Translations by Antti Koskinen

Antti Koskinen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 5175 results
~
%d page visit(s) from %s to %s
2013-01-11
Sivua on katseltu %d kertaa %s - %s
~
Place feedback
2012-12-10
Kommentoi
~
<h3>Roles</h3> <p>You can choose which roles will be available in your group.</p> <h4>Standard groups</h4> <p>Standard groups contain administrators and ordinary members. Administrators manage the group, its membership and permission options. Ordinary members cannot edit the group settings and membership, but they can usually post in the forums as well as edit pages and files belonging to the group.</p> <h4>Course groups</h4> <p>Course groups contain tutors as well as administrators and ordinary members. If the group allows members to submit pages to the group for assessment, tutors and administrators can assess those submitted pages and provide feedback to the authors.</p>
2012-12-10
<h3>Roolit</h3> <p>Valitse ryhmätyyppi ja käytettävissä olevat roolit.</p> <h4>Standardiryhmät</h4> <p>Standardiryhmissä on tavallisia käyttäjiä ja pääkäyttäjiä.Pääkäyttäjät hallitsevat ryhmän asetuksia, jäseniä ja oikeuksia.Tavalliset käyttäjät eivät voi muokata ryhmän asetuksia, mutta voivat yleensä lisätä sivuja ja tiedostoja ja keskustella foorumeissa.</p> <h4>Kurssiryhmät</h4> <p>Kurssiryhmissä voi olla lisäksi tuutoreita. Jos ryhmään voi palauttaa sivuja arvioitavaksi, tuutorit ja pääkäyttäjät voivat arvioida niitä ja antaa palautetta käyttäjille.</p>
~
<h3>Anti-spam</h3> <p>There are three levels of anti-spam protection available for publicly visible forms, such as the Contact us and Registration forms. A form submission is never silently rejected. Rather, an error message is displayed asking the user to try again if the submission is classified as spam.</p> <p><b>None: </b>No anti-spam checks will be performed on form submissions.</p> <p><b>Simple: </b>Some basic checks are performed. Form submissions with email addresses that are not well-formed or that have an excessive number of URLs are rejected.</p> <p><b>Advanced: </b>(Requires an internet connection). Performs additional checks to determine whether email addresses are real, or contained URLs are blacklisted.</p>
2012-12-10
<h3>Roskapostin esto</h3> <p>Julkisilla lomakkeilla (kommentit, rekisteröinti yms.) on mahdollista käyttää kolmen tasoista roskapostin suodatusta. Jos lähetetty lomake määritellään roskapostiksi, käyttäjälle annetaan aina asiasta ilmoitus ja pyydetään lähettämään lomake uudelleen.</p> <p><b>Ei mitään: </b>Lomakkeita ei tarkisteta roskapostin varalta.</p> <p><b>Suppea: </b>Suoritetaan perustarkistus. Lomake hylätään, jos se sisältää poikkeuksellisen paljon linkkejä, tai sähköpostiosoite ei ole oikean muotoinen.</p> <p><b>Laaja: </b>(Vaatii yhteyden Internetiin). Tarkastetaan lisäksi, että linkit eivät ole mustalla listalla, ja että sähköpostiosoite on oikeasti olemassa.</p>
~
New feedback on %s
2012-12-10
Uusi kommentti: %s
~
<h3>Editing pages</h3> <p>You can choose which roles will be allowed to create and edit pages owned by the group. If your group contains only members and administrators, then "Group admins" and "Everyone except members" are identical.</p> <p>These edit permissions will also be used by default for new group files. Permissions can be changed on individual files in the group files area.</p>
2012-12-10
<h3>Sivujen muokkaus</h3> <p>Valitse käyttäjäroolit, jotka voivat luoda ja muokata ryhmän sivuja. Jos ryhmässä ei ole tuutoreita, "Ryhmän pääkäyttäjät" ja "Muut, paitsi tavalliset jäsenet" eivät eroa toisistaan.</p> <p>Tätä asetusta käytetään myös uusien tiedostojen oletusasetuksena. Yksittäisten tiedostojen asetuksia voi muuttaa ryhmän tiedostoalueella.</p>
~
<strong>NOTE:</strong> All your files and journal entries that you linked in this page will still be available.<br/>However, any feedback placed on this page will be deleted.
2012-12-10
<strong>HUOMIO:</strong> Sivulla olevia tiedostoja tai blogimerkintöjä ei poisteta. Kaikki sivun kommentit kuitenkin poistetaan.
~
Allow logged-in users only
2012-12-10
Aseta profiilin näkyvyys (Nyt: JULKINEN)
~
Access rules were updated for %d page(s)
2012-12-10
Oikeudet tallennettiin %d sivulle
~
<h4>Place feedback</h4> <p>Public feedback may be seen by other users with access to the page, while private feedback may only be read by the page owner. A page owner can make public feedback private.</p> <h4>Report objectionable material</h4> <p>You can report material you believe to be objectionable to the administrators.</p> <h4>Print</h4> <p>The print option will allow you to print a printer-friendly version of the page.</p> <h4>Add page to watchlist</h4> <p>If a page is on your watchlist, you receive a notification when the author changes page content.</p>
2012-12-10
<h4>Kommentoi</h4> <p>Julkiset kommentit näkevät kaikki, joilla on katseluoikeus sivuun. Yksityiset kommentit näkee vain sivun omistaja. Omistaja voi vaihtaa kommentin tyyppiä.</p> <h4>Ilmoita sopimattomasta materiaalista</h4> <p>Jos sivu sisältää sopimatonta materiaalia, voit ilmoittaa asiasta ylläpidolle.</p> <h4>Tulosta</h4> <p>Tulosta sivu.<p> <h4>Lisää seurantalistalle</h4> <p>Saat ilmoituksen, kun sivua päivitetään</p>
~
Feedback
2012-12-10
Kommentti
~
Feedback submitted
2012-12-10
Kommentti lähetetty
~
<h3>Notifications</h3> <p>You may select how you receive notifications for each activity type.</p> <h4>Notification types</h4> <p><strong>Inbox:</strong> your notifications area will display a list of activity notifications received.</p> <p><strong>Email:</strong> your primary email address will receive an email each time the activity occurs.</p> <p><strong>Email digest:</strong> your primary email address will receive an email each day with a list of the activities of the last 24 hours.</p> <p><strong>Note:</strong> If you select either email option, all activities will also be recorded in your notifications log as they happen. They will all be marked as already read. These notifications automatically expire and are removed from your log after 60 days.</p> <h4>Activity types</h4> <p><strong>System messages:</strong> automatically generated by the system or sent to you by one of the site administrators.</p> <p><strong>Messages from other users:</strong> sent to you directly from other users of the site.</p> <p><strong>Feedback:</strong> notification of any feedback or comments received on any pages, artefacts or journals within your ePortfolio.</p> <p><strong>Watchlist:</strong> notification of activity on any artefact, page, group or journal you are monitoring.</p> <p><strong>New page access:</strong> notification that you or one of your groups have been given access to a new or existing non-public page.</p>
2012-12-10
<h3>Tiedotteiden tilausasetukset</h3> <p>Voit valita kuinka saat viestit kustakin toimintotyypistä.</p> <h4>Tiedotetyypit</h4> <p><strong>Sisäinen:</strong> Viestit listataan palvelun sisällä Tiedotteet-sivulla.</p> <p><strong>Sähköposti:</strong> Käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseesi lähetetään viesti kaikista tapahtumista.</p> <p><strong>Sähköpostikooste:</strong> Käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseesi lähetetään kerran päivässä viesti, jossa on koottuna vuorokauden tapahtumat.</p> <p><strong>Huom:</strong> Jos valitset jommankumman sähköpostitiloista, saat ilmoitukset myös Tiedotteet-osioon. Ne merkitään automaattisesti luetuiksi. Nämä tiedotteet vanhenevat automaattisesti ja siirretään pois listauksesta 60 päivän jälkeen.</p> <h4>Toimintotyypit</h4> <p><strong>Järjestelmän viesti:</strong> Järjestelmän automaattisesti tuottama tai ylläpidon lähettämä tiedote.</p> <p><strong>Viestit muilta käyttäjiltä:</strong> Toisten käyttäjien lähettämät viestit.</p> <p><strong>Kommentit:</strong> Tiedote palautteesta tai kommentista, joka koskee sivua, tuotosta tai blogia portfoliossasi.</p> <p><strong>Seurantalista:</strong> Tiedote muutoksista tuotoksissa, sivuissa, ryhmissä tai blogeissa joita seuraat.</p> <p><strong>Uusi katseluoikeus sivuun:</strong> Tiedote, kun sinulle tai ryhmällesi on annettu katseluoikeus uuteen tai olemassa olevaan ei-julkiseen sivuun.</p>
~
Feedback
2012-12-10
Kommentit
~
<h3>Activity type</h3> <p>Select from this drop-down menu the notification type you wish to view.</p> <p><strong>New forum post:</strong> notification of a new post to a forum topic you have subscribed to</p> <p><strong>Feedback:</strong> notification of any feedback or comments received on any pages, artefacts or journals within your ePortfolio</p> <p><strong>Group message:</strong> notification sent to group owners when new pages are submitted to a group</p> <p><strong>System message:</strong> automatically generated by the system or sent to you by one of the site administrators</p> <p><strong>Message from other users:</strong> sent to you directly from other users of the site</p> <p><strong>New page access:</strong> notification that you or one of your groups have been given access to a new or existing non-public page</p> <p><strong>Watchlist:</strong> notification of activity on any artefact, page, group or journal you are monitoring</p>
2012-12-10
<h3>Viestityypit</h3> <p>Valitse, minkä tyyppiset viestit näytetään.</p> <p><strong>Uudet foorumiviestit:</strong> uudet viestit tilaamissasi viestiketjuissa</p> <p><strong>Kommentit:</strong> Tiedote palautteesta tai kommentista, joka koskee sivua, tuotosta tai blogia ePortfoliossasi.</p> <p><strong>Ryhmäviesti:</strong> Tiedotteet ryhmien omistajille uusista sivuista, jotka on jätetty arvioitaviksi ryhmiin.</p> <p><strong>Järjestelmän viesti:</strong> Järjestelmän automaattisesti tuottama tai ylläpidon lähettämä tiedote.</p> <p><strong>Viestit muilta käyttäjiltä:</strong> Toisten käyttäjien lähettämät viestit.</p> <p><strong>Uusi katseluoikeus sivuun:</strong> Tiedote, kun sinulle tai ryhmällesi on annettu katseluoikeus uuteen tai olemassa olevaan ei-julkiseen sivuun.</p> <p><strong>Seurantalista:</strong> Tiedote muutoksista tuotoksissa, sivuissa, ryhmissä tai blogeissa joita seuraat.</p>
~
Feedback on %s by %s
2012-12-10
Kommentti sivuun %s käyttäjältä %s
~
<h3>Show controls to add and remove columns when editing a page</h3> <p>You can choose to display a row with the buttons <img src="../../theme/raw/static/images/btn_addcolumn_left.png" alt="add"> and <img src="../../theme/raw/static/images/btn_removecolumn.png" alt="remove"> in the page editor. These buttons add and remove columns from that page when you click on them.</p> <p>Even if not enabled, you can change the number of columns for your page in the page layout section.</p>
2012-12-10
<h3>Näytä sarakkeiden muokkaustoiminto sivulla</h3> <p>Valitse, näytetäänkö sarakkeiden lisäys- ja poistopainikkeet <img src="../theme/raw/static/images/btn_addcolumn_left.png" alt="add"> <img src="../theme/raw/static/images/btn_removecolumn.png" alt="remove"> sivun muokkauksessa.</p> <p>Vaikka tämä toiminto ei olisi käytössä, voit silti muokata sarakkeita.</p>
~
Include user feedback
2012-12-10
Tallenna kommentit
~
Upgrade the Mahara database and data to the version of Mahara installed
2012-11-23
Päivitä Maharan tietokanta ja tiedostot asennettuun versioon
~
<h3>Password</h3> <p>The password for the 'Distinguished name'.</p>
2012-11-23
<h3>Salasana</h3> <p>Salasana yksikäsitteiselle nimelle.</p>
~
Upgrading Mahara
2012-11-23
Päivitetään Maharaa
~
Persona
2012-11-23
Persona
~
Set the maximum width to which the photos will be resized when viewed with Slimbox 2.
2012-11-23
Aseta kuvan suurin leveys kun käytössä on Slimbox 2.
~
<h3>Mandatory fields</h3> <p>Mandatory fields must be included in a user account creation CSV file or populated by the user once they complete registration on the site.</p>
2012-11-23
<h3>Pakolliset kentät</h3> <p>Pakollisten kenttien tulee löytyä CSV-tiedostosta käyttäjätilejä luotaessa. Vaihtoehtoisesti käyttäjän täytyy syöttää tiedot ensimmäisellä kirjautumiskerralla.</p>
~
<h3>Display name</h3> <p>You can choose to use a display name. This may be anything you like. It replaces your full name that is displayed to everyone but site administrators and staff.</p>
2012-11-23
<h3>Nimimerkki</h3> <p>Voit halutessasi esiintyä palvelussa nimimerkillä. Se näytetään koko nimesi sijasta kaikille muille paitsi pääkäyttäjille ja henkilökunnalle.</p>
~
Persona
2012-11-23
Persona
~
Persona
2012-11-23
Persona
~
Staff users
2012-11-23
Palvelun henkilökunta
~
Show controls to add and remove columns when editing a page
2012-11-23
Näytä toiminto, joilla voi lisätä tai poistaa sarakkeita sivun muokkaustilassa
~
<h3>Reusable text box content</h3> <p>It is possible to include the same text box content in several blocks, and these blocks can appear on different pages. Updating the text in one block will also change it in all other pages in which it appears. You can see a list of all the pages on which a particular note is contained in your notes area under the "Content" menu.</p> <p>When you are editing a group or institution page, remember that other group or institution members may have inserted this text inside their own pages. If you edit it here, it will be updated on their pages too.</p> <p>You can also make a copy of the selected note and then when you edit it, the changes will only affect this page.</p>
2012-11-23
<h3>Uudelleenkäytettävät tekstilohkot</h3> <p>Yksittäisen tekstilohkon sisältö on mahdollista sisällyttää useaan lohkoon ja usealle sivulle. Yksittäisen lohkon tekstin muuttaminen vaikuttaa kaikkiin sivuihin, joihin se on lisätty. "Sisältö" -valikon alla oleva "Muistiinpanot" -osio näyttää listan sivuista, joihin kukin tekstilohko on liitetty.</p> <p>Jos muokkaat ryhmän tai instituution sivua, muistathan, että toiset jäsenet ovat voineet liittää muistiinpanon omille sivuilleen. Muokkaukset vaikuttavat myös näihin.</p> <p>Voit myös tehdä muistiinpanosta kopion. Tällöin muokkaukset näkyvät vain tällä sivulla.</p>
~
<h3>Read-only text box content</h3> <p>You can sometimes include a text box note on a page even when the note is owned by someone other than the page's owner. For example, you may have permission to include notes belonging to one of your groups inside your own personal page.</p> <p>If you include such content, it will be updated automatically on your page whenever it is changed by the owner. If you want to update it yourself, you must do that through a page with the same owner as the note.</p> <p>Alternatively, you may take your own copy of this content and then when you edit it, the changes will only affect this page.</p>
2012-11-23
<h3>Kirjoitussuojatut muistiinpanot</h3> <p>Joissain tilanteissa voit liittää sivullesi muistiinpanon, jonka omistaa joku muu. Voit esimerkiksi liittää sivullesi muistiinpanon, joka kuuluu ryhmälle.</p> <p>Liitetty kirjoitussuojattu sisältö, muuttuu aina, kun sen omistaja tekee siihen muutoksia. Jos haluat muokata sitä itse, sinun tulee tehdä se sivulla, jolla on sama omistaja kuin muistiinpanolla.</p> <p>Vaihtoehtoisesti voit tehdä sisällöstä kopion ja muokata sitä, jolloin muutokset näkyvät vain tällä sivulla.</p>
~
<h3>Resize images on upload - maximum image size</h3> <p>Maximum image size specifies a maximum pixel height and width for a user’s uploaded images. All images uploaded will be resized to these dimensions if they exceed the maximum image dimensions and image resizing is enabled.</p>
2012-11-23
<h3>Pienennä kuvaa tallennettaessa - suurin kuvakoko</h3> <p>Suurin kuvakoko määrittää käyttäjän tallentaman kuvan maksimileveyden ja -korkeuden. Kaikki kuvat pienennetään tähän kokoon, jos ne ylittävät sen ja kuvien pienennys on käytössä.</p>
~
You can allow institution administrators to set user file quotas and have default quotas for each institution.
2012-11-23
Voit sallia instituution ylläpitäjien muuttaa käyttäjien levykiintiöitä ja instituution vakiokiintiötä.
~
<h3>Group quota</h3> <p>This group has been allocated a set amount of storage that group members may use to upload files to the system. If you are getting close to your quota limit, contact your site administrator about having your limit increased.</p>
2012-11-23
<h3>Ryhmän levykiintiö</h3> <p>Tälle ryhmälle on asetettu levykiintiö, jota ryhmän jäsenet voivat käyttää tiedostojen tallentamiseen. Jos kiintiö on täyttymässä, ota yhteyttä ylläpitoon sen nostamiseksi.</p>
~
Hello %s, You have added the email address %s to your user account in %s. Please visit the link below to activate this address. %s If this email belongs to you, but you have not requested adding it to your %s account, follow the link below to decline the email activation. %s
2012-11-23
Hei %s, Olet lisännyt sähköpostiosoitteen %s käyttäjätiliisi palvelussa %s. Avaa alla oleva linkki aktivoidaksesi sen. %s Jos et halua lisätä tätä osoitetta %s tiliisi, avaa alla oleva linkki peruuttaaksesi aktivoinnin. %s
~
To show photo albums from Photobucket, you'll need a valid API key and API private key.<br>Go to the <a href="http://developer.photobucket.com/" target="_blank">Photobucket developer web site</a>, agree to the terms of service, sign up, and get the API keys.
2012-11-23
Photobucket-albumien näyttämiseen tarvitaan voimassaolevat API-avaimet.<br> Mene <a href="http://developer.photobucket.com/" target="_blank">Photobucketin kehittäjäsivulle</a>, hyväksy käyttöehdot ja hae avaimia.
~
by
2012-11-23
käyttäjältä
~
Feedback on %s by %s
2012-11-23
Palaute sivulle %s käyttäjältä %s
~
To show photo sets from Flickr, you'll need a valid Flickr API key. <a href="http://www.flickr.com/services/api/keys/apply/" target="_blank">Apply for your key online</a>.
2012-11-23
Flickr-kokoelmien näyttämiseen tarvitaan Flickr API-avain. <a href="http://www.flickr.com/services/api/keys/apply/" target="_blank">Lähetä avainpyyntö</a>.
~
If checked, show users the option to enable or disable automatic resizing of large images when uploading.
2012-11-23
Onko suurten kuvien pienentäminen latauksen yhteydessä käyttäjien valittavissa oleva ominaisuus.
~
If checked, the default quota you choose above will be applied to all existing groups.
2012-11-23
Jos valittu, yllä asetettu vakiolevykiintiö koskee myös olemassa olevia ryhmiä.
~
<h3>Resize large images on upload</h3> <p>If enabled, any images which are larger than the height and width specified will be resized to fit the size limit.</p> <p>This is highly recommended for images intended for normal display in a web browser. Very large images (e.g. straight from a digital camera) are slow to load in the browser and take up disk space unnecessarily, quickly using up your quota. There is also no loss in quality when viewing on a typical monitor.</p> <p>However, you may wish to upload the original <strong>without</strong> resizing if you are sharing an image for printing.</p> <p>You can choose the default setting for this option on your Settings page.</p>
2012-11-23
<h3>Pienennä suuret kuvat tallennettaessa</h3> <p>Jos valittu, määrättyä kokoa suuremmat kuvat pienennetään.</p> <p>Tämä on suositeltavaa kuville, joita katsellaan selaimella. Suuret kuvat (kuten suoraan kamerasta) latautuvat hitaasti ja käyttävät turhaan levykiintiötä Laadussa ei näy eroa katseltaessa tavalliselta monitorilta.</p> <p>Jos kuva on tarkoitus tulostaa, on syytä tallentaa se <strong>alkuperäisessä</strong> koossa.</p> <p>Voit valita vakioasetuksen Asetukset-sivulla.</p>
~
Assign users staff permissions
2012-11-23
Anna henkilökunnan oikeudet
~
Assign users staff permissions
2012-11-23
Anna henkilökunnan oikeudet
~
Statistics
2012-11-23
Tilastot
~
If checked, the default quota you choose above will be applied to all existing users.
2012-11-23
Jos valittu, yllä asetettu vakiolevykiintiö koskee myös olemassa olevia käyttäjätilejä.
~
Photobucket user photos and albums
2012-11-23
Photobucket-kuvat ja albumit
~
An installed plugin (%s) could not be found and has been disabled
2012-11-23
Asennettua lisäosaa (%s) ei löydy, joten se on poistettu käytöstä
~
Institution statistics
2012-11-23
Instituution tilastot
~
Comparison of institution statistics
2012-11-23
Instituution tilastojen vertailu