Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 78 results
5.
Unable to load image-loading module: %s: %s
Անհնար է բեռնել պատկեր բեռնող մոդուլը՝ %s: %s
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
Reviewed by Norayr Chilingaryan on 2007-06-20
In upstream:
Չի հաջողվում բեռնել պատկեր բեռնող մոդուլը՝ %s: %s
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:701
17.
Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s
Պատկերը գրելուց չհաջողվեց փակել '%s' , հնարավոր է տվյալներն ամբողջությամբ չեն պահպանվել՝ %s
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Պատկերը գրելուց չհաջողվեց փակել '%s' , հնարավոր է տվյալներըչեն պահպանվել՝ %s
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2033
67.
Couldn't allocate memory for loading JPEG file
Անհնարէ հիշողություն հատկացնել JPEG ֆայլ բեռնելու համար
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
Reviewed by Norayr Chilingaryan on 2007-06-20
In upstream:
Չի հաջողվել հիշողություն հատկացնել JPEG ֆայլ բեռնելու համար
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
85.
Transformed PNG not RGB or RGBA.
Ձևափոխված է PNG–ն, այլ ոչ RGB–ն կամ RGBA–ն
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Ձևափոխված PNG, ոչ RGB կամ RGBA
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-png.c:153
86.
Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4.
Ձևափոխված PNG–ն ունի չապահովվող քանակությամբ ալիքներ. վավեր են 3-ը կամ 4-ը
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Ձևափոխված PNG ֆայլը ունի չապահովվող քանակությամբ ալիքներ. վավեր են 3-ը կամ 4-ը
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-png.c:162
106.
Raw PNM image type is invalid
Հում PNM պատկերի տեսակը սխալ է
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
Reviewed by Norayr Chilingaryan on 2007-06-20
In upstream:
Անմշակ PNM պատկերի տեսակը սխալ է
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 gdk-pixbuf/io-pnm.c:459 gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
110.
Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data
Չմշակված PNM ֆորմատները պահանջում են ուղիղ մեկ միավոր ազատ տարածություն մոդելային կամ նմուշային տվյալներից առաջ
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Անմշակ PNM ֆորմատները պահանջում են ուղիղ մեկ միավոր ազատ տարածություն նմուշային տվյալներից առաջ
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
111.
Cannot allocate memory for loading PNM image
Անհնար է հատկացնել հիշողություն PNM պատկերը բեռնելու համար
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
Reviewed by Norayr Chilingaryan on 2007-06-20
In upstream:
Չի հաջողվում հատկացնել հիշողություն PNM պատկերը բեռնելու համար
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2008-01-12
Located in gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
118.
unsupported RAS image variation
չապահովվող RAS պատկերի փոփոխություն կամ շեղում կամ տարբերակ
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
Reviewed by Norayr Chilingaryan on 2007-06-20
In upstream:
չապահովվող RAS պատկերի փոփոխություն
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-ras.c:156
121.
Cannot allocate memory for IOBuffer struct
Անհնար է հիշողություն հատկացնել IOBuffer կառուցվածքի (struct) համար
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
Reviewed by Norayr Chilingaryan on 2007-06-20
In upstream:
Չի հաջողվում հիշողություն հատկացնել IOBuffer կառուցվածքի (struct) համար
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-tga.c:154
110 of 78 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Norayr Chilingaryan, Serj Safarian, vahagn, Սահակ.