Translations by Galina Tomova

Galina Tomova has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 705 results
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
2012-05-20
Purple Pen е свободен софтуер, който може да бъде копиран и споделян.
2012-05-19
Purple Pen е свободен софтуер и може да бъде копиран и споделян.
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
2012-05-24
Този софтуер е предоставен от неговите автори и сътрудници във вида, в който е, като те се отказват от всички изрично споменати или подразбиращи се права, включително, но не само подразбиращите се права за платено разпространение и използване за определена цел.
4.
OK
2012-05-19
Да
5.
Credits
2012-05-21
Заслуги
6.
View Full License
2012-05-19
Виж пълното съдържание на лиценза
7.
About Purple Pen
2012-05-19
За програмата Purple Pen
8.
First control number:
2012-05-21
Номер на първата контролна точка:
9.
Description appearance:
2012-05-25
Оформление на описанията на КТ:
2012-05-21
Изглед на описанията:
10.
Map printing scale:
2012-05-25
Мащаб на отпечатване на картата:
2012-05-20
Мащаб на отпечатване на картата
11.
1 :
2012-05-19
1:
12.
Symbols
2012-05-19
Символи
13.
Text
2012-05-19
Текст
14.
Symbols and text
2012-05-19
Символи и текст
15.
Control circle labels:
2012-05-25
Вид на номерацията на КТ:
2012-05-21
Окръжности на контролните точки:
16.
Sequence number (3)
2012-05-19
Номер по ред (3)
2012-05-19
Номер по ред
17.
Control code (145)
2012-05-19
Сигнатура (145)
2012-05-19
Сигнатура
18.
Sequence and code (3-145)
2012-05-19
Номер по ред и сигнатура (3-145)
2012-05-19
Номер по ред и сигнатура
22.
Show points in:
2012-05-25
Покажи стойностите на КТ в:
2012-05-21
Покажи точките в:
23.
Column A
2012-05-19
Колона A
2012-05-19
Колона А
24.
Column B
2012-05-19
Колона B
25.
Column H
2012-05-19
Колона H
26.
(do not display)
2012-05-19
(не показвай)
27.
Appearance
2012-05-25
Оформление
2012-05-21
Характеристика
28.
The following (optional) text will appear on the second line of the control description sheet:
2012-05-25
Следният (незадължителен) текст ще се изобрази на втория ред от описанието на КТ.
2012-05-19
Следният (незадължителен) текст ще се изобрази на втория ред от описанието на контролните точки.
29.
Class list / Secondary title
2012-05-24
Списък на класовете / Подзаглавие
30.
Length:
2012-05-21
Дължина:
31.
Climb:
2012-05-25
Изкачване:
2012-05-19
Изкачване/денивелация
32.
Course type:
2012-05-21
Вид на маршрута:
33.
Course name:
2012-05-25
Номер (име) на маршрута:
2012-05-19
Номер на маршрута
34.
Normal Course
2012-05-20
Обикновен маршрут
35.
Score Course
2012-05-19
Скорелауф
36.
meters
2012-05-19
метри
38.
New Course
2012-05-19
Нов маршрут
55.
Enter text to place on separate line of control descriptions:
2012-05-25
Въведете текст, който да се изобрази на отделен ред в описанието на КТ:
2012-05-19
Въведете текст, който да се изобрази на отделен ред в описанието на контролните точки:
56.
Courses:
2012-05-25
Маршрути:
2012-05-19
Маршрути