Browsing Hungarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Hungarian guidelines.
2231 of 258 results
22.
The focus of this topic is to help students understand the concept of open source, which is the underlying foundation of Ubuntu. Briefly explain the dictionary meaning of 'open source' in general and move on to establishing how the open source ideology developed in the context of Linux. Present this as a story spread over different phases: Free Software Movement, Open Source Movement initiation and its formal launch. Explain the Ubuntu release schedule, naming convention and Ubuntu promise in detail.
Ennek a fejezetnek a lényege, hogy megismertesse a tanulókat a nyílt forrás fogalmával, amely az Ubuntu alapját is képezi. Röviden magyarázza el a "nyílt forrás" általános szótári jelentését, majd pedig térjen rá arra, miként alakult ki a nyílt forrás ideológiája a Linux világában. A történetet több lépcsőben mesélje el: szabad szoftver mozgalom, majd a nyílt forrás mozgalom kezdeményezés és annak hivatalos elindítása. Magyarázza el részletesen az Ubuntu kiadási ütemtervét, a verziók elnevezésének hagyományát és az Ubuntu ígéretet.
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:40(para)
23.
Ubuntu is a Linux-based open source operating system. The term 'open source' can be defined as a set of principles and practices that promotes access to the design and production of goods and knowledge. Open source is generally applied to the source code of software and is available to users with relaxed or no intellectual property restrictions. This enables users to distribute, create and modify software content, either individually to meet their specific requirement or collaboratively to improve the software. Both open source and Linux have transitioned through various phases to reach their present form.
Az Ubuntu egy Linux alapú nyílt forrású operációs rendszer. A "nyílt forrás" kifejezés olyan alapelvek és szokások összességeként fogható fel, amelyek a különböző áruk és ismereten alapuló javak tervezésének és előállításának folyamatához való hozzáférést biztosítják. A nyílt forrás kifejezést általában olyan szoftver forráskódjának jellemzésére használják, amely a felhasználók számára engedékeny szerzői tulajdonjogokkal vagy szerzői tulajdonjogi megszorítások nélkül elérhető. Ez pedig lehetővé teszi a felhasználók számára a szoftver terjesztését, valamint átalakítását és módosítását, akár egyénileg a saját céljaiknak megfelelően, akár másokkal együttműködve a szoftver fejlesztésének céljából. A nyílt forrás és a Linux is több változáson ment keresztül, amíg a jelenlegi formáját elérte.
Translated and reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:50(para)
24.
The idea behind openly distributed source code is to encourage the voluntary, collaborative development of software. Users continuously enhance the software, fix bugs, develop new features and share it with others.
A forráskód nyílt terjesztése ötletének hátterében a szoftver önkéntes munkán és együttműködésen alapuló fejlesztésének elősegítése áll. A felhasználók folyamatosan fejlesztik a szoftvert, kijavítják a hibákat, új szolgáltatásokat hoznak létre, és ezeket meg is osztják másokkal.
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:61(para)
25.
As a result of collaborative software development which involves a large number of programmers, users receive software that is often better in quality and performance than proprietary alternatives. Users are encouraged to customise the software to their own personal requirements, which in itself is a huge step away from the 'one size fits all' philosophy.
Az együttműködésen alapuló szoftverfejlesztési modell (amelyben rengeteg programozó vesz részt) eredményeként a felhasználók gyakran olyan szoftvert kapnak a kezükbe, amely jobb - mind minőségben mind pedig teljesítményben, - mint a zárt, szabadalomvédett szoftverek.
Translated and reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:65(para)
26.
Open source projects call on the talents of many people with skills other than programming. Many projects involve artists, musicians, user-interface designers and documentation authors to create a complete product.
A nyílt forrású projektek a programozáshoz értőkön kívül természetesen másfajta szaktudással rendelkező emberek segítségére is számítanak. Sok projektben vesznek részt művészek, zenészek, felhasználói felület tervezők és dokumentáció írók, akikre szükség van a termék tökéletessé tételéhez.
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:72(para)
27.
Free Software Movement, Open Source and Linux
A szabad szoftver mozgalom, a nyílt forrás és a Linux
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:78(title)
28.
There is often confusion between open source, free software and Linux. While all three are inter-linked, there are distinct differences which are made clearer when looking at their evolution.
Gyakran összekeverik az emberek a nyílt forrás, a szabad szoftver és a Linux fogalmát. Annak ellenére, hogy mindháromról elmondható, hogy erősen kötődik a másik kettőhöz, könnyen meghatározhatóak a közöttük lévő különbségek, ha megnézzük a kialakulásukat.
Translated and reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:79(para)
29.
The Free Software Movement
A szabad szoftver mozgalom
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:84(title)
30.
In the 1960s, it was typical for software to be distributed freely by companies such as IBM and shared amongst users. Software was then considered an enabler for the hardware, around which the business model of these corporations was built. Software was provided with source code that could be improved and modified; this was therefore the very early seeds of open source software. However, as hardware became cheaper and profit margins eroded in the 1970s, manufacturers looked to software to provide additional revenue streams.
Az 1960-as években általános volt a szoftverek cégek (mint például az IBM) általi szabad terjesztése, illetve azok megosztása a felhasználók között. A szoftverek akkoriban a hardverelemek használatát voltak hivatottak lehetővé tenni, és a cégek is erre építették üzleti modelljeiket. A szoftverekhez a forráskódot is mellékelték, amelyet a felhasználók tovább fejleszthettek és módosíthattak; ezért ezeket tekinthetjük a nyílt forrású szoftverek legelső csíráinak. Azonban amikor az 1970-es években a hardver eszközök olcsóbbá váltak, és a hatalmas árrések eltűntek, a gyártók elkezdtek a szoftverekre mint fontos bevételi forrásra tekinteni.
Translated and reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:85(para)
31.
In September 1983, Richard Matthew Stallman, former programmer at the MIT Artificial Intelligence Lab launched the GNU project to create a free UNIX-like operating system (OS). He was concerned with growth in proprietary software and users' inability to access and modify programmes on their computers. Developer constraint, as opposed to freedom was prevalent. With the launch of the GNU project, Stallman started the Free Software Movement and in October 1985, set up the Free Software Foundation.
1983 szeptemberében Richard Matthew Stallman, az MIT Mesterséges Intelligencia laborjának egykori programozója, útjára indította a GNU projektet egy UNIX-szerű operációs rendszer megalkotásának céljából. Aggódott a zárt szoftverek elterjedése miatt, valamint zavarta, hogy a felhasználók nem férhetnek hozzá, és nem módosíthatják a számítógépeiken lévő programokat. A szabadság helyett a fejlesztési korlátozás volt az uralkodó akkoriban. A GNU projekt elindításával Stallman belevágott a szabad szoftver mozgalomba, és 1985 októberében megalapította a Szabad Szoftver Alapítványt.
Translated and reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:95(para)
2231 of 258 results

This translation is managed by Ubuntu Hungarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hajnalka Torma.