-28
<h3>SAML 2.0 field for First Name</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contain's the user's first name.</p>
~
Add people by CSV
2020-02-28
Afegeix usuaris CSV
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Profile pictures</h3> <p> The profile pictures area allows you to upload pictures that will appear beside your name in many places in the system. </p> <p> You may have up to five pictures in your profile pictures area at once. Pictures you upload must be at least 16x16 pixels and no greater than 1024x1024 pixels. The images you upload count towards your file quota. </p> <p> Your default profile picture will be shown to other people beside your name around the site, and you may use the other images in the pages you create. </p> <p> <strong>Note:</strong> All of your profile pictures (not just the default one) can be accessed by other logged-in people. Delete them if you do not want others to see them. </p>
2020-02-28
<h3>Imatges del perfil</h3> <p>L'àrea d'imatges del perfil us permet carregar imatges que apareixeran al costat del vostre nom en diversos llocs del sistema.</p> <p>Podeu tenir fins a 5 imatges en la vostra àrea d'imatges del perfil a la vegada. Les imatges que carregueu han de ser d'almenys 16x16 píxels i no majors de 1024x1024 píxels. Aquestes imatges computen en la quota de fitxers. </p> <p>La vostra icona per defecte es mostrarà a altres persones al costat del vostre nom a tot el lloc. Podeu emprar les altres imatges en les pàgines que creeu. </p> <p> <strong>Avís</strong> Totes les imatges del vostre perfil (no només la imatge per defecte) poden ser accessibles per altres usuaris identificats. Suprimiu-les si no voleu que els altres les puguen veure. </p>