Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
19.
\newglossaryentry{kernel}{name={kernel}, description={A kernel is the central portion of a Unix-based operating system, responsible for running applications, processes, and providing security for the core components.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{kernel}{name={kernel}, description={Een kernel is het centrale deel van een besturingssysteem dat op Unix is gebaseerd. Het staat in voor het uitvoeren van toepassingen en processen. Verder zorgt het voor de beveiliging van de kerncomponenten.}}
22.
\newglossaryentry{maximize}{name={\emph{maximize}}, description={When you maximize an application in Ubuntu it will fill the whole desktop, excluding the panels.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{maximize}{name={\emph{maximaliseren}}, description={Wanneer u een toepassing in Ubuntu maximaliseert, zal deze het volledige bureaublad vullen. Enkel de panelen blijven zichtbaar.}}
26.
\newglossaryentry{output}{name={output}, description={The output of a command is any text it displays on the next line after typing a command and pressing enter, \eg, if you type \commandlineapp{pwd} into a terminal and press \keystroke{Enter}, the directory name it displays on the next line is the output.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{output}{name={uitvoer}, description={De uitvoer van een opdracht is alle tekst die wordt weergegeven op de volgende regel na het uitvoeren van die opdracht, \eg, wanneer u \commandlineapp{pwd} typt in een terminal en vervolgens op \keystroke{Enter} drukt, is de weergegeven mapnaam op de volgende regel de uitvoer.}}
28.
\newglossaryentry{panel}{name={panel}, description={A panel is a bar that sits on the edge of your screen. It contains \glspl{applet} which provide useful functions such as running programs, viewing the time, or accessing the main menu.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{panel}{name={paneel}, description={Een paneel is een balk die zich aan de rand van uw scherm bevindt. Het bevat \glspl{applets} die nuttige taken vervullen, zoals het starten van programma's, het weergeven van de tijd, of het hoofdmenu weergeven.}}
29.
\newglossaryentry{parameter}{name={parameter}, description={Parameters are special options that you can use with other commands in the terminal to make that command behave differently, this can make a lot of commands far more useful.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{parameter}{name={parameter}, description={Parameters zijn speciale opties die u kunt gebruiken met andere opdrachten in de terminal, om zo die bepaalde opdrachten ander gedrag te laten vertonen, zo kunnen veel opdrachten een pak nuttiger worden.}}
347.
Opening files
2010-07-24
Bestanden openen
405.
\marginnote{We encourage you to check any information you find on other websites with multiple sources when possible, but only follow directions if you understand them completely.}
2010-07-19
\marginnote{We moedigen u aan om alle informatie die u vindt op andere websites te controleren en te vergelijken met meerdere bronnen waar mogelijk. Maar volg enkel instructies en aanwijzingen op als u ze volledig begrijpt.}
407.
Working with Ubuntu
2010-07-19
Werken met Ubuntu
482.
If you are in a location with Internet access, you will want to make sure you are connected in order to get the most out of your Ubuntu operating system. This section of the manual will help you check your connection and configure it where necessary. Ubuntu can connect to the Internet using a wired, wireless, or dialup connection. It also supports some more advanced connection methods, which we will briefly discuss at the end of this section.
2010-07-19
Als u ergens bent waar internet beschikbaar is, wilt u er uiteraard zeker van zijn dat u verbonden bent zodat u maximaal kunt presteren op uw Ubuntu-besturingssysteem. Dit deel van de handleiding helpt u om uw verbinding te controleren en te configureren waar nodig. Ubuntu kan verbinding maken met het internet via een bekabelde, draadloze of inbelverbinding. Het ondersteunt ook meer geavanceerde methodes die we kort zullen bespreken aan het einde van dit deel.
484.
\gltodo{``wired connection,'' ``router,'' ``Ethernet port,'' ``wireless connection,'' ``dialup connection''} A \gls{wired connection} refers to when your computer is physically connected to a \gls{router} or an \gls{Ethernet port} with a cable. This is the most common connection for desktop computers.
2010-07-19
\gltodo{``bekabelde verbinding,'' ``router,'' ``Ethernet-poort,'' ``draadloze verbinding,'' ``inbelverbinding''} A \gls{bekabelde verbinding} verwijst naar een scenario waarbij uw computer fysiek verbonden is met een \gls{router} of een \gls{Ethernet-poort} met een kabel. Dit is de meest voorkomende verbinding voor desktop computers.
487.
A \gls{dialup connection} is when your computer uses a \emph{modem} to connect to an Internet service provider through your telephone line.
2010-07-19
We spreken van een \gls{inbelverbinding} als uw computer een \emph{modem} gebruikt om via uw telefoonlijn verbinding te maken met een internetaanbieder.
495.
Establishing a wired connection
2010-07-19
Een bekabelde verbinding tot stand brengen
539.
Once you have successfully established a wireless network connection, Ubuntu will store these settings (including the network password) in order to make it easier to connect to the same wireless network in future. You may also be prompted to select a \emph{keyring} password here. The keyring stores network and other important passwords in the one place, so you can access them all in future by just remembering your keyring password.
2010-07-19
Eens u met succes een draadloze internetverbinding hebt gemaakt, zal Ubuntu deze instellingen (inclusief wachtwoord) opslaan zodat u deze later niet nog eens moet ingeven. Het is ook mogelijk dat u een melding krijgt om een \emph{sleutelbos}wachtwoord te selecteren. Deze sleutelbos bewaart belangrijke wachtwoorden op één plek, zodat u toegang hebt tot al deze wachtwoorden door slechts het ene wachtwoord van uw sleutelbos te onthouden.
554.
The rest of the process should work exactly as in the section on the initial connection to wireless networks. Once set up according to the instructions above, the hidden network should show up in the list of saved networks.
2010-07-19
Het verdere verloop van het proces zou net hetzelfde moeten gaan als beschreven in het hoofdstuk over de eerste verbinding met draadloze netwerken. Eens u alles hebt ingesteld volgens bovenstaande instructies zou het verborgen netwerk moeten verschijnen in de lijst van bewaarde netwerken.
555.
Disabling and enabling your wireless network card
2010-07-19
Uw draadloze netwerkkaart in- en uitschakelen
559.
Changing an existing wireless network
2010-07-20
Een bestaand draadloos netwerk veranderen
560.
At times, you may want to change the settings for a wireless connection that you have previously saved. Its password may have changed, or your system administrator asked you to change some networking or security settings.
2010-07-20
Soms is het nodig om de instellingen van een reeds opgeslagen netwerk aan te passen. Dit is handig als het wachtwoord is veranderd of als uw systeemadministrator u heeft gevraagd om sommige netwerk- of beveiligingsinstellingen aan te passen.
561.
To edit a saved wireless network connection:
2010-07-20
Een opgeslagen, draadloze netwerkverbinding aanpassen
564.
By default, this list shows connections in the order of most recently used to least recently used. Find the connection you want to edit, click on it, and then click \button{Edit}.
2010-07-20
Deze lijst toont automatisch verbindingen in de volgorde van de meest recent gebruikte tot minst gebruikte netwerken. Zoek in de lijst de verbinding die u wil aanpassen, selecteer deze en klik dan op \button{Bewerken}.
565.
Ubuntu should open a window called \window{Editing \variable{connection name}}, where \variable{connection name} is the name of the connection you are editing. The window should display a number of tabs.
2010-07-20
Ubuntu zou nu een venster moeten openen met de naam \window{Editing \variable{naam verbinding}}, waarbij \variable{naam verbinding}} de naam is van de verbinding die u wil aanpassen. Het venster presenteert u normaal gezien een aantal tabblads.
567.
If the \checkbox{Connect automatically} option is not selected, Ubuntu will detect the wireless network but will not automatically connect to it without you choosing it from the NetworkManager menu. Select or deselect this setting as needed.
2010-07-20
Als de optie \checkbox{Automatisch verbinden} niet geselecteerd is, zal Ubuntu het draadloze netwerk selecteren. Het zal echter niet automatisch verbinden tenzij u dat via het applet-menu doet op het paneel uiterst bovenaan. Selecteer of deselecteer deze optie.
569.
Below the \acronym{SSID}, you should see the \textfield{Mode} field. The ``Infrastructure'' mode means that you would be connecting to a wireless router or access point. This is the most common mode for wireless networks. The ``Ad-hoc'' mode is a computer-to-computer mode and is often only used in advanced cases.
2010-07-20
Onder de \acronym{SSID}, zou u het \textfield{Modus}veld moeten zien. De infrastructuurmodus betekent dat u met een draadloze router of access point verbindt. Dit is de meest gebruikelijke modus voor draadloze netwerken. De Ad-hocmodus is een computer-naar-computer-netwerk en wordt meestal uitsluitend in geavanceerde scenario's gebruikt.
575.
If your network administrator requires \acronym{LEAP}, Dynamic \acronym{WEP}, or \acronym{WPA} \& \acronym{WPA2} Enterprise security, you will need to have the administrator help you set up those security modes.
2010-07-20
U vraagt best uw netwerkadministrator om hulp bij configuratie als er \acronym{LEAP}, Dynamisch \acronym{WEP}, of \acronym{WPA} \& \acronym{WPA2} Enterprise vereist wordt als beveiligingsmodus,
577.
When you finish making changes to the connection, click \button{Apply} to save your changes and close the window. You can click \button{Cancel} to close the window without making changes.
2010-07-20
Bent u klaar met het aanpassen van instellingen van de verbindingen? Klik op \button{Toepassen} om uw veranderingen op te slaan en het venster af te sluiten.
578.
Finally, click \button{Close} on the \window{Network Connections} window to return to the desktop.
2010-07-20
Klik tot slot op de knop \button{Sluiten) in het venster \window{Netwerkverbindingen} om terug te keren naar het bureaublad.
579.
After making changes, your new settings should go into effect immediately.
2010-07-20
Nadat u klaar bent met instellen, gelden uw nieuwe instellingen meteen.
588.
Most core Firefox help content here is adapted from Firefox help documentation, licensed under the CC-BY-SA 3.0 license.
2010-07-20
De meeste beschikbare Firefox-hulpinhoud hier is aangepast en overgenomen van de Firefox-hulpdocumentatie, onder de licentie CC-BY-SA 3.0.
594.
\screenshot{03-ubuntu-start-firefox.png}{ss:firefox-home-page}{The default Ubuntu home page for the Firefox web browser.}
2010-07-20
\screenshot{03-ubuntu-start-firefox.png}{ss:firefox-home-page}{De standaard Ubuntu-thuispagina voor de Firefox-webbrowser..}
595.
Starting Firefox
2010-07-20
Firefox opstarten
597.
Navigating web pages
2010-07-20
Webpagina's bezoeken
598.
Viewing your homepage
2010-07-20
Uw startpagina bekijken
599.
When you start Firefox, you will see your home page. By default, you will see the Ubuntu Start Page.
2010-07-20
Als u Firefox opstart, zal u uw startpagina zien. Standaard is dit de Ubuntu-startpagina.
600.
To go to your home page quickly, press \keystroke{Alt+Home}.
2010-07-20
Druk op \keystroke{Alt+Home} om snel naar je thuispagina te gaan.
601.
Navigating to another page
2010-07-20
Naar een andere pagina navigeren
604.
To navigate:
2010-07-20
navigeren:
609.
If you don't know a \acronym{URL}, try typing something specific to the page you want to visit (for example a name or other search request) into the Location Bar and press \keystroke{Enter}. This will search your preferred search engine\dash Google by default\dash for that term, and take you to the web page that is the top result from the search.
2010-07-20
Kent u de \acronym{URL} van een bepaalde webpagina niet? Probeer in de locatiebalk iets specifiek te typen dat te maken heeft met de website die u wil bezoeken (bv. een naam of een andere zoekopdracht) en druk op enter. Dit zal vervolgens uw standaard zoekmachine \dash Standaard is dat Google\dash aan het werk zetten. U wordt dan naar de website gelinkt die de hoogste score behaalde naargelang hetgene dat u in de locatiebalk ingaf.
646.
When you create a new tab, it will contain a blank page with the Location Bar focused. Start typing a web address (\acronym{URL}) or other search term to open a website in the new tab.
2010-07-20
Wanneer u een nieuw tabblad aanmaakt, krijgt u een blanco pagina waarbij de focus op de locatiebalk ligt. Typ een webadres (\acronym{URL}) in of een zoekterm om een website te openen in het nieuwe tabblad.
705.
To display more web content on the screen, you can use \emph{Full Screen mode}. Full Screen mode condenses the Firefox's toolbars into one small toolbar. To enable Full Screen mode, simply choose \menu{View \then Full Screen} or press \keystroke{F11}.
2010-07-20
U kunt de \emph{volledigeschermmodus} gebruiken om meer webinhoud weer te geven op het scherm. De volledigeschermmodus brengt alle Firefox-werkbalken samen in één kleine werkbalk. U bekomt dit door \menu{Beeld} \then Volledig scherm te selecteren of door op de \keystroke{F11}-knop te drukken.