Browsing Polish translation

1 of 531 results
1.
%s [options]

COMMANDS:
-h, --help Show this help
--version Show version
--dump-conf Dump default configuration
--dump-modules Dump list of available modules
--dump-resample-methods Dump available resample methods
--cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments
--start Start the daemon if it is not running
-k --kill Kill a running daemon
--check Check for a running daemon (only returns exit code)

OPTIONS:
--system[=BOOL] Run as system-wide instance
-D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup
--fail[=BOOL] Quit when startup fails
--high-priority[=BOOL] Try to set high nice level
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_NICE)
--realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module
loading/unloading after startup
--disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit
--exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this
time passed
--scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and
this time passed
--log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level
-v --verbose Increase the verbosity level
--log-target={auto,syslog,stderr,file:PATH,newfile:PATH}
Specify the log target
--log-meta[=BOOL] Include code location in log messages
--log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages
--log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages
-p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared
objects (plugins)
--resample-method=METHOD Use the specified resampling method
(See --dump-resample-methods for
possible values)
--use-pid-file[=BOOL] Create a PID file
--no-cpu-limit[=BOOL] Do not install CPU load limiter on
platforms that support it.
--disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.
--enable-memfd[=BOOL] Enable memfd shared memory support.

STARTUP SCRIPT:
-L, --load="MODULE ARGUMENTS" Load the specified plugin module with
the specified argument
-F, --file=FILENAME Run the specified script
-C Open a command line on the running TTY
after startup

-n Don't load default script file
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
%s [opcje]

POLECENIA:
-h, --help Wyświetla tę pomoc
--version Wyświetla wersję
--dump-conf Zrzuca domyślną konfigurację
--dump-modules Zrzuca listę dostępnych modułów
--dump-resample-methods Zrzuca dostępne metody resamplingu
--cleanup-shm Czyści stare fragmenty pamięci
współdzielonej
--start Uruchamia usługę, jeśli nie
jest uruchomiona
-k --kill Niszczy uruchomioną usługę
--check Sprawdza, czy usługa jest
uruchomiona (zwraca tylko
kod wyjścia)

OPCJE:
--system[=ZMIENNALOGICZNA] Uruchamia w[nbsp]trybie systemowym
-D, --daemonize[=ZMIENNALOGICZNA] Tworzy usługę po uruchomieniu
--fail[=ZMIENNALOGICZNA] Wyłącza, kiedy uruchomienie
się nie powiedzie
--high-priority[=ZMIENNALOGICZNA] Próbuje ustawić wysoki poziom nice
(dostępne tylko jako root, na SUID
lub z[nbsp]podniesionym RLIMIT_NICE)
--realtime[=ZMIENNALOGICZNA] Próbuje ustawić szeregowanie
w[nbsp]czasie rzeczywistym
(dostępne tylko jako root, na SUID
lub z[nbsp]podniesionym RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=ZMIENNALOGICZNA] Nie zezwala
użytkownikowi modułu na żądanie
wczytania/usunięcia modułu
po uruchomieniu
--disallow-exit[=ZMIENNALOGICZNA] Nie zezwala użytkownikowi
na żądanie wyłączenia
--exit-idle-time=SEKUNDY Niszczy usługę, kiedy jest zajęta
i[nbsp]upłynął podany czas
--scache-idle-time=SEKUNDY Usuwa automatycznie wczytane
próbki, kiedy jest zajęty i[nbsp]upłynął
podany czas
--log-level[=POZIOM] Zwiększa lub ustawia poziom
wyświetlanych informacji
-v --verbose Zwiększa poziom wyświetlanych
informacji
--log-target={auto,syslog,stderr,file:ŚCIEŻKA,newfile:ŚCIEŻKA}
Określa dziennik docelowy
--log-meta[=ZMIENNALOGICZNA] Dołącza położenie kodu
do komunikatów dziennika
--log-time[=ZMIENNALOGICZNA] Dołącza czas w[nbsp]komunikatach
dziennika
--log-backtrace=RAMKI Dołącza błąd w[nbsp]komunikatach
dziennika
-p, --dl-search-path=ŚCIEŻKA Ustawia ścieżkę wyszukiwania dla
dynamicznie współdzielonych
obiektów (wtyczek)
--resample-method=METODA Używa podanej metody resamplingu
(zobacz --dump-resample-methods,
aby poznać możliwe wartości)
--use-pid-file[=ZMIENNALOGICZNA] Tworzy plik PID
--no-cpu-limit[=ZMIENNALOGICZNA] Nie instaluje ograniczenia zasobów
procesora na obsługujących
je platformach.
--disable-shm[=ZMIENNALOGICZNA] Wyłącza obsługę pamięci
współdzielonej.
--enable-memfd[=ZMIENNALOGICZNA] Włącza obsługę pamięci
współdzielonej memfd.

SKRYPT STARTOWY:
-L, --load="PARAMETRY MODUŁU" Wczytuje podany moduł wtyczki
z[nbsp]podanym parametrem
-F, --file=NAZWAPLIKU Wykonuje podany skrypt
-C Otwiera wiersz poleceń na
uruchomionym TTY po uruchomieniu

-n Nie wczytuje domyślnego
pliku skryptu
Translated by Piotr Drąg
Located in src/daemon/cmdline.c:113
1 of 531 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.