Browsing Romanian translation

12921301 of 1482 results
1292.
%(name)s has unlimited undo and redo. Any change that you make, be it editing a task description, or deleting an effort record, is undoable. Select 'Edit' -> 'Undo' and 'Edit' -> 'Redo' to go backwards and forwards through your edit history.
%(name)s poate anula și reface comenzi de un număr nelimitat de ori. Orice schimbare pe care o faceți, fie editarea descrierii unei sarcini sau ștergerea unui efort înregistrat, este reversibilă. Selectați „Editare” -> „Anulează” și „Editare” -> „Refă” pentru a merge înainte și înapoi prin istoricul modificărilor.
Translated by Roberto
Reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/help/tips.py:28
1293.
%(name)s is available in a number of different languages. Select 'Edit' -> 'Preferences' to see whether your language is one of them. If your language is not available or the translation needs improvement, please consider helping with the translation of %(name)s. Visit %(url)s for more information about how you can help.
%(name)s este disponibil în mai multe limbi. Selectați „Editare” -> „Preferințe” să vedeți dacă limba voastră este printre ele. Dacă nu este disponibilă, sau traducerea necesită îmbunătățiri, ne puteți ajuta la traducerea lui %(name)s. Vizitați %(url)s pentru informații suplimentare despre cum ne puteți ajuta.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:29
1294.
If you enter a URL (e.g. %(url)s) in a task or effort description, it becomes a link. Clicking on the link will open the URL in your default web browser.
Dacă introduceți o adresă URL (ex: %(url)s) în descrierea unei sarcini sau a unui efort, aceasta devine o legătură. Făcînd clic pe legătură se va deschide adresa URL în navigatorul vostru implicit.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:30
1295.
You can drag and drop tasks in the tree view to rearrange parent-child relationships between tasks. The same goes for categories.
Puteți trage și pune sarcinile în vederea arborescentă pentru a rearanja relațiile părinte-copil dintre sarcini. Funcționează la fel și pentru categorii.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:31
1296.
You can drag files from a file browser onto a task to create attachments. Dragging the files over a tab will raise the appropriate page, dragging the files over a collapsed task (the boxed + sign) in the tree view will expand the task to show its subtasks.
Puteți trage fișiere dintr-un explorator într-o sarcină pentru a crea atașamente. Tragerea fișierelor peste un tab va deschide pagina corespunzătoare, tragerea fișierelor peste o sarcină colbatată din vederea arborescentă va expanda sarcina și-i va afișa subsarcinile.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:32
1297.
You can create any viewer layout you want by dragging and dropping the tabs. The layout is saved and reused in the next session.
Puteți crea orice dispunere de ferestre prin tragerea și plasarea taburilor. Dispunerea este salvată și reutilizată în sesiunea viitoare.
Translated and reviewed by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:33
1298.
What is actually printed when you select 'File' -> 'Print' depends on the current view. If the current view shows the task list, a list of tasks will be printed, if the current view shows effort grouped by month, that will be printed. The same goes for visible columns, sort order, filtered tasks, etc.
Ceeace este tipărit cînd selectați 'Fișier' -> 'Tipărire' depinde de vederea curentă. Dacă vederea curentă afișează lista de sarcini, o listă de sarcini va fi tipărită; dacă vederea curentă afișează regruparea efortului pe lună, aceasta va fi tipărită. Același lucru este valabil și pentru coloanele vizibile, ordinea de sortare, sarcinile filtrate, etc.
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/help/tips.py:34
1299.
Left-click a column header to sort by that column. Click the column header again to change the sort order from ascending to descending and back again. Right-click a column header to hide that column or make additional columns visible.
Faceți clic stînga pe antetul unei coloane pentru a sorta după acea coloană. Faceți din nou clic pe antetul coloanei pentru a schimba ordinea sortării din ascendentă în descendentă și invers. Faceți clic dreapta pe antetul unei coloane pentru a o ascunde sau să faceți vizibile coloanele adiționale.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:35
1300.
You can create a template from a task in order to reduce typing when repetitive patterns emerge.
Puteți crea un șablon dintr-o sarcină în scopul de a reduce tastarea cînd apar modele repetitive.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:36
1301.
Ctrl-Tab switches between tabs in edit dialogs.
Ctrl-Tab comută între categorii în dialogurile de editare.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:37
12921301 of 1482 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Catalin Siatat, Ciprian Panaite, Florin Cătălin RUSSEN, Frank Niessink, Jérôme Laheurte, Robert Dumitrescu, Roberto.