Translations by Laurent Dhima

Laurent Dhima has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 284 results
51.
<Plane 15 Private Use>
2006-03-17
<Përdorim privat i katit 15>
52.
<Plane 16 Private Use>
2006-03-17
<Përdorim privat i katit 16>
53.
<not assigned>
2006-03-17
<i pa dhënë>
54.
Other, Control
2006-03-17
Tjetër, kontrolli
55.
Other, Format
2006-03-17
Tjetër, formati
56.
Other, Not Assigned
2006-03-17
Tjetër, i pa dhënë
57.
Other, Private Use
2006-03-17
Tjetër, përdorim privat
58.
Other, Surrogate
2006-03-17
Tjetër, Surrogate
59.
Letter, Lowercase
2006-03-17
Shkronja, e vogël
60.
Letter, Modifier
2006-03-17
Shkronja, ndryshuesi
61.
Letter, Other
2006-03-17
Shkronja, tjetër
62.
Letter, Titlecase
2006-03-17
Shkronja, titulli
63.
Letter, Uppercase
2006-03-17
Shkronja, e madhe
64.
Mark, Spacing Combining
2006-03-17
Shenjë, hapësirë e kombinuar
65.
Mark, Enclosing
2006-03-17
Shenjë, e mbyllur
66.
Mark, Non-Spacing
2006-03-17
Shenjë, pa hapësira
67.
Number, Decimal Digit
2006-03-17
Numër, shifra dhjetore
68.
Number, Letter
2006-03-17
Numër, shkronja
69.
Number, Other
2006-03-17
Numër, tjetër
70.
Punctuation, Connector
2006-03-17
Pikësimi, rakordim
71.
Punctuation, Dash
2006-03-17
Pikësimi, kërcim
72.
Punctuation, Close
2006-03-17
Pikësimi, e mbyllur
73.
Punctuation, Final Quote
2006-03-17
Pikësimi, kuota e fundit
74.
Punctuation, Initial Quote
2006-03-17
Pikësimi, kuota e parë
75.
Punctuation, Other
2006-03-17
Pikësimi, tjetër
76.
Punctuation, Open
2006-03-17
Pikësimi, e hapur
77.
Symbol, Currency
2006-03-17
Simboli, valutë
78.
Symbol, Modifier
2006-03-17
Simboli, ndryshues
79.
Symbol, Math
2006-03-17
Simboli, matematikë
80.
Symbol, Other
2006-03-17
Simboli, tjetër
81.
Separator, Line
2006-03-17
Ndarës, rresht
82.
Separator, Paragraph
2006-03-17
Ndarës, paragraf
83.
Separator, Space
2006-03-17
Ndarës, hapësirë
85.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files to deal in them without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies.
2006-03-17
I jepet e drejta, pa asnjë lloj pagese, çdo personi që merr një kopje të file me të dhënat Unicode t'i përdorë për qëllime komerciale pa asnjë kufizim, përfshirë pa kufizim të drejtën e përdorimit, kopjimit, ndryshimit, bashkimit, publikimit, shpërndarjes, dhe/apo shitjes së kopjeve.
86.
Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and Unicode Copyright for more details.
2006-03-17
Gucharmap dhe files me të dhënat Unicode vihen në dispozicion me dëshirën që t'ju jenë të nevojshme, por PA ASNJË GARANCI; pa garancinë e TREGËTIMIT apo PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme dhe Copyright e Unicode për hollësi të tjera.
88.
Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode.org/copyright.html
2006-03-17
Gjithashtu duhet të keni marrë një kopje të Unicode Copyright së bashku me Gucharmap; sidoqoftë mund ta merrni tek siti i Unicode: http://www.unicode.org/copyright.html
91.
translator-credits
2009-11-22
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2006-03-17
Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
92.
Next Script
2006-03-17
Script-i në vazhdim
93.
Previous Script
2006-03-17
Script-i paraardhës
94.
Next Block
2007-09-22
Blloku në vazhdim
95.
Previous Block
2007-09-22
Blloku paraardhës
96.
_File
2006-03-17
_File
97.
_View
2006-03-17
_Shfaq
98.
_Search
2006-03-17
_Kërko
99.
_Go
2006-03-17
_Shko
100.
_Help
2006-03-17
_Ndihmë
102.
Find _Next
2006-03-17
Gjej _pasardhësen
103.
Find _Previous
2006-03-17
Gjej p_araardhësen