Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 279 results
1.
Connecting...
Type: text
Description
Đang kết nối...
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-03-31
Located in ../ubiquity.templates:3001
2.
Restart to Continue
Type: text
Description
Khởi động lại để tiếp tục
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Located in ../ubiquity.templates:6001
3.
Install
Type: text
Description
This is used as a window title.
Type: text
Description
Cài đặt
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:7001 ../ubiquity.templates:184001
4.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
Cài đặt (chế độ OEM, chỉ dành cho nhà sản xuất)
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:8001
5.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Bạn đang cài đặt ở chế độ dành cho nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập một tên duy nhất cho loạt sản phẩm này. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống sau khi cài đặt và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
In upstream:
Bạn đang cài đặt ở chế độ dành cho nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập một cái tên duy nhất cho loạt sản phẩm này. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống sau khi cài đặt và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Suggested by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Located in ../ubiquity.templates:9001
6.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
MEDIUM is a variable substituted into this string, and may be 'CD'
Bạn có thể dùng thử ${RELEASE} trực tiếp từ ${MEDIUM} mà không tạo bất cứ thay đổi nào với máy tính của bạn.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
Located in ../ubiquity.templates:10001
7.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Hoặc nếu bạn đã sẵn sàng, bạn có thể cài đặt ${RELEASE} song hành (hoặc thay thế) với hệ điều hành hiện thời của bạn. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-08-29
Located in ../ubiquity.templates:10001
8.
Try ${RELEASE}
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Dùng thử ${RELEASE}
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Trung Ngô on 2013-03-24
Located in ../ubiquity.templates:11001
9.
Install ${RELEASE}
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Cài đặt ${RELEASE}
Translated by huuchien86 on 2010-03-25
Reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-09
Located in ../ubiquity.templates:12001
10.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
Có thể bạn muốn đọc <a href="release-notes">thông tin về phiên bản này</a> hoặc <a href="update">cập nhật trình cài đặt này</a>.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Bạn có thể thích đọc <a href="release-notes">thông tin về phiên bản này</a> hoặc <a href="update">thông tin để cập nhật trình cài đặt này</a>.
Suggested by Vu Do Quynh on 2010-04-09
Located in ../ubiquity.templates:13001
110 of 279 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Evan, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Huynh Trong Nghia, Lê Hoàng Phương, Lê Quốc Tuấn, Lê Trường An, Nguyễn Anh, RadioActiveRice, Tan Loc, Thoan Nguyễn, Trung Ngô, Trần Đức Nam, Vu Do Quynh, dongha, huuchien86, zeratulbk.