Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 5728 results
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Friends control</h3> <p>Choose whether other people may add you to their friends list. If you are added to a friends list, the owner of that list is added to your list as well. When you remove someone from your friends list, you are also removed from their list. Choose either:</p> <p><strong>Nobody may add me as a friend:</strong> no one may add you to their list.</p> <p><strong>New friends require my authorisation:</strong> your authorisation is needed for you to be added to a list. If you approve, they will be added to your list.</p> <p><strong>New friends are automatically authorised:</strong> anyone may add you to their list.</p>
2020-02-28
<h3>Control d'amics</h3> <p>Escolliu si els altres usuaris us poden afegir a la seva llista d'amics. Quan sigueu en una llista d'amics el propietari de la llista també s'afegeix a la vostra llista. Quan traieu algú de la vostra llista d'amics també sortiu de la seva llista. Escolliu entre:</p> <p><strong>Ningú pot afegir-me com a amic:</strong> ningú us podrà afegir a la seva llista.</p> <p><strong>Els amics nous necessiten la meva autorització:</strong> cal la vostra autorització perquè sigueu afegit a alguna llista. Si la doneu ells també entraran a la vostra llista d'amics.</p> <p><strong>Els amics nous estan autoritzats automàticament:</strong> tothom us pot afegir a la seva llista.</p>
~
People will be allowed to disable mobile device detection when they are browsing this site.
2020-02-28
Els usuaris podran desactivar la detecció de dispositius mòbils quan estiguin navegant per aquest lloc.
~
Suspend or delete this person
2020-02-28
Suspen o elimina aquest usuari
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Update account information on login</h3> <p>Retrieve account information from the remote server and update local account record each time the person logs in.</p>
2020-02-28
<h3>Actualitza la informació de l'usuari quan es registri</h3> <p>Recupera informació del servidor remot i actualitza el regitre local de l'usuari cada cop que aquest es registra.</p>
~
People can disable device detection
2020-02-28
Els usuaris poden desactivar la detecció de dispositius
~
If you delete your account, all your content will be deleted permanently. You cannot get it back. Your profile information and your pages will no longer be visible to other people. The content of any forum posts you have written will still be visible, but your name will no longer be displayed.
2020-02-28
Si elimineu el vostre propi compte els altres usuaris ja no podran veure ni la vostra informació del perfil ni les vistes. Tanmateix les entrades de fòrum que haguéssiu pogut fer encara es veuran però sense el nom de l'autor.
~
Use the <a href="http://www.gravatar.com">Gravatar</a> service for default profile pictures.
2020-02-28
Utilitzeu el servei <a href="http://www.gravatar.com">Gravatar</a> per les imatges del perfil per defecte de l'usuari.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Auto-create accounts</h3> <p>If a person jumps over to the remote site, will that site automatically create a new account record for this person?</p>
2020-02-28
<h3>Auto-creació d'usuaris</h3> <p>Si un usuari salta cap a un lloc remot, aquest lloc crearà automàticament un nou compte d'usuari pel vostre usuari?</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>SAML 2.0 field for first name</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contain's the person's first name.</p>
2020-02-28
<h3>SAML 2.0 field for First Name</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contain's the user's first name.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>We import content</h3> <p>Not all network-enabled applications support this, but if they do, this will allow people of the remote site to import content here.</p> <p>It depends on 'They SSO in' and it is sensible to also have 'We auto-create accounts' set as well.</p>
2020-02-28
<h3>Importació de contingut</h3> <p>No totes les aplicacions en xarxa ho suporten, però si ho fan permeten als usuaris d'un lloc remot importar contingut en aquest lloc.</p> <p>Depèn d' "Entrada per SSO" i també és sensible a haver activat "Autocreació d'usuaris"</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Update account information on login</h3> <p>Enable this option to bring over account data from the remote site on login and update your account record with any changes.</p>
2020-02-28
<h3>Actualitza la informació de l'usuari a l'inici de sessió</h3> <p>Activeu aquesta opció per importar les dades de l'usuari des del lloc remot a l'inici de sessió i actualitzar el seu registre d'usuari amb els canvis que hi poguessin haver.</p>
~
If SMTP server requires authentication, enter account credentials in the corresponding fields.
2020-02-28
Si el servidor SMTP requereix autenticació escriviu les credencials d'usuari als camps corresponents.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>We auto-create accounts</h3> <p>People that successfully authenticate but are not currently account holders in the system will have an account created automatically.</p>
2020-02-28
<h3>Els usuaris es creen automàticament</h3> <p>Es crearà automàticament un compte pels usuaris que s'acaben d'autenticar però que encara no són usuaris del sistema.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Remote account</h3> <p>Match the user attribute value to the remote username field assigned to a given account (not the real Mahara username).</p>
2020-02-28
<h3>Remote user</h3> <p>Match the user attribute value to the remote username field assigned to a given user (not the real Mahara user name). </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>They SSO in</h3> <p>Enable this option to allow people from the remote site to roam to your Mahara site without having to enter their username and password.</p> <h3>We SSO out</h3> <p>Enable this option to allow people to roam from Mahara to the remote site without having to re-sign on there.</p>
2020-02-28
<h3>Entrada per SSO</h3> <p>Activeu l'opció per permetre que els usuaris d'un lloc remot entrin al vostre lloc Mahara sense haver de tornar a entrar el seu nom d'usuari i la contrasenya.</p> <h3>Sortida per SSO</h3> <p>Activeu l'opció per permetre que els usuaris del vostre lloc Mahara passin a un lloc remot sense haver de tornar-hi a entrar el seu nom d'usuari i la contrasenya.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Auto-create accounts</h3> <p>If people we have no record of authenticate successfully, we can retrieve their details from the remote server and create records for them.</p>
2020-02-28
<h3>Auto-creació d'usuaris</h3> <p>Si en aquest lloc no hi ha cap registre de la correcta autenticació de l'usuari es poden recuperar les seves dades des del servidor remot i crear-li un registre.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Profile pictures</h3> <p> The profile pictures area allows you to upload pictures that will appear beside your name in many places in the system. </p> <p> You may have up to five pictures in your profile pictures area at once. Pictures you upload must be at least 16x16 pixels and no greater than 1024x1024 pixels. The images you upload count towards your file quota. </p> <p> Your default profile picture will be shown to other people beside your name around the site, and you may use the other images in the pages you create. </p> <p> <strong>Note:</strong> All of your profile pictures (not just the default one) can be accessed by other logged-in people. Delete them if you do not want others to see them. </p>
2020-02-28
<h3>Imatges del perfil</h3> <p>L'àrea d'imatges del perfil us permet carregar imatges que apareixeran al costat del vostre nom en diversos llocs del sistema.</p> <p>Podeu tenir fins a 5 imatges en la vostra àrea d'imatges del perfil a la vegada. Les imatges que carregueu han de ser d'almenys 16x16 píxels i no majors de 1024x1024 píxels. Aquestes imatges computen en la quota de fitxers. </p> <p>La vostra icona per defecte es mostrarà a altres persones al costat del vostre nom a tot el lloc. Podeu emprar les altres imatges en les pàgines que creeu. </p> <p> <strong>Avís</strong> Totes les imatges del vostre perfil (no només la imatge per defecte) poden ser accessibles per altres usuaris identificats. Suprimiu-les si no voleu que els altres les puguen veure. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Wrong login message</h3> <p>When people are only able to log in via Moodle and cannot use the standard login form.</p> <p>Enter a message to show to people who try to log in via the standard login form. This message should contain instructions on how they can gain access to Mahara through Moodle.</p> <p><b>Note</b>: The message is displayed right above the login form in the sidebar. Therefore, do not make it too long.</p>
2020-02-28
<h3>Missatge d'error en l'entrada</h3> <p>Quan no hi ha autoritat parental els usuaris només poden entrar via SSO i no poden utilitzar el formulari d'entrada de Mahara.</p> <p>Escriviu aquí el missatge que voleu que vegin els usuaris que provin d'entrar a través del formulari d'entrada de Mahara. Hauria de contenir les instruccions perquè l'usuari pugui entrar a través d'SSO.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Sync groups in these contexts only</h3> <p>List of contexts where groups are located. Separate different contexts with ';'. (e.g., 'ou=groups,o=org;ou=other,o=org').</p> <p>If this field is left empty, the group sync cron will fall back to using the same list of contexts as the "Contexts" setting for where accounts are located.</p>
2020-02-28
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Sincronitza els grups només en aquests contexts</h3> <p>Llista de contexts on són les grups. Separeu els diferents contexts amb ';'. (p.ex, 'ou=grups,o=org;ou=altre,o=org').</p> <p>Si deixeu aquest camp buit el cron de sincronització de grups tornarà a utilitzar la mateixa llista de contexts de l'opció de configuració "Contexts" des d'on estan localitzats els usuaris.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>SAML 2.0 field for email</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contains the person's email address.</p>
2020-02-28
<h3>SAML 2.0 field for email</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contains the user's email address</p>
~
Add people by CSV
2020-02-28
Afegeix usuaris CSV
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Login link</h3> <p>Allow people to link their own local account to the authenticated SAML account. This depends on the 'Remote account' option being enabled.</p>
2020-02-28
<h3>Enllaç pel registre</h3> <p>Permet que els usuaris enllacin el seu compte local a Mahara amb el compte SAML autenticat. Per fer-ho possible cal activar l'opció Usuari remot. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Parent authority</h3> <p>If you set a parent authority, people will be able to log in using that authority as well as SSO.</p> <p>For example, you could set up LDAP authentication and have that be the parent of this authority. That means that people will be able to log in via Mahara's inbuilt login forms using their LDAP details, as well as via SSO from an external authentication.</p> <p>You do not have to set a parent authority. If you do not, people using this authority will only be able to access Mahara via SSO.</p>
2020-02-28
<h3>Autoritat parental</h3> <p>Si s'estableix una autoritat parental el usuaris tant podran entrar usant aquesta autoritat com via SSO.</p> <p>Per exemple, podeu establir una autenticació LDAP que haurà de ser el "pare" d'aquesta autoritat. Això vol dir que els usuaris tant podran entrar via els formularis interns de Mahara, utilitzant els seus detalls LADP, com podran entrar via SSO.</p> <p>No cal que establiu una autoritat parental. Si no ho feu els usuaris que utilitzin aquesta autoritat només podran accedir a a Mahara per SSO.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Site name</h3> <p>The name to show to people to identify the remote site. If you enable SSO, they may click on this name to start a session at the remote site.</p>
2020-02-28
<h3>Nom del lloc</h3> <p>Nom que es mostrarà als vostres usuaris per identificar el lloc remot. Si habiliteu l'SSO podran clicar sobre aquest nom i començar una sessió al lloc remot.</p>
~
Auto-create accounts in cron
2020-02-28
Crea automàticament els usuaris amb el cron
~
Update account information in cron
2020-02-28
Actualitza la informació de l'usuari amb el cron
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for first name</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contain's the person's first name.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP pel Nom</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté el Nom de l'usuari</p>.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for display name</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contains the person's display name.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP pel Nom a mostrar</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté el Nom a mostrar de l'usuari</p>.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for email</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contains the person's email address.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP pel correu</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté l'adreça de correu electrònic de l'usuari</p>.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Distinguished name</h3> <p>If you want to use bind-user to search people, specify it here. Something like 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'. Leave this blank for anonymous bind</p>
2020-02-28
<h3> Nom complet</h3> <p> Si voleu utilitzar la cerca d'usuaris connectats per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. Una cosa semblant a 'cn=ldapuser,ou=public,o=org '. Deixeu-ho en blanc per connexions anònimes. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Sync accounts automatically via cron job</h3> <p>Enable this setting to activate a task in the cron which will automatically create and/or update accounts based on records in the LDAP server. By default, this cron task will execute once daily at midnight (server time). Edit the record in the "auth_cron" table or use the optional command-line script supplied at htdocs/auth/ldap/cli/sync_users.php if you wish to schedule it to run at other times or with other settings.</p> <p>This setting will have no effect if the cron is not running. See the <a href="https://wiki.mahara.org/wiki/System_Administrator's_Guide/Installing_Mahara">installation guide</a> for instructions on how to set it up.</p>
2020-02-28
<h3>Sincronitza usuaris via automàticament via cron</h3> <p>Seleccioneu aquesta opció per activar una tasca del cron que automàticament crearà i/o actualitzarà els comptes d'usuari basats en registres del servidor LDAP. Per defecte aquesta tasca del cron s'executarà un cop al dia a mitjanit (hora del servidor). Editeu el registre a la taula "auth_cron" o useu opcionalment l'script de la línia de comandaments que trobareu a htdocs/auth/ldap/cli/sync_users.php si voleu programar altres moments per fer-lo córrer o amb altres paràmetres.</p> <p>Aquesta activació no tindrà efecte si el cron no funciona. Vegeu la <a href="http://wiki.mahara.org/System_Administrator's_Guide/Installing_Mahara">guia d'instal·lació </a> per trobar les instruccions sobre com configurar-lo.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for surname</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contains the person's last name.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP pel Cognom</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté el cognom de l'usuari</p>.
~
The file containing the people to add.
2020-02-28
Fitxer que conté els usuaris que s'han d'afegir
~
Add a person
2020-02-28
Afegeix usuari
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Resize images on upload - maximum image size</h3> <p>Maximum image size specifies a maximum pixel height and width for uploaded images. All images uploaded will be resized to these dimensions if they exceed the maximum image dimensions and image resizing is enabled.</p>
2020-02-28
<h3>Canvia la mida de les imatges en pujar-les - Mida màxima de la imatge</h3> <p>La mida màxima de la imatge determina l'amplada i alçada màximes en píxels de les imatges carregades per l'usuari. Totes les imatges que es carreguin es canviaran de mida fins assolir aquestes dimensions si sobrepassen les dimensions màximes i, a més, hi ha activada l'opció de Canvi de mida.</p>
~
If your CSV file contains the usernames of people who are already members of the institution you have specified, their details will be overwritten with data from the file. Use with care.
2020-02-28
Si el fitxer CSV conté els noms d'usuari dels usuaris que ja són membres de la institució que heu especificat, les dades del fitxer sobreescriuran els detalls anteriors. Utilitzeu aquesta opció amb cura.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>We auto-create accounts</h3> <p>People that successfully authenticate but don't yet have an account in the system will have an account created automatically.</p>
2020-02-28
<h3>Els usuaris es creen automàticament</h3> <p>Es crearà automàticament un compte pels usuaris que s'acaben d'autenticar però que encara no són usuaris del sistema.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>SAML 2.0 field for surname</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contains the person's last name.</p>
2020-02-28
<h3>SAML 2.0 field for Surname</h3> <p>Enter the name of the attribute passed by the Identity Provider (IdP) that contains the user's last name</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Profile picture size</h3> <p>The profile picture size specifies a maximum height and width in pixels for profile pictures. All images uploaded to the profile pictures area will be resized to these dimensions.</p>
2020-02-28
<h3>Mida de la icona del perfil</h3> <p>La mida de la icona del perfil especifica una amplada i alçada màximes en píxels. Totes les imatges carregades a l'àrea de Icones del perfil s'escalaran a aquestes dimensions. </p>
~
If checked, people will be forced to change their password when they log in for the first time.
2020-02-28
S'ha de forçar el canvi de contrasenya dels nous usuaris el primer cop que entrin al lloc?
~
The institution and authentication method for the new accounts.
2020-02-28
La institució i el mètode d'autenticació dels nous usuaris
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>LDAP field for student ID</h3> <p>Enter the name of the field in the LDAP record that contains the person's student ID.</p>
2020-02-28
<h3>Camp LADP per l'ID d'estudiant</h3> <p>Escriviu el nom del camp en el registre LDAP que conté l'ID d'estudiant de l'usuari</p>.
~
If checked, an email will be sent to people informing them of their new account details.
2020-02-28
S'ha d'enviar un missatge als nous usuaris informant-los sobre els detalls del nou compte?
~
Email people about their account
2020-02-28
Envia un missatge als usuaris sobre el seu compte?
~
<p><b>You are currently connected with remote account "%s". Please log in with your local account to link them or register if you do not currently have an account on %s.</b></p>
2020-02-28
<p><b>Actualment esteu connectat amb l'usuari remot %s. Inicieu la sessió amb el vostre compte local per enllaçar-los entre si, o registreu-vos si no teniu un compte a %s.</b></p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Search subcontexts</h3> <p>Search for people in subcontexts.</p>
2020-02-28
<h3>Cerca als subcontexts</h3> <p>Cerca d'usuaris als subcontexts</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Update account information upon login</h3> <p>If this is set, then the person's firstname, lastname, and email address values will be updated from the Identity Provider (IdP) values passed through.</p>
2020-02-28
<h3>Update User Information on Login</h3> <p>If this is set, then the users firstname, lastname, and email address values will be updated from the Identity Provider (IdP) values passed through.</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>User type</h3> <p>Select how accounts are stored in LDAP.</p>
2020-02-28
<h3>Tipus d'usuari</h3> <p>Seleccioneu la manera d'emmagatzemar ususairs a LADP</p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Cover letter</h3> <p>The cover letter section allows you to create a message for those reviewing your résumé. Using the HTML editor you can format the cover letter as required.</p>
2020-02-28
<h3>Carta de presentació</h3> <p>La carta de presentació us permet crear un missatge per als usuaris que llegeixin el vostre currículum. Usant l'editor HTML podeu donar format a la carta segons sigui necessari. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Mandatory fields</h3> <p>Mandatory fields must be included in an account creation CSV file or populated by people who received an account once they complete registration on the site.</p>
2020-02-28
<h3>Camps obligatoris</h3> <p>Els camps obligatoris s'han d'incloure's en el fitxer CSV de creació de comptes d'usuari o els ha d'emplenar l'usuari una vegada completi el registre en el lloc web.</p>