Browsing Vietnamese translation

9 of 779 results
9.
Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and reconfigure the X server. Then restart GDM.
Lỗi khởi chạy trình phục vụ X (giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và cấu hình lại trình phục vụ X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-06-15
Shared:
Lỗi khởi chạy máy phục vụ X (giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần phải đăng nhập vào bàn giao tiếp và cấu hình lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
9 of 779 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.