Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 531 results
1.
%s [options]

COMMANDS:
-h, --help Show this help
--version Show version
--dump-conf Dump default configuration
--dump-modules Dump list of available modules
--dump-resample-methods Dump available resample methods
--cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments
--start Start the daemon if it is not running
-k --kill Kill a running daemon
--check Check for a running daemon (only returns exit code)

OPTIONS:
--system[=BOOL] Run as system-wide instance
-D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup
--fail[=BOOL] Quit when startup fails
--high-priority[=BOOL] Try to set high nice level
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_NICE)
--realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module
loading/unloading after startup
--disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit
--exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this
time passed
--scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and
this time passed
--log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level
-v --verbose Increase the verbosity level
--log-target={auto,syslog,stderr,file:PATH,newfile:PATH}
Specify the log target
--log-meta[=BOOL] Include code location in log messages
--log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages
--log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages
-p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared
objects (plugins)
--resample-method=METHOD Use the specified resampling method
(See --dump-resample-methods for
possible values)
--use-pid-file[=BOOL] Create a PID file
--no-cpu-limit[=BOOL] Do not install CPU load limiter on
platforms that support it.
--disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.
--enable-memfd[=BOOL] Enable memfd shared memory support.

STARTUP SCRIPT:
-L, --load="MODULE ARGUMENTS" Load the specified plugin module with
the specified argument
-F, --file=FILENAME Run the specified script
-C Open a command line on the running TTY
after startup

-n Don't load default script file
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
%s [opcje]

POLECENIA:
-h, --help Wyświetla tę pomoc
--version Wyświetla wersję
--dump-conf Zrzuca domyślną konfigurację
--dump-modules Zrzuca listę dostępnych modułów
--dump-resample-methods Zrzuca dostępne metody resamplingu
--cleanup-shm Czyści stare fragmenty pamięci
współdzielonej
--start Uruchamia usługę, jeśli nie
jest uruchomiona
-k --kill Niszczy uruchomioną usługę
--check Sprawdza, czy usługa jest
uruchomiona (zwraca tylko
kod wyjścia)

OPCJE:
--system[=ZMIENNALOGICZNA] Uruchamia w[nbsp]trybie systemowym
-D, --daemonize[=ZMIENNALOGICZNA] Tworzy usługę po uruchomieniu
--fail[=ZMIENNALOGICZNA] Wyłącza, kiedy uruchomienie
się nie powiedzie
--high-priority[=ZMIENNALOGICZNA] Próbuje ustawić wysoki poziom nice
(dostępne tylko jako root, na SUID
lub z[nbsp]podniesionym RLIMIT_NICE)
--realtime[=ZMIENNALOGICZNA] Próbuje ustawić szeregowanie
w[nbsp]czasie rzeczywistym
(dostępne tylko jako root, na SUID
lub z[nbsp]podniesionym RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=ZMIENNALOGICZNA] Nie zezwala
użytkownikowi modułu na żądanie
wczytania/usunięcia modułu
po uruchomieniu
--disallow-exit[=ZMIENNALOGICZNA] Nie zezwala użytkownikowi
na żądanie wyłączenia
--exit-idle-time=SEKUNDY Niszczy usługę, kiedy jest zajęta
i[nbsp]upłynął podany czas
--scache-idle-time=SEKUNDY Usuwa automatycznie wczytane
próbki, kiedy jest zajęty i[nbsp]upłynął
podany czas
--log-level[=POZIOM] Zwiększa lub ustawia poziom
wyświetlanych informacji
-v --verbose Zwiększa poziom wyświetlanych
informacji
--log-target={auto,syslog,stderr,file:ŚCIEŻKA,newfile:ŚCIEŻKA}
Określa dziennik docelowy
--log-meta[=ZMIENNALOGICZNA] Dołącza położenie kodu
do komunikatów dziennika
--log-time[=ZMIENNALOGICZNA] Dołącza czas w[nbsp]komunikatach
dziennika
--log-backtrace=RAMKI Dołącza błąd w[nbsp]komunikatach
dziennika
-p, --dl-search-path=ŚCIEŻKA Ustawia ścieżkę wyszukiwania dla
dynamicznie współdzielonych
obiektów (wtyczek)
--resample-method=METODA Używa podanej metody resamplingu
(zobacz --dump-resample-methods,
aby poznać możliwe wartości)
--use-pid-file[=ZMIENNALOGICZNA] Tworzy plik PID
--no-cpu-limit[=ZMIENNALOGICZNA] Nie instaluje ograniczenia zasobów
procesora na obsługujących
je platformach.
--disable-shm[=ZMIENNALOGICZNA] Wyłącza obsługę pamięci
współdzielonej.
--enable-memfd[=ZMIENNALOGICZNA] Włącza obsługę pamięci
współdzielonej memfd.

SKRYPT STARTOWY:
-L, --load="PARAMETRY MODUŁU" Wczytuje podany moduł wtyczki
z[nbsp]podanym parametrem
-F, --file=NAZWAPLIKU Wykonuje podany skrypt
-C Otwiera wiersz poleceń na
uruchomionym TTY po uruchomieniu

-n Nie wczytuje domyślnego
pliku skryptu
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:113
2.
--daemonize expects boolean argument
--daemonize oczekuje parametru zmiennej logicznej
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:246
3.
--fail expects boolean argument
--fail oczekuje parametru zmiennej logicznej
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:254
4.
--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one of debug, info, notice, warn, error).
--log-level oczekuje parametru poziomu dziennika (numeryczny w[nbsp]zakresie 0..4 lub jeden z[nbsp]debug, info, notice, warn, error).
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:265
5.
--high-priority expects boolean argument
--high-priority oczekuje parametru zmiennej logicznej
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:277
6.
--realtime expects boolean argument
--realtime oczekuje parametru zmiennej logicznej
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:285
7.
--disallow-module-loading expects boolean argument
--disallow-module-loading oczekuje parametru zmiennej logicznej
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:293
8.
--disallow-exit expects boolean argument
--disallow-exit oczekuje parametru zmiennej logicznej
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:301
9.
--use-pid-file expects boolean argument
--use-pid-file oczekuje parametru zmiennej logicznej
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:309
10.
Invalid log target: use either 'syslog', 'journal','stderr' or 'auto' or a valid file name 'file:<path>', 'newfile:<path>'.
Nieprawidłowy dziennik docelowy: należy użyć „syslog”, „journal”, „stderr”, „auto” lub prawidłowej nazwy pliku „file:<ścieżka>”, „newfile:<ścieżka>”.
Translated by Piotr Drąg
Reviewed by Piotr Strębski
In upstream:
Nieprawidłowy dziennik docelowy: należy użyć "syslog", "journal", "stderr", "auto" lub prawidłowej nazwy pliku "file:<ścieżka>", "newfile:<ścieżka>".
Suggested by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:328
110 of 531 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antoni Kudelski, Piotr Drąg, Piotr Stefanczyk, Piotr Strębski, Tomasz Koszarek.