Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 267 results
1.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
Đừng tải các bảng chủ chỉ rõ trong danh sách định giới bằng dấu phẩy.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-01-17
Located in .pc/git_tsc_use_alt_delay_sources_d43a5ee6.patch/grub-core/commands/acpi.c:42 grub-core/commands/acpi.c:42
2.
Load only tables specified by comma-separated list.
Chỉ tải chỉ bảng đã chỉ ra trong danh sách định giới bằng dấu phẩy.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-01-17
Located in .pc/git_tsc_use_alt_delay_sources_d43a5ee6.patch/grub-core/commands/acpi.c:45 grub-core/commands/acpi.c:45
3.
Expose v1 tables.
Phơi bày các bảng phiên bản 1.
Translated by Clytie Siddall on 2010-06-16
Located in grub-core/commands/acpi.c:44
4.
Expose v2 and v3 tables.
Phơi bày các bảng phiên bản 2 và 3.
Translated by Clytie Siddall on 2010-06-16
Located in grub-core/commands/acpi.c:45
5.
Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT.
Đặt OEMID của RSDP, XSDT và RSDT.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-01-17
Located in .pc/git_tsc_use_alt_delay_sources_d43a5ee6.patch/grub-core/commands/acpi.c:48 grub-core/commands/acpi.c:48
6.
Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT.
Đặt mã số OEMTABLE ID của RSDP, XSDT và RSDT.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-01-17
Located in .pc/git_tsc_use_alt_delay_sources_d43a5ee6.patch/grub-core/commands/acpi.c:50 grub-core/commands/acpi.c:50
7.
Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT.
Đặt bản sửa đổi OEMTABLE của RSDP, XSDT và RSDT.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-01-17
Located in .pc/git_tsc_use_alt_delay_sources_d43a5ee6.patch/grub-core/commands/acpi.c:52 grub-core/commands/acpi.c:52
8.
Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT.
Đặt trường trình tạo của RSDP, XSDT và RSDT.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-01-17
Located in .pc/git_tsc_use_alt_delay_sources_d43a5ee6.patch/grub-core/commands/acpi.c:54 grub-core/commands/acpi.c:54
9.
Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT.
Đặt bản sửa đổi trình tạo của RSDP, XSDT và RSDT.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-01-17
Located in .pc/git_tsc_use_alt_delay_sources_d43a5ee6.patch/grub-core/commands/acpi.c:56 grub-core/commands/acpi.c:56
10.
Don't update EBDA. May fix failures or hangs on some. BIOSes but makes it ineffective with OS not receiving RSDP from GRUB.
Đừng cập nhật EBDA. Có thể sửa chữa trường hợp thất bại hoặc bị treo trên một số BIOS nào đó, nhưng mà làm cho không có kết quả khi HĐH không nhận RDSP từ GRUB.
Translated by Clytie Siddall on 2010-06-16
Located in grub-core/commands/acpi.c:55
110 of 267 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Nguyen Dinh Trung, Trần Ngọc Quân, tuanpt.