Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 405 results
115.
Posts copied from %s
2011-10-10
Entrades copiades de %s
116.
You have no blogs.
2011-10-10
No teniu cap blog.
117.
You have 1 blog.
2011-10-10
Teniu 1 blog.
118.
You have %s blogs.
2011-10-10
Teniu %s blogs.
139.
Width
2011-10-10
Width
146.
Configure which file types users can embed into this block. If you disable a filetype that has already been used in a block, it will not be rendered anymore
2011-10-10
Configureu quin tipus de fitxer pot incrustar l'usuari en aquest bloc. Fixeu-vos, però, que els tipus de fitxer desactivats pel connector d'artefactes no es poden activar des d'aquí. Si desactiveu un tipus de fitxer que ja ha estat usar en aquest bloc, ja no es podrà mostrar més.
167.
You can set the amount of disk space that new users will have as their quota here. Existing user quotas will not be changed.
2011-10-10
Podeu determinar la quantitat d'espai en disc que tindran els nous usuaris. Els usuaris existents mantindran la que tenien.
182.
This file appears in one or more of your views.
2011-10-10
Aquest fitxer apareix en una o més de les vostres vistes.
196.
This folder appears in one or more of your views.
2011-10-10
Aquesta carpeta apareix en una o més de les vostres vistes.
250.
Unknown Application
2011-10-10
Unknown Application
294.
SWF Flash movie
2011-10-10
SWF Flash movie
295.
FLV Flash movie
2011-10-10
FLV Flash movie
301.
Could not write temporary profile icon image in %s
2011-10-10
No s'ha pogut desar la imatge com a icona de perfil temporal a %s
302.
Profile Icon Size
2011-10-10
Mida de la icona del perfil
303.
Profile Icons
2011-10-10
Icones del perfil
305.
Delete selected icons
2011-10-10
Esborra les icones seleccionades
306.
Profile Icon
2011-10-10
Icona del perfil
308.
Uploaded new profile icon successfully
2011-10-10
S'ha carregat correctament la nova icona del perfil
309.
Could not set the default profile icon, the choice was not valid
2011-10-10
No es pot definir la icona del perfil per defecte, l'opció no és vàlida
310.
Default profile icon set successfully
2011-10-10
S'ha definit correctament la Icona del perfil per defecte
311.
Profile icon(s) deleted successfully
2011-10-10
S'ha(n) esborrat correctament la(es) icona(es) del perfil
312.
No profile icons were selected to be deleted
2011-10-10
No hi ha cap icona seleccionada per esborrar
313.
You may upload only five profile icons
2011-10-10
Només podeu carregar 5 icones del perfil
315.
Uploading this profile icon would exceed your disk quota. Try deleting some files you have uploaded
2011-10-10
Si carregueu aquesta icona del perfil excedireu la vostra quota d'espai al disc. Mireu d'esborrar alguns fitxers carregats que no us serveixin
316.
The image you uploaded was too big (%sx%s pixels). It must not be larger than %sx%s pixels
2011-10-10
La imatge que heu carregat és massa gran (%sx%s píxels). No ha de superar els %sx%s píxels
318.
Upload Profile Icon
2011-10-10
Carrega la Icona del perfil
319.
You may upload up to <strong>five</strong> profile icons here, and choose one to be displayed as your default icon at any one time. Your icons must be between 16x16 and %sx%s pixels in size.
2011-10-10
Aquí podeu carregar fins a <strong>cinc</strong> icones del perfil i escollir-ne només una per mostrar com a icona per defecte. La mida de les icones ha d'estar entre 16x16 i %sx%s píxels.
324.
Now using no default profile icon
2011-10-10
Esteu utilitzant una Icona de perfil diferent a la "per defecte"
343.
<h3>Copyright notice</h3> <p>In order to upload any file to your repository, you must comply and agree to the copyright notice.</p>
2011-11-06
<h3>Avís de copyright</h3> <p>Per poder carregar qualsevol fitxer al vostre repositori heu d'acatar i estar d'acord amb l'avís de copyright.</p>
344.
<h3>Quota</h3> <p>You have been allocated a set amount of storage that you may use to upload files to the system. If you are getting close to your quota limit, talk to your teacher or administrator about having your limit increased.</p>
2011-11-06
<h3>Quota</h3> <p>Teniu assignada una quantitat d'emmagatzematge predefinida que podeu emprar per a carregar fitxers al sistema. Si us esteu acostant al vostre límit de quota, parleu amb el professorat o l'administrador per veure la possibilitat d'incrementar-lo.</p>
356.
Don't show a profile icon
2011-10-10
No mostris l'icona del perfil
358.
You have no profile icons. <a href="%sartefact/file/profileicons.php" target="_blank">Upload one</a>
2011-10-10
No teniu cap icona de perfil. <a href="%sartefact/file/profileicons.php" target="_blank">Carregueu-ne una</a>
361.
My Files
2011-10-10
Els Meus Fitxers
362.
Mandatory
2011-10-10
Obligatori
363.
Public
2011-10-10
Públic
371.
General
2011-10-10
General
394.
Yahoo Chat
2011-10-10
Yahoo Chat
418.
Edit Profile
2011-10-10
Edita perfil
432.
<h3>Email address</h3> <p>Although the email address given during registration is your primary contact address, you may have several email addresses listed on the site. Use any of your validated addresses in a profile.</p> <p>To add new addresses, click <a onclick="email_new(); return false;" href="">Add email address</a>. When you save your profile a message is sent to the new address. Click the link in the message to validate.</p> <p><strong>Note:</strong> The email link is only valid for 24 hours. After this you must repeat the process.</p>
2012-02-17
<h3>Adreça de correu</h3> <p> Encara que l'adreça de correu electrònic donada durant el registre és l'adreça de contacte principal, podeu tenir diverses adreces de correu electrònic en el lloc. Utilitzeu en un perfil qualsevol d'aquestes adreces validades. </p> <p> Per afegir noves adreces, feu clic <a onclick="email_new(); return false;" href=""> Afegeix adreça de correu electrònic</ a>. Quan deseu el vostre perfil s'enviarà un missatge a la nova adreça. Feu clic a l'enllaç del missatge per a validar-la. </p> <p><strong>Nota:</strong> L'enllaç del correu només té una validesa de 24 hores. Passat aquest temps haureu de repetir el procés.</p>
433.
<h3>Introduction</h3> <p>Tell everyone about yourself! This will be on your profile page and other people will see this introduction when you appear in their search results, so make it good!</p>
2011-11-06
<h3>Presentació</h3> <p>Parleu a tothom de vós mateix! Apareixerà en la pàgina del vostre perfil i altres persones veuran aquesta presentació quan aparegueu en els resultats d'una cerca, així que feu-ho bé!</p>
435.
<h3>Display Name</h3> <p>You can choose to use a display name. This may be anything you like. It replaces your full name display to everyone but site administrators and staff</p>
2011-11-06
<h3>Nom per a mostrar</h3> <p>Podeu triar emprar un nom per a mostrar. Pot ser el que vulgueu i reemplaçarà la visualització del vostre nom complet a tothom, excepte als administradors i els gestors de la institució.</p>
503.
<h3>Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>
504.
<h3>Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>
505.
<h3>Start Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data d'inici</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>
506.
<h3>Start Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data d'inici</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>
507.
<h3>Start Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data d'inici</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>
508.
<h3>Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>
509.
<h3>Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>
513.
<h3>Start Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data d'inici</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>
515.
<h3>Start Date</h3> <p>You can enter the date in any format you like, for example '2nd of April 2008' or 'November 2005'.</p>
2011-11-06
<h3>Data d'inici</h3> <p>Podeu introduir la data en qualsevol format que vulgueu, per exemple '2 d'abril de 2012' o 'novembre 2011'.</p>