Translations by Ballock

Ballock has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
~
The `PPA documentation on Launchpad`_ is fairly comprehensive and should get you up and running in no time.
2013-08-20
`Dokumentacja PPA w Launchpadzie`_ jest dość dokładna i powinna ułatwić działanie w bardzo krótkim czasie.
~
If you should run into any problems, you can join the `#ubuntu-quality IRC channel`_ to get in touch with developers who can help you.
2013-08-20
Jeżeli napotkałbyś jakikolwiek problem, możesz dołączyć do `kanału IRC #ubuntu-quality`_ aby skontaktować się z programistami, którzy mogą udzielić pomocy.
~
The Ubuntu Engineering team put together a `list of required test-cases`_, where packages which need tests are put into different categories. Here you can find examples of these tests and easily assign them to yourself.
2013-08-20
Zespół Inżynierów Ubuntu złożył `listę wymaganych testów jednostkowych`_, na której pakiety wymagające testów są podzielone na różne kategorie. Można tam znaleźć przykłady tej kategorii testów i łatwo przydzielić je sobie.
~
Sometimes you might want to make new functionality available in a stable release which is not connected to a critical bug fix. For these scenarios you have two options: either you `upload to a PPA <https://help.launchpad.net/Packaging/PPA>`_ or prepare a backport.
2013-08-20
Czasami możesz chcieć udostępnić nową funkcjonalność, która nie jest powiązana z poprawką krytycznego błędu, w aplikacji dostępnej w wydaniu stabilnym. W tego typu sytuacjach masz dwie opcje: albo `wgrywasz do PPA <https://help.launchpad.net/Packaging/PPA>`_ albo przygotowujesz backport.
~
Packages in Debian with a testsuite header will also be automatically added when they are synced to Ubuntu.
2013-08-20
Dodatkowo, pakiety w Debianie zawierające nagłówek z zestawem testów zostaną automatycznie dodane do Ubuntu podczas synchronizacji.
~
write the ``debian/tests/control`` based on the `DEP 8 Specification`_,
2013-08-20
zapisać plik ``debian/tests/control`` bazując go na `Specyfikacji DEP 8`_,
~
While Debian does not have an automatic testing infrastructure set up yet, they should still be submitted to Debian, as DEP-8 is a Debian specification and Debian developers or users can still manually run the tests.
2013-08-20
Mimo, że Debian nie posiada jeszcze infrastruktury testów automatycznych, testy powinny być posyłane do Debiana, jako że specyfikacja DEP-8 jest specyfikacją Debiana i programiści lub użytkownicy Debiana mogą ręcznie uruchamiać te testy.
~
The `gvfs tests`_ have comprehensive testing of their functionality and are very interesting because they emulate usage of CDs, Samba, DAV and other bits.
2013-08-20
`Testy gvfs`_ dokładnie sprawdzają funkcjonalność i są bardzo interesujące, gdyż emulują użycie płyt CD, udziałów Samby, DAV i innych elementów.
~
In the `ubiquity tests`_ the upstream test-suite is executed.
2013-08-20
W `testach ubiquity`_ uruchamiany jest zestaw testów twórców ubiquity.
~
This would use the source package in ``/tmp/glib2.0-2.35.7/`` and run the tests from this tree against the package ``glib2.0`` from the archive. The option ``-S`` also supports schemes for bzr, git, and apt sources. If you only specify a source with ``-S`` but do not specify a package name, this will instead build the branch and install the binaries from that build; this is useful if you want to run tests on a newer version than the one packaged in Ubuntu, or the package is not in Ubuntu at all. If use the ``-k`` flag you can log into the virtual machine after the tests were run. This makes it very easy to debug issues.
2013-08-19
Zostanie użyty pakiet źródłowy w katalogu ``/tmp/glib2.0-2.35.7/`` i uruchomione zostaną tamtejsze testy względem pakietu ``glib2.0`` z archiwum pakietów. Opcja ``-S`` obsługuje także schematy źródłowe bzr, git oraz apt. Zastosowanie samego źródła opcją ``-S`` bez podania nazwy pakietu zbuduje gałąź i zainstaluje z niej binaria. To jest użyteczne w przypadku uruchomienia testów na wersji nowszej niż dostępnej pakietach Ubuntu lub gdy pakietu w ogóle nie ma w Ubuntu. Użycie opcji ``-k`` spowoduje zalogowanie do maszyny wirtualnej po uruchomieniu testów, co ułatwia znalezienie problemów.
~
The `libxml2 tests`_ are very similar. They also run a test-build of a simple piece of C code and execute it.
2013-08-19
`Testy libxml2`_ są bardzo podobne. Również uruchamiają testowy build prostego kawałka kodu w C i uruchamiają go.
~
The `gtk+3.0 tests`_ also do a compile/link/run check in the "build" test. There is an additional "python3-gi" test which verifies that the GTK library can also be used through introspection.
2013-08-19
`Testy gtk+3.0`_ także odpalają kompilację/linkwanie/sprawdzenie w teście "build". Jest tam też dodatkowy test "python3-gi", który weryfikuje, że biblioteka GTK może zostać użyta.
~
The `auto-package-testing documentation`_ has a lot more valuable information on other testing options.
2013-08-19
`Dokumentacja auto-package-testing`_ zawiera bardziej wartościowe informacje w kwestii innych opcji testowania.
~
While this test is very small and basic, it tests quite a number of core components on a system. This may help to uncover critical issues early on.
2013-08-09
Mimo że test jest bardzo mały i nieskomplikowany, sprawdza on dużą ilość zasadniczych komponentów w systemie. Może to pomóc w odkryciu krytycznych problemów już na wczesnym etapie.
~
Then, get the source code from Launchpad::
2013-08-09
Następnie ściągnąć kod źródłowy z Launchpada::
~
The downside of this approach is that you test it locally, but can't ensure that this will work in a minimal environment. For example will it be hard to ensure that all the required packages are installed for the tests. With `lp:auto-package-testing`_ we have a more comprehensive testing tool. It uses a pristine virtual machine to run the tests. To set it up, firstly install the needed dependencies::
2013-08-09
Minusem tego podejścia jest to, że test odbywa się lokalnie, a nie może zapewnić że będzie on działał w minimalnym środowisku. Może być na przykład trudno ustalić, czy wszystkie wymagane pakiety są zainstalowane dla testów. W gałęzi `lp:auto-package-testing`_ znajduje się bardziej dokładne narzędzie testujące. Używa ono maszyny wirtualnej z nietkniętym środowiskiem do uruchomienia testów. Aby je ustawić należy najpierw zainstalować zależności::
~
The test script can be easily executed on its own, but if you want to make sure that the testbed is properly set up, you might want to use ``adt-run`` from the ``autopkgtest`` package to execute the test. The easiest way to do this is to run this command in the source tree::
2013-08-09
Skrypt testujący może być w łatwy sposób uruchomiony samodzielnie, lecz dla upewnienia się, że środowisko testowe jest ustawione poprawnie, do uruchomienia testu można użyć ``adt-run`` z pakietu ``autopkgtest``. W najprostszy sposób można uruchomić tę komendę w drzewie źródłowym::
~
add the following to the Source section in ``debian/control``::
2013-08-09
dodać do sekcji Source w pliku ``debian/control``::
~
In ``debian/tests/control`` you specify what to expect from the testbed. So for example you list all the required packages for the tests, if the testbed gets broken during the build or if ``root`` permissions are required. The `DEP 8 specification`_ lists all available options.
2013-08-09
W pliku ``debian/tests/control`` określa się oczekiwania względem środowiska testowego. Przykładowo można wpisać wszystkie pakiety wymagane do testów, podać, czy środowisko testowe ulega uszkodzeniu podczas budowania paczki lub czy wymagane są uprawnienia ``root``-a. `Specyfikacja DEP 8`_ wymienia wszystkie możliwe opcje.
~
The `DEP 8 specification`_ defines how automatic testing can very easily be integrated into packages. To integrate a test into a package, all you need to do is:
2013-08-09
`Specyfikacja DEP 8`_ określa jak można w bardzo łatwy sposób dołączyć automatyczne testowanie do paczki. Aby dołączyć test do pakietu, wystarczy:
1.
autopkgtest: Automatic testing for packages
2013-08-09
Automatyczne testowanie pakietów
3.
add a file called ``debian/tests/control`` which specifies the requirements for the testbed,
2013-08-09
dodać plik o nazwie ``debian/tests/control`` określający wymagania środowiska testowego,
4.
add the tests in ``debian/tests/``.
2013-08-09
dodać testy do ``debian/tests/``.
5.
Testbed requirements
2013-08-09
Wymagania środowiska testowego
7.
Below we are having a look at the ``glib2.0`` source package. In a very simple case the file would look like this::
2013-08-09
Poniżej przyjrzymy się pakietowi źródłowemu ``glib2.0``. W bardzo prostym przypadku plik ten wygląda następująco:
8.
For the test in ``debian/tests/build`` this would ensure that the packages ``libglib2.0-dev`` and ``build-essential`` are installed.
2013-08-09
Dla testu znajdującego się w ``debian/tests/build`` zapewnia to, że pakiety ``libglib2.0-dev`` i ``build-essential`` są zainstalowane.
9.
You can use ``@`` in the ``Depends`` line to indicate that you want all the packages installed which are built by the source package in question.
2013-08-09
W linii ``Depends`` można użyć ``@``, by zaznaczyć, że wszystkie pakiety zbudowane z omawianego pakietu źródłowego mają zostać zainstalowane.
10.
The actual tests
2013-08-09
Zasadnicze testy
11.
The accompanying test for the example above might be:
2013-08-09
Test towarzyszący przykładowi może wyglądać następująco:
12.
Here a very simple piece of C code is written to a temporary directory. Then this is compiled with system libraries (using flags and library paths as provided by `pkg-config`). Then the compiled binary, which just exercises some parts of core glib functionality, is run.
2013-08-09
W tym przypadku bardzo prosty fragment kodu w języku C jest zapisywany do katalogu tymczasowego. Następnie kompilowany jest z bibliotekami systemowymi (przy użyciu flag i ścieżek do bibliotek dostarczonych przez `pkg-config`). Następnie uruchamiany jest skompilowany plik binarny, który sprawdza tylko część zasadniczej funkcjonalności gliba.
14.
Executing the test
2013-08-09
Uruchamianie testu
24.
Further examples
2013-08-19
Kolejne przykłady
25.
This list is not comprehensive, but might help you get a better idea of how automated tests are implemented and used in Ubuntu.
2013-08-19
Mimo, że poniższa lista nie jest obszerna, może pomóc w zdobyciu lepsze wyobrażenia o tym, jak automatyczne testy są zaimplementowane i używane w Ubuntu.
34.
The process of submitting an autopkgtest for a package is largely similar to :doc:`fixing a bug in Ubuntu<./fixing-a-bug>`. Essentially you simply:
2013-08-20
Proces posyłania autopkgtestu pakietu jest zasadniczo podobne do :doc:`łatania błędów w Ubuntu<./fixing-a-bug>`. Wystaczy po prostu:
35.
run ``bzr branch ubuntu:<packagename>``,
2013-08-20
uruchomić ``bzr branch ubuntu:<nazwa pakietu>``,
36.
edit ``debian/control`` to enable the tests,
2013-08-20
wyedytować ``debian/control`` w celu włączenia testów,
37.
add the ``debian/tests`` directory,
2013-08-20
dodać katalog ``debian/tests``,
39.
add your test case(s) to ``debian/tests``,
2013-08-20
dodać test/testy jednostkowe do ``debian/tests``,
40.
commit your changes, push them to Launchpad, propose a merge and get it reviewed just like any other improvement in a source package.
2013-08-20
zatwierdzić zmiany, popchnąć je do Launchpada, zaproponować scalenie i czekać na jego przejrzenie podobnie jak w przypadku dowolnej zmiany w pakiecie źródłowym.
41.
What you can do
2013-08-20
Co Ty możesz zrobić
44.
Backporting software updates
2013-08-20
Tworzenie backporta aktualizacji programu
46.
Personal Package Archive (PPA)
2013-08-20
Osobiste Archiwum Pakietów (Personal Package Archive - PPA)
47.
Using a PPA has a number of benefits. It is fairly straight-forward, you don't need approval of anyone, but the downside of it is that your users will have to manually enable it. It is a non-standard software source.
2013-08-20
Użycie PPA wnosi wiele korzyści. Jest dość proste, nie wymaga niczyjej aprobaty, lecz ma ten wadę. że użytkownicy będą musieli je ręcznie uaktywnić. PPA nie jest standardowym źródłem oprogramowania.
49.
Official Ubuntu Backports
2013-08-20
Oficjalne backporty Ubuntu
50.
The Backports Project is a means to provide new features to users. Because of the inherent stability risks in backporting packages, users do not get backported packages without some explicit action on their part. This generally makes backports an inappropriate avenue for fixing bugs. If a package in an Ubuntu release has a bug, it should be fixed either through the :doc:`Security Update or the Stable Release Update process<./security-and-stable-release-updates>`, as appropriate.
2013-08-20
Projekt backportów jest środkiem, który ma za zadanie dostarczyć użytkownikom nowej funkcjonalności. Ze względu na nieodłączne ryzyko niestabilności w pakietach backportowanych, użytkownicy nie otrzymują ich bez wyraźnego działania ze swojej strony. Czyni to backporty niewłaściwym środkiem łatania usterek. Jeżeli pakiet wydania Ubuntu zawiera usterkę, powinna ona zostać usunięta przez odpowiednio :doc:`proces poprawek bezpieczeństwa lub poprawek wydania stabilnego<./security-and-stable-release-updates>`.