Translations by LiGNUx

LiGNUx has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 75 results
17.
PURPOSE: This test will check that recording sound using the onboard microphone works correctly STEPS: 1. Disconnect any external microphones that you have plugged in 2. Click "Test", then speak into your internal microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you. VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2012-07-15
Copy text PROPÓSITO: Esta prueba comprueba que la grabación de sonido mediante el micrófono funciona correctamente. PASOS: 1. Desconectar calquera micrófono externo que vostede teña conectado. 2. Pulse «Probar», logo fale no seu micrófono interno. 3. Despois duns segundos, súa gravación se reproducirá. VERIFICACIÓN: Escoitou a súa gravación?
18.
PURPOSE: This test will check that recording sound using an external microphone works correctly STEPS: 1. Connect a microphone to your microphone port 2. Click "Test", then speak into the external microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que o gravador de son, usando un micrófono externo, funciona correctamente. PASOS: 1. Conecte un micrófono no porto de micrófono. 2. Pulse «Probar», logo fale no seu micrófono externo. 3. Logo duns segundos, a súa gravación reproducirase. VERIFICACIÓN: Escoitou a súa gravación?
19.
PURPOSE: This test will check that a USB audio device works correctly STEPS: 1. Connect a USB audio device to your system 2. Click "Test", then speak into the microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you VERIFICATION: Did you hear your speech played back through the USB headphones?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba verificará que un dispositivo de son USB funcione correctamente PASOS: 1.Conecte un dispositivo de son USB no seu sistema 2.Pulse en «Probar», a continuación fale polo micrófono 3.Despois duns segundos, a súa fala será reproducida de novo. VERIFICACIÓN: Puido escoitar a súa fala reproducida de novo a través dos auriculares USB?
29.
Benchmark for each disk
2012-07-15
Proba comparativa de cada disco
67.
Automated test to store bluetooth device information in checkbox report
2012-07-15
Proba automatizada para almacenar información dun dispositivo Bluetooth nun informe de Checkbox
68.
PURPOSE: This test will check that bluetooth connection works correctly STEPS: 1. Enable bluetooth on any mobile device (PDA, smartphone, etc.) 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Right-click on the bluetooth icon and select browse files 8. Authorize the computer to browse the files in the device if needed 9. You should be able to browse the files VERIFICATION: Did all the steps work?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba verifica que a conexión bluetooth funciona correctamente PASOS: 1. Activar bluetooth en calquera dispositivo móbil (PDA, smartphone, etc.). 2. Pulse na icona de bluetooth na barra de menús 3. Seleccione «Configurar dispositivo novo» 4. Busque o dispositivo na lista e seleccione 5. No dispositivo de escribir o código PIN elixido automaticamente polo asistente 6. O dispositivo debe emparellar co equipo 7. Pulse na icona de bluetooth e seleccione examinar arquivos 8. Autorizar o equipo para buscar os arquivos no dispositivo se é necesario 9. Debe ser capaz de examinar os arquivos VERIFICACIÓN: Funcionan todos os pasos?
69.
PURPOSE: This test will check that you can transfer information through a bluetooth connection STEPS: 1. Make sure that you're able to browse the files in your mobile device 2. Copy a file from the computer to the mobile device 3. Copy a file from the mobile device to the computer VERIFICATION: Were all files copied correctly?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba comproba que pode transferir información a través dunha conexión Bluetooth PASOS: 1. Asegúrese de que pode examinar os arquivos no seu dispositivo móbil 2. Copie un arquivo do equipo ao dispositivo móbil 3. Copie un arquivo do dispositivo móbil ao equipo VERIFICACIÓN: Todos os arquivos se copiaron correctamente?
70.
PURPOSE: This test will check that you can record and hear audio using a bluetooth audio device STEPS: 1. Enable the bluetooth headset 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Click "Test" to record for five seconds and reproduce in the bluetooth device VERIFICATION: Did you hear the sound you recorded in the bluetooth
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que pode gravar e escoitar audio cun dispositivo de audio Bluetooth PASOS: 1. Activar o auricular bluetooth 2. Pulse na icona de Bluetooth na barra de menú 3. Seleccione «Configurar un novo dispositivo» 4. Busque o dispositivo na lista e seleccióneo 5. No dispositivo escribir o código PIN elixido automaticamente polo asistente 6. O dispositivo debe vincular co equipo 7. Pulse en «Probar» para gravar durante cinco segundos e reproducir no dispositivo bluetooth VERIFICACIÓN: Oíu o son que gravou no bluetooth
72.
This Automated test attempts to detect a camera.
2012-07-15
Esta proba automática intenta detectar unha cámara.
73.
PURPOSE: This test will check that the built-in camera works STEPS: 1. Click on Test to display a video capture from the camera for ten seconds. VERIFICATION: Did you see the video capture?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba verificará que a cámara integrada funcione PASOS: 1.Pulse en Probar para ver unha captura de vídeo da cámara por dez segundos. VERIFICACIÓN: Puido ver a captura de vídeo?
76.
PURPOSE: This test will verify your system's ability to play Ogg Vorbis audio files. STEPS: 1. Click Test to play an Ogg Vorbis file (.ogg) 2. Please close the player to proceed. VERIFICATION: Did the sample play correctly?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba verifica a capacidade do seu sistema para reproducir arquivos de audio Ogg Vorbis. PASOS: 1. Pulse en Probar para reproducir un arquivo Ogg Vorbis (.ogg) 2. Peche o reprodutor para continuar. VERIFICACIÓN: Reproduciuse correctamente a mostra?
77.
PURPOSE: This test will verify your system's ability to play Wave Audio files. STEPS: 1. Select Test to play a Wave Audio format file (.wav) 2. Please close the player to proceed. VERIFICATION: Did the sample play correctly?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba verificará a capacidade do seu sistema para reproducir arquivos de audio Wave. PASOS: 1. Pulse en Probar para reproducir un arquivo de audio Wave (.wav) 2. Peche o reprodutor para continuar. VERIFICACIÓN: Reproduciuse correctamente a mostra?
78.
Test the CPU scaling capabilities using Firmware Test Suite (fwts cpufreq).
2012-07-15
Probar as capacidades de ampliación da súa CPU mediante Firmware Test Suite (fwts cpufreq).
80.
Test for clock jitter.
2012-07-15
Proba para a flutuación do reloxo.
82.
This test checks cpu topology for accuracy
2012-07-15
Esta proba verifica a topoloxía da cpu para precisión
83.
This test checks that CPU frequency governors are obeyed when set.
2012-07-15
Esta proba verifica que a frecuencia de CPU adxudicada é aplicada cando é debida.
85.
Test if the atd daemon is running when the package is installed.
2012-07-15
Proba se o demo de atd esta executándose cando o paquete esta instalado.
86.
Test if the cron daemon is running when the package is installed.
2012-07-15
Proba se o demo de cron está a executarse cando o paquete está instalado.
87.
Test if the cupsd daemon is running when the package is installed.
2012-07-15
Proba se o demo de cupsd está a executarse cando o paquete está instalado.
88.
Test if the getty daemon is running when the package is installed.
2012-07-15
Proba se o demo de getty está a executarse cando o paquete está instalado.
97.
Check stats changes for each disk
2012-07-15
Comprobar cambios de estado de cada disco
110.
This is an automated test which performs read/write operations on an attached FireWire HDD
2012-07-15
Esta é unha proba automatizada que realiza operacións de lectura/escritura nun FireWire HDD conectado
114.
Test to output the Xorg version
2012-07-15
Proba para mostrar a versión de Xorg
115.
PURPOSE: This test will verify that the GUI is usable after manually changing resolution STEPS: 1. Open the Displays application 2. Select a new resolution from the dropdown list 3. Click on Apply 4. Select the original resolution from the dropdown list 5. Click on Apply VERIFICATION: Did the resolution change as expected?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que a interface gráfica de usuario se pode utilizar despois de cambiar manualmente a resolución da pantalla PASOS: 1. Abra a aplicación de Pantallas 2. Seleccione unha nova resolución da lista despregable 3. Pulse en Aplicar 4. Seleccione a resolución orixinal da lista despregable 5. Pulse en Aplicar VERIFICACIÓN: Funcionou o cambio de resolución como se esperaba?
118.
PURPOSE: This test will verify the default display resolution STEPS: 1. This display is using the following resolution: INFO: $output VERIFICATION: Is this acceptable for your display?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba verifica a resolución predeterminada da pantalla PASOS: 1. Esta pantalla utiliza a seguinte resolución: INFORMACIÓN: $output VERIFICACIÓN: É isto aceptable para a súa pantalla?
125.
PURPOSE: This test will test the default display STEPS: 1. Click "Test" to display a video test. VERIFICATION: Do you see color bars and static?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba verificará a pantalla predeterminada PASOS: 1. Pulse en «Probar» para mostrar unha proba de vídeo. VERIFICACIÓN: Ve as barras de cor e a estática?
126.
Check that VESA drivers are not in use
2012-07-15
Verifica que os controladores VESA non estean en uso
127.
PURPOSE: This test cycles through the detected video modes STEPS: 1. Click "Test" to start cycling through the video modes VERIFICATION: Did the screen appear to be working for each mode?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba pasa polos diferentes modos de vídeo detectados PASOS: 1. Pulse «Probar» para comezar a comprobar os diferentes modos de vídeo VERIFICACIÓN: Pareceulle ver que a pantalla traballaba en cada un dos modos de vídeo?
129.
Check that hardware is able to run compiz
2012-07-15
Verifica se o hardware é capaz de correr Compiz
130.
Check that hardware is able to run Unity 3D
2012-07-15
Verifica se o Hardware é capaz de correr Unity 3D
131.
PURPOSE: This test tests the basic 3D capabilities of your video card STEPS: 1. Click "Test" to execute an OpenGL demo. Press ESC at any time to close. 2. Verify that the animation is not jerky or slow. VERIFICATION: 1. Did the 3d animation appear? 2. Was the animation free from slowness/jerkiness?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba verifica das capacidades básicas en 3 D da tarxeta de vídeo PASOS: 1. Pulse en «Probar» para executar unha versión parcial de programa OpenGL. Pulse a tecla ESC en calquera momento para pechar. 2. Verifique que a animación non é brusca ou lenta. VERIFICACIÓN: 1. Apareceu a animación 3D? 2. Estaba libre de lentitude/sacudidas?
140.
PURPOSE: This test will check to make sure your system can successfully hibernate (if supported) STEPS: 1. Click on Test 2. The system will hibernate and should wake itself within 5 minutes 3. If your system does not wake itself after 5 minutes, please press the power button to wake the system manually 4. If the system fails to resume from hibernate, please restart System Testing and mark this test as Failed VERIFICATION: Did the system successfully hibernate and did it work properly after waking up?
2012-07-15
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que o seu sistema pode hibernar con éxito (se este é compatible) PASOS: 1. Faga clic Probar 2. O sistema debería entrar en estado de hibernación e saír del despois de 5 minutos. 3. Se o seu sistema non sae do estado de hibernación despois de 5 minutos, por favor prema o botón de arranque para activar o sistema manualmente 4. Se o sistema non se pode continuar tras a hibernación, por favor reinicie as Probas do Sistema e marque esta proba como errónea VERIFICACIÓN: Hibernou o sistema satisfactoriamente, e funcionou correctamente despois de saír do devandito estado?
142.
Attaches a report of installed codecs for Intel HDA
2012-07-15
Achega un informe dos códecs instalados para Intel HDA
143.
Attaches a report of CPU information
2012-07-15
Achega un informe da CPU
144.
Attaches a copy of /var/log/dmesg to the test results
2012-07-15
Achega unha copia de /var/log/dmesg aos resultados da proba
145.
Attaches info on DMI
2012-07-15
Adxunta información sobre DMI
146.
Attaches dmidecode output
2012-07-15
Adxunta saída dmidecode
149.
Attaches very verbose lspci output.
2012-07-15
Adxunta saída prolixa de lspci
152.
Attaches the contents of the various modprobe conf files.
2012-07-15
Achega os contidos de varios arquivos de configuración modprobe.
153.
Attaches the contents of the /etc/modules file.
2012-07-15
Achega o contido do arquivo /etc/modules.
154.
attaches the contents of various sysctl config files.
2012-07-15
achega os contidos de varios arquivos de configuración sysctl.
155.
Attaches a report of sysfs attributes.
2012-07-15
Achega un informe dos atributos de sysfs.
156.
Attaches a dump of the udev database showing system hardware information.
2012-07-15
Achega un envorcado da base de datos udev mostrando información de hardware do sistema.
158.
Attaches a tarball of gcov data if present.
2012-07-15
Achega un arquivo comprimido dos datos gcov se están presentes.
159.
Attaches a list of the currently running kernel modules.
2012-07-15
Achega unha lista dos módulos do núcleo actualmente en execución.
160.
Attaches the contents of /proc/acpi/sleep if it exists.
2012-07-15
Achega o contido de /proc/acpi/sleep se existe.
163.
Attaches the bootchart png file for bootchart runs
2012-07-15
Achega o arquivo bootchart.png ás execucións de bootchart
164.
Attaches the bootchart log for bootchart test runs.
2012-07-15
Achega o rexistro de bootchart ás execucións de proba de bootchart.
165.
installs the installer bootchart tarball if it exists.
2012-07-15
instala o instalador da táboa de arranque nun arquivo comprimido si existe.
166.
Attaches the installer debug log if it exists.
2012-07-15
Achega o rexistro de depuración do instalador se existe.