Browsing Bulgarian translation

110 of 934 results
1.
Copyright © by Peter Golde
(no translation yet)
Located in AboutForm.resx, copyrightLabel.Text
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
Purple Pen е свободен софтуер, който може да бъде копиран и споделян.
Translated and reviewed by Galina Tomova
Located in AboutForm.resx, freeLabel.Text
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
Този софтуер е предоставен от неговите автори и сътрудници във вида, в който е, като те се отказват от всички изрично споменати или подразбиращи се права, включително, но не само подразбиращите се права за платено разпространение и използване за определена цел.
Translated and reviewed by Galina Tomova
Located in AboutForm.resx, disclaimerLabel.Text
4.
OK
Да
Translated and reviewed by Galina Tomova
Located in AboutForm.resx, okButton.Text InitialScreen.resx, okButton.Text LicenseForm.resx, okButton.Text MissingFonts.resx, okButton.Text OkCancelDialog.resx, okButton.Text
5.
Credits
Заслуги
Translated and reviewed by Galina Tomova
Located in AboutForm.resx, creditsButton.Text
6.
View Full License
Виж пълното съдържание на лиценза
Translated by Galina Tomova
Reviewed by Galina Tomova
Located in AboutForm.resx, licenseButton.Text
7.
About Purple Pen
За програмата Purple Pen
Translated and reviewed by Galina Tomova
Located in AboutForm.resx, $this.Text
8.
First control number:
Номер на първата контролна точка:
Translated and reviewed by Galina Tomova
Located in AddCourse.resx, firstControlLabel.Text
9.
Description appearance:
Оформление на описанията на КТ:
Translated and reviewed by Galina Tomova
Located in AddCourse.resx, descriptionAppearanceLabel.Text AllControlsProperties.resx, descriptionAppearanceLabel.Text
10.
Map printing scale:
Мащаб на отпечатване на картата:
Translated and reviewed by Galina Tomova
Located in AddCourse.resx, mapScaleLabel.Text AllControlsProperties.resx, printingScaleLabel.Text
110 of 934 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Galina Tomova, Peter Golde.