Translations by Petr Písař

Petr Písař has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 1635 results
~
Send signals to processes, or list signals.
2008-03-25
Zašle signál procesům nebo vypíše seznam signálů.
~
Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.
2008-03-25
Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(E) do ADRESÁŘE.
~
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.
2008-03-25
Kopíruje ZDROJ do CÍLE nebo více ZDROJŮ do ADRESÁŘE.
~
All arguments to long options are mandatory for short options.
2008-03-25
Všechny argumenty dlouhých přepínačů jsou povinné i pro jejich krátké varianty.
~
Write each FILE to standard output, last line first. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
2008-03-25
Vypíše každý SOUBOR na standardní výstup. Poslední řádek jako první. Jestliže SOUBOR nebude zadán nebo bude „-“, bude čten standardní vstup.
~
Display file or file system status. -L, --dereference follow links -f, --file-system display file system status instead of file status
2008-03-25
Zobrazí informace o souboru nebo souborovém systému. -L, --dereference následuje odkazy -f, --file-system zobrazí informace o souborovém systému místo o souboru
~
Traditional format specifications may be intermixed; they accumulate: -a same as -t a, select named characters, ignoring high-order bit -b same as -t o1, select octal bytes -c same as -t c, select ASCII characters or backslash escapes -d same as -t u2, select unsigned decimal 2-byte units
2008-03-25
Před-POSIXOVÉ formáty mohou být používány spolu s POSIXOVÝMI, to zahrnuje: -a stejné jako -t a, názvy znaků, ignoruje nejvyšší bit -b stejné jako -t o1, bajty osmičkově -c stejné jako -t c, ASCII znaky nebo kódy znaků se zpětným lomítkem -d stejné jako -t u2, desítková bez znaménka (dvoubajtová)
~
Write lines consisting of the sequentially corresponding lines from each FILE, separated by TABs, to standard output. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
2008-03-25
Vypíše řádky skládající se z řádků jednotlivých SOUBORŮ v zadaném pořadí a oddělených tabelátory na standardní výstup. Jestliže SOUBOR nebude zadán nebo bude „-“, bude čten standardní vstup.
~
Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.
2008-03-25
Vypíše informace o souborových systémech, ve kterých každý SOUBOR leží, nebo implicitně o všech souborových systémech.
~
Overwrite the specified FILE(s) repeatedly, in order to make it harder for even very expensive hardware probing to recover the data.
2008-03-25
Zadané SOUBORY opakovaně přepíše, čímž ztíží pokusy o obnovení jejich obsahu i za použití velmi drahého vybavení.
~
Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.
2008-03-25
Vytvoří pojmenované roury (FIFO) se zadanými JMÉNY.
~
Print or change terminal characteristics. -a, --all print all current settings in human-readable form -g, --save print all current settings in a stty-readable form -F, --file=DEVICE open and use the specified DEVICE instead of stdin
2008-03-25
Vypíše nebo změní nastavení terminálu. -a, --all vypíše všechna nastavení ve formě pro člověka čitelné -g, --save vypíše všechna nastavení ve formě pro stty -F, --file=ZAŘÍZENÍ místo stdin otevře a použije zadané zařízení
~
-P, --portability use the POSIX output format --sync invoke sync before getting usage info -t, --type=TYPE limit listing to file systems of type TYPE -T, --print-type print file system type -x, --exclude-type=TYPE limit listing to file systems not of type TYPE -v (ignored)
2008-03-25
-P, --portability použije formát definovaný normou POSIX --sync zavolá „sync“ před získáním informací -t, --type=TYP ve výstupu pouze souborové systémy typu TYP -T, --print-type vypisuje typ souborového systému -x, --exclude-type=TYP ve výstupu nebudou souborové systémy typu TYP -v (ignorováno)
~
accessing %s
2008-03-25
přistupuji k %s
~
Create the special file NAME of the given TYPE.
2008-03-25
Vytvoří zvláštní soubor pod JMÉNEM a zadaného TYPU.
~
reading %s
2008-03-25
čtení %s
~
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
2008-03-25
Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.
~
-L, --dereference dereference all symbolic links -P, --no-dereference don't follow any symbolic links (this is the default) -0, --null end each output line with 0 byte rather than newline -S, --separate-dirs do not include size of subdirectories -s, --summarize display only a total for each argument
2008-03-25
-L, --dereference následuje všechny symbolické odkazy -P, --no-dereference nenásleduje symbolické odkazy (implicitní chování) -0, --null řádky výstupu zakončí nulovým bajtem místo znakem nového řádku -S, --separate-dirs nepočítá do velikosti adresářů velikosti jejich podadresářů -s, --summarize vypíše pouze celkový součet pro každý argument
~
Write sorted concatenation of all FILE(s) to standard output.
2008-03-25
Vypíše seřazené zřetězení všech SOUBORŮ na standardní výstup.
~
-A, --address-radix=RADIX decide how file offsets are printed -j, --skip-bytes=BYTES skip BYTES input bytes first
2008-03-25
-A, --address-radix=ZÁKLAD pozici v souboru vypisuje v zadané soustavě -j, --skip-bytes=POČET přeskočí prvních POČET bajtů ze vstupu
~
Convert tabs in each FILE to spaces, writing to standard output. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
2008-03-25
Konvertuje tabelátory v každém SOUBORU na mezery, výsledek jde na standardní výstup. Nebude-li SOUBOR zadán nebo bude-li „-“, bude čten standardní vstup.
~
Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.
2008-03-25
Vytvoří ADRESÁŘ(E), pokud ještě neexistuje(í).
~
Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.
2008-03-25
Sčítá diskový prostor zabraný každým SOUBOREM, pro adresáře i s obsahem podadresářů.
~
SIZE is a number. For TYPE in doux, SIZE may also be C for sizeof(char), S for sizeof(short), I for sizeof(int) or L for sizeof(long). If TYPE is f, SIZE may also be F for sizeof(float), D for sizeof(double) or L for sizeof(long double).
2008-03-25
BAJTŮ je číslo. Pro TYPY d, o, u, x může být BAJTŮ také C jako sizeof(char), S jako sizeof(short), I jako sizeof(int) nebo L jako sizeof(long). Jestliže TYP je f, BAJTŮ může být také F jako sizeof(float), D jako sizeof(double) nebo L jako sizeof(long double).
~
opening %s
2008-03-25
otevírám %s
~
Paginate or columnate FILE(s) for printing.
2008-03-25
Rozvrhne SOUBOR(Y) pro tisk na stránky nebo sloupce.
~
Print the last %d lines of each FILE to standard output. With more than one FILE, precede each with a header giving the file name. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
2008-03-25
Vypíše posledních %d řádků každého souboru na standardní výstup. S více jak jedním SOUBOREM bude před vypsáním každého uvedena hlavička obsahující jeho jméno. Jestliže SOUBOR nebude zadán nebo bude „-“, bude čten standardní vstup.
4.
error closing file
2008-03-25
chyba při zavírání souboru
6.
preserving permissions for %s
2008-03-25
zachování práv pro %s
8.
regular empty file
2008-03-25
běžný prázdný soubor
9.
regular file
2008-03-25
běžný soubor
11.
block special file
2008-03-25
blokové zařízení
12.
character special file
2008-03-25
znakové zařízení
13.
fifo
2008-03-25
FIFO
19.
typed memory object
2008-03-25
typovaný paměťový objekt
20.
weird file
2008-03-25
divný soubor
21.
Address family for hostname not supported
2008-03-25
Pro jméno počítače není rodina adres podporována
22.
Temporary failure in name resolution
2008-03-25
Dočasné selhání při překladu jména
23.
Bad value for ai_flags
2008-03-25
Chybná hodnota pro ai_flags
24.
Non-recoverable failure in name resolution
2008-03-25
Z chyby překladu jména se nelze zotavit
25.
ai_family not supported
2008-03-25
ai_family není podporována
26.
Memory allocation failure
2008-03-25
Chyba přidělování paměti
27.
No address associated with hostname
2008-03-25
Se jménem počítače není spojena žádná adresa
28.
Name or service not known
2008-03-25
Neznámé jméno nebo služba
29.
Servname not supported for ai_socktype
2008-03-25
Servname není podporována daným ai_socktype
30.
ai_socktype not supported
2008-03-25
ai_socktype není podporován
31.
System error
2008-03-25
Chyba systému
32.
Argument buffer too small
2008-03-25
Vyrovnávací paměť pro argumenty je příliš malá
33.
Processing request in progress
2008-03-25
Požadavek se zpracovává
35.
Request not canceled
2008-03-25
Požadavek nezrušen