Translations by Gabriel Rota

Gabriel Rota has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 245 results
~
_playing!
2011-01-16
_že jste si zahráli!
~
_Thank you for
2011-01-16
_Děkujme Vám,
~
Enables some features, only interesting to programmers
2011-01-16
Zapne některé vlastnosti potřebné jen pro programátory.
~
Display:
2011-01-16
Zobrazení:
~
So the Pingus sit on their raft, worrying about what's to come and where to go, while floating into the sunset. To be continued...
2011-01-16
Jak tak seděli na svých vorech, přemýšleli, co je čeká a odplouvali do západu slunce. Bude mít pokračování...
~
Flip object horizontaly Flip object vertically Delete all marked objects Move objects up Move objects down Move objects left Move objects right
2011-01-16
Převrátit objekt horizontálně Převrátit object vertically Smazat všechny vyznačené objekty Posunout objekty nahoru Posunout objekty dolu Posunout objekty vlevo Posunout objekty vpravo
~
Sound:
2011-01-16
Zvuk:
~
Now that you and the Pingus have arrived at Tutorial Island it is time to take command and begin your mission. Good Luck!
2011-01-16
Nyní, když jsi se svou partou dorazil na výukový ostrov, je čas začít a převzít velení mise. Hodně štěstí!
~
Dig and float, but just don't fall and smash
2011-01-16
Kopej a skákej, ale hlavně nespadni
~
...walking...
2011-01-16
...jdu...
~
Show Story?
2011-01-16
Ukázat příběh?
~
New level
2011-01-16
Nová úroveň
~
Select all Clear Selection Raise objects Lower objects Lower objects to bottom Raise objects to top Rotate 90 degree Rotate 270 degree
2011-01-16
Vybrat vše Zrušit výběr Vyzdvihnout objekty Zatlačit objekty Zatlačit objekty dospod Vyzdvihnout objekty na povrch Otočit o 90 stupňů Otočit o 270 stupňů
~
Rocketlauncher
2011-01-16
Rakeťák
~
Misc Options:
2011-01-16
Různá nastavení:
~
PATH
2011-01-16
CESTA
~
Set the path to load the data files to 'path'
2011-01-16
Nastaví cestu k datovým souborům.
~
locked
2011-01-16
zamknuto
~
Enter?
2011-01-16
Vstoupit?
~
Once again it's time to combine the stuff you have learned in your previous levels. Blast your way free and make sure you also keep the rest of the Pingus under control. The Blocker action will be helpful.
2011-01-16
A máme tu znovu příležitost zkombinovat znalosti, které jsi zatím získal. Uvolni si cestu k cíli a zároveň dávej pozor i na ostatní pingy. Pomůže ti nová akce - zablokování cesty.
~
Read config from FILE (default: ~/.pingus/config) reduce CPU usage, might speed up the game on slower machines
2011-01-16
Načte konfiguraci ze souboru (výchozí: ~/.pingus/config) redukujezatížení CPU, což může urychlit hru na pomalejších strojích.
~
Filename:
2011-01-16
Jméno souboru:
~
Debugging and experimental stuff:
2011-01-16
Ladicí a experimentální volby:
~
Ok
2011-01-16
Ok
~
Enable the output of debugging info, possible OPTIONs are tiles, gametime, actions, sound, resources, gui, input, pathmgr
2011-01-16
Zapne výstup ladicích hlášek, možná nastavení jsou: tiles, gametime, actions, sound, resources, gui, input, pathmgr
~
You should name your level files systematically, i.e. by their theme, their number and your nickname: <levelname><number>-<creator>.pingus So if you create a your second level with a stone theme, call it: stone2-yourname.pingus When you have created a level and want to have it included in the game mail it to: pingus-devel@nongnu.org Only levels published under the GPL are allowed into the game. The editor automatically inserts a reference to the GPL, if you want to have your level under a different license, you have to change that reference.
2011-01-16
Měl byste pojmenovávat soubory úrovní systematicky, tedy podle jejich tématu, čísla a své přezdívky: <název úrovně><číslo>-<tvůrce>.pingus Takže až vytvoříte druhou úroveň s kamenným tématem, nazvěte ji: stone2-jméno.pingus Pokud vytvoříte úroveň a chtěl byste ji mít zařazenou do hry, pošlete ji mailem na: pingus-devel@nongnu.org Pouze úrovně publikované pod GPL jsou přijímány k zařazení. Editor automaticky vkládá odkaz na GPL, takže pokud chcete mít úroveň pod jinou licencí, měl byste tento odkaz změnit.
~
Test a font
2011-01-16
Otestuje font.
~
Set the resolution for pingus (default: 800x600)
2011-01-16
Nastaví rozlišení. (výchozí: 800x600)
~
Shows the credits
2011-01-16
Spustí závěrečné titulky.
~
Abort
2011-01-16
Zrušit
~
-Idea
2011-01-16
-Námět
~
-Maintaining
2011-01-16
-Správa
~
-Programming
2011-01-16
-Programování
~
-Porting (Win32)
2011-01-16
-Přenos na Win32
~
-Porting (MacOSX)
2011-01-16
-Přenos na MacOSX
~
-Gfx
2011-01-16
-Grafika
~
-Music
2011-01-16
-Hudba
~
-Level Design
2011-01-16
-Tvorba úrovní
~
-Story
2011-01-16
-Příběh
~
-Translation
2011-01-16
-Překlad
~
-Special
2011-01-16
-Zvláštní poděkování
~
-Thanks to
2011-01-16
-zasluhují
~
_And a very Special Thanks
2011-01-16
_A především děkujeme
~
_to all the people who
2011-01-16
_všem lidem,
~
_contribute to
2011-01-16
_kteří přispívají
~
_Free Software!
2011-01-16
_svobodnému softwaru!
1.
Object:
2011-01-16
Objekt:
2.
Nothing selected
2011-01-16
Prázdný výběr
3.
Transparent
2011-01-16
Průhledné
4.
Solid
2011-01-16
Pevné podloží