Translations by Ivà Burgos

Ivà Burgos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
1.
An item was unexpectedly removed: "%s".
2007-06-02
S'ha esborrat un ítem de manera inesperada: «%s».
2.
Remove "%s"?
2007-06-02
Suprimir «%s»?
9.
Add New Item
2007-03-02
Afegeix un element nou
10.
Customize Panel
2007-03-02
Personalitza el quadre
11.
Add Items
2007-03-02
Afegir elements
23.
OPTIONS -h, --help Show this message and exit -v, --version Show this message and exit -c, --customize Show configuration dialog -s, --save Save configuration -r, --restart Restart panels -q, --quit End the session -x, --exit Close all panels and end the program -a, --add Add new items
2007-06-02
OPCIONS -h, --help Mostra aquest missatge i surt" -v, --version Mostra aquest missatge i surt" -c, --customize Mostra el dialeg de configuració" -s, --save Desa la configuració -r, --restart Reinicia els quadres -q, --quit Acaba la sessió -x, --exit Tanca tots els quadres i acaba el programa -a, --add Afegeix elements
25.
Drag items from the list to a panel or remove them by dragging them back to the list.
2007-03-02
Arrossegueu elements del llistat al quadre o elimineu-los movent-los de nou al llistat.
49.
Remove Panel
2007-03-02
Suprimeix el quadre
67.
Only show minimized applications
2007-03-02
Només mostra les aplicacions minimitzades
68.
Could not run "%s"
2007-06-02
No s'ha pogut executar «%s»
69.
Error in command "%s"
2007-06-02
S'ha produit un error a l'ordre «%s»
83.
Office
2007-03-02
Oficina
86.
Development
2007-03-02
Desenvolupament
91.
Other...
2007-06-02
Altre
95.
The first item in the list is shown on the panel. Additional items will appear in a menu.
2007-03-02
El primer element del llistat es mostrarà al quadre. Els elements adicionals apareixeran al menú.
97.
Failed to run 0launch: %s For help using Zero Install, see http://0install.net
2007-03-02
Impossible executar 0launch: %s Per obtenir ajuda a l'instal·lador Zero, visiteu http://0install.net
109.
Unable to register system tray: %s
2007-03-02
No es pot registrar la safata del sistema: %s
110.
System Tray
2007-03-02
Safata del sistema
123.
Add workspace
2007-03-02
Afegeix un espai de treball
125.
Remove Workspace '%s'
2007-06-02
Suprimeix l'espai de treball «%s»
127.
<i>Urgency notification</i> will blink the button when an application needs attention.
2007-03-02
Les <i>notificacions urgents</i> faran parpallejar els botons quan una aplicació demani de la vostra atenció.
146.
Show Desktop
2007-03-02
Mostra l'escriptori