Translations by Laco Gubík

Laco Gubík has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
3.
2008-02-16
2009-04-13
16.2.2008
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
2009-04-13
Naučte sa pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2009-04-13
Tento dokument je dostupný za podmienok licencie Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2009-04-12
Môžete slobodne meniť, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy dokumentácie Ubuntu za podmienok tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané za podmienok tejto licencie.
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2009-04-13
Táto dokumentácia je šírená v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPÍSANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
12.
Ubuntu Documentation Project
2009-04-13
Dokumentačný projekt Ubuntu
26.
Select the <guilabel>User Privileges</guilabel> tab
2009-04-13
Vyberte kartu <guilabel>Používateľské práva</guilabel>
30.
Sudo will remember your password for a set amount of time; by default this is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
2009-04-13
Sudo si zapamätá vaše heslo na určitý čas, prednastavený čas je 15 minút, ale dá sa zmeniť. Táto vlastnosť bola vytvorená aby umožnila používateľom vykonávať viacero správcovských úloh bez neustáleho zadávania hesla.
33.
Be careful when using sudo; you might damage your system if you type the wrong command! As a general rule, only use sudo when absolutely necessary.
2009-04-13
Pri používaní sudo buďte opatrní: zadaním nesprávneho príkazu si môžete poškodiť systém! Ako všeobecné pravidlo platí, používajte sudo iba keď je to nevyhnutne potrebné.