Translations by Laurent Dhima

Laurent Dhima has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 284 results
~
GConf could not be initialized.
2008-09-04
E pamundur përgatitja e GConf.
1.
Character Map
2006-03-17
Harta e simboleve
2.
Insert special characters into documents
2006-03-17
Shto simbole të veçantë në dokumente
3.
All
2006-03-17
Gjithçka
4.
Unicode Block
2006-03-17
Blloku unicode
5.
Canonical decomposition:
2006-03-17
Dekompozimi kanonik:
6.
[not a printable character]
2006-03-17
[nuk është një simbol i printueshëm]
7.
General Character Properties
2006-03-17
Pronësitë e përgjithshme të simbolit
9.
Unicode category:
2006-03-17
Kategoria unicode:
10.
Various Useful Representations
2006-03-17
Përfaqsime të ndryshme të nevojshme
11.
UTF-8:
2006-03-17
UTF-8:
12.
UTF-16:
2006-03-17
UTF-16:
13.
C octal escaped UTF-8:
2006-03-17
C octal escaped UTF-8:
14.
XML decimal entity:
2006-03-17
Entiteti dhjetor XML:
15.
Annotations and Cross References
2006-03-17
Shënime dhe riferime të kryqëzuara
16.
Alias names:
2006-03-17
Pseudonime:
17.
Notes:
2006-03-17
Shënime:
18.
See also:
2006-03-17
Shiko gjithashtu:
19.
Approximate equivalents:
2006-03-17
Ekuivalentë të afërt:
20.
Equivalents:
2006-03-17
Ekuivalentë:
21.
CJK Ideograph Information
2006-03-17
Përcaktimi i ideogramave CJK
22.
Definition in English:
2006-03-17
Përcaktimi në anglisht:
23.
Mandarin Pronunciation:
2006-03-17
Shqiptimi mandarin:
24.
Cantonese Pronunciation:
2006-03-17
Shqiptimi cantonese:
25.
Japanese On Pronunciation:
2006-03-17
Shqiptimi japonez on:
26.
Japanese Kun Pronunciation:
2006-03-17
Shqiptimi japonez kun:
27.
Tang Pronunciation:
2006-03-17
Shqiptimi tang:
28.
Korean Pronunciation:
2006-03-17
Shqiptimi korean:
29.
Characte_r Table
2006-03-17
Tabela e simbolev_e
30.
Character _Details
2006-03-17
_Detajet e simboleve
31.
Character Table
2006-03-17
Tabela e simboleve
32.
Unknown character, unable to identify.
2006-03-17
Simbol i panjohur, identifikimi është i pamundur.
33.
Not found.
2006-03-17
Nuk u gjet.
34.
Character found.
2006-03-17
Simboli u gjet.
35.
Font
2006-03-17
Gërmat
36.
Font Family
2006-03-17
Familja e gërmave
37.
Font Size
2006-03-17
Madhësia e gërmave
38.
Script
2006-03-17
Script
39.
Common
2006-03-17
Të përbashkët
40.
Information
2006-03-17
Informacione
41.
Find
2006-03-17
Gjej
42.
_Previous
2006-03-17
_Paraardhësja
43.
_Next
2006-03-17
_Pasardhëse
44.
_Search:
2006-03-17
_Kërko:
45.
Match _whole word
2006-03-17
_Krejt fjala
46.
Search in character _details
2006-03-17
Kërko tek _detajet e simboleve
47.
<Non Private Use High Surrogate>
2006-03-17
<Surrogato i lartë për përdorim jo privat>
48.
<Private Use High Surrogate>
2006-03-17
<Surrogato i lartë për përdorim privat>
49.
<Low Surrogate>
2006-03-17
<Surrogatë të ulët>
50.
<Private Use>
2006-03-17
<Përdorim privat>