Translations by Petr Písař

Petr Písař has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1635 results
~
-N, --read-bytes=BYTES limit dump to BYTES input bytes -S BYTES, --strings[=BYTES] output strings of at least BYTES graphic chars -t, --format=TYPE select output format or formats -v, --output-duplicates do not use * to mark line suppression -w[BYTES], --width[=BYTES] output BYTES bytes per output line --traditional accept arguments in traditional form
2012-12-23
-N, --read-bytes=POČET vypíše pouze POČET bajtů ze vstupu -S POČET, --strings[=POČET] vypíše pouze řetězce obsahující nejméně POČET grafických znaků -t, --format=TYP vybere výstupní formát nebo formáty -v, --output-duplicates potlačené řádky neoznačuje „*“ -w[POČET], --width[=POČET] vypíše POČET bajtů na výstupní řádek --traditional přijímá argumenty v před-POSIXOVÉM tvaru
~
Change the security context of each FILE to CONTEXT. With --reference, change the security context of each FILE to that of RFILE.
2012-12-23
Změní bezpečnostní kontext každého SOUBORU na KONTEXT. Při použití --reference změní bezpečnostní kontext každého SOUBORU na kontext RSOUBORU.
~
Output fixed-size pieces of INPUT to PREFIXaa, PREFIXab, ...; default size is 1000 lines, and default PREFIX is 'x'. With no INPUT, or when INPUT is -, read standard input.
2012-12-23
Rozdělí VSTUP do souborů PŘEDPONAaa, PŘEDPONAab, … s pevnou délkou; výchozí délka je 1000 řádků a výchozí PŘEDPONA je „x“. Pokud VSTUP nebude zadán nebo bude „-“, bude čten standardní vstup.
~
Display the current time in the given FORMAT, or set the system date. -d, --date=STRING display time described by STRING, not 'now' -f, --file=DATEFILE like --date once for each line of DATEFILE -I[TIMESPEC], --iso-8601[=TIMESPEC] output date/time in ISO 8601 format. TIMESPEC='date' for date only (the default), 'hours', 'minutes', 'seconds', or 'ns' for date and time to the indicated precision.
2012-12-23
Vypíše aktuální čas v daném FORMÁTU, nebo nastaví datum v systému. -d, --date=ŘETĚZEC vypíše čas zadaný jako ŘETĚZEC, nikoli aktuální -f, --file=DATASOUBOR jako --date, ale časy jsou v DATASOUBORU, -I[PŘESNOST], --iso-8601[=PŘESNOST] vypíše datum/čas ve tvaru určeném ISO 8601. PŘESNOST musí být „date“ pro pouhé datum (výchozí), „hours“, „minutes“, „seconds“, nebo „ns“, kdy čas bude vrácen s přesností na hodiny, minuty, sekundy nebo nanosekundy.
~
Output pieces of FILE separated by PATTERN(s) to files 'xx00', 'xx01', ..., and output byte counts of each piece to standard output.
2012-12-23
Rozděluje SOUBOR v místech VZORKU(Ů) do souborů „xx01“, „xx02“, … a vypisuje velikosti každého výstupního souboru na standardní výstup.
~
In the 1st form, create a link to TARGET with the name LINK_NAME. In the 2nd form, create a link to TARGET in the current directory. In the 3rd and 4th forms, create links to each TARGET in DIRECTORY. Create hard links by default, symbolic links with --symbolic. By default, each destination (name of new link) should not already exist. When creating hard links, each TARGET must exist. Symbolic links can hold arbitrary text; if later resolved, a relative link is interpreted in relation to its parent directory.
2012-12-23
1. forma vytvoří odkaz na CÍL se jménem JMÉNO_ODKAZU. 2. forma vytvoří odkaz na CÍL v aktuálním adresáři. 3. a 4. forma vytváří odkazy na každý CÍL v ADRESÁŘI. Implicitně vytváří pevné odkazy, pro symbolické odkazy přidejte --symbolic. Standardně žádné umístění (název nového odkazu) by neměl předem existovat. Pokud se vytváří pevné odkazy, každý CÍL musí existovat. Symbolické odkazy mohou nést libovolný text; při pozdějším vyhodnocování je relativní odkaz zvažován vzhledem ke svému nadřízenému adresáři.
~
--time show time of the last modification of any file in the directory, or any of its subdirectories --time=WORD show time as WORD instead of modification time: atime, access, use, ctime or status --time-style=STYLE show times using style STYLE: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT FORMAT is interpreted like 'date'
2012-12-23
--time ukáže čas poslední změny obsahu každého souboru včetně souborů v podadresářích --time=TYP vypisuje čas podle TYPU namísto změny obsahu: atime, access, use (poslední přístup); ctime, status (poslední změna i-uzlu) --time-style=STYL čas zobrazí ve STYLU: full-iso (úplný), long-iso (dlouhý), iso, +FORMÁT FORMÁT je stejný jako u příkazu „date“
~
--foreground When not running timeout directly from a shell prompt, allow COMMAND to read from the TTY and receive TTY signals. In this mode, children of COMMAND will not be timed out. -k, --kill-after=DURATION also send a KILL signal if COMMAND is still running this long after the initial signal was sent. -s, --signal=SIGNAL specify the signal to be sent on timeout. SIGNAL may be a name like 'HUP' or a number. See 'kill -l' for a list of signals
2012-12-23
--foreground nevyprší-li časový limit přímo dotazu shellu, dovolí PŘÍKAZU číst z TTY a přijímat TTY signály. V tomto režimu potomkům PŘÍKAZU nebude nastaven časový limit. -k, --kill-after=DOBA rovněž zašle signál KILL, pokud PŘÍKAZ poběží i po DOBU od zaslání původního signálu. -s, --signal=SIGNÁL určuje signál, který bude po vypršení limitu zaslán. SIGNÁL může být jméno jako „HUP“ nebo číslo. Seznam signálů lze získat příkazem „kill -l“.
~
Print NAME with any leading directory components removed. If specified, also remove a trailing SUFFIX.
2012-12-23
Vypíše NÁZEV bez úvodních adresářů. Pokud je zadáno, odstraní také PŘÍPONU.
~
If the command times out, then exit with status 124. Otherwise, exit with the status of COMMAND. If no signal is specified, send the TERM signal upon timeout. The TERM signal kills any process that does not block or catch that signal. For other processes, it may be necessary to use the KILL (9) signal, since this signal cannot be caught. If the KILL (9) signal is sent, the exit status is 128+9 rather than 124.
2012-12-23
Pokud příkazu vyprší časový limit, pak skončíme s kódem 124, jinak bude vrácen návratový kód PŘÍKAZU. Nebyl-li zadán signál, bude po vypršení limitu zaslán signál TERM. Signál TERM má za následek zabití procesu, který tento signál nezachytává nebo neblokuje. V opačném případě je nezbytné použít signál KILL (9), neboť takový signál nelze zachytit. Je-li zaslán signál KILL (9), návratový kód bude 128+9 místo 124.
~
Using -s ignores -L and -P. Otherwise, the last option specified controls behavior when a TARGET is a symbolic link, defaulting to %s.
2012-12-23
Při použití přepínače -s budou ignorovány přepínače -L a -P. V opačném případě, je-li CÍLEM symbolický odkaz, se uplatní poslední zadaný přepínač. Implicitní je %s.
~
-a, --all write counts for all files, not just directories --apparent-size print apparent sizes, rather than disk usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like
2012-12-23
-a, --all vypíše velikost i souborů, ne jen adresářů --apparent-size vypíše velikost obsahu souborů místo zabraného diskového prostoru; ačkoliv velikost obsahu bývá menší, kvůli dírám v „řídkých“ souborech, vnitřní fragmentaci, nepřímým blokům apod. může být i větší.
~
-B, --block-size=SIZE scale sizes by SIZE before printing them. E.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes. See SIZE format below. -b, --bytes equivalent to '--apparent-size --block-size=1' -c, --total produce a grand total -D, --dereference-args dereference only symlinks that are listed on the command line
2012-12-23
-B --block-size=VELIKOST velikosti vypisuje v násobcích VELIKOSTI. Např. „-BM“ vypisuje velikosti v jednotkách po 1 048 576 bajtech. Popis formátu VELIKOSTI naleznete níže. -b, --bytes rovnocenné s „--apparent-size --block-size=1“ -c, --total vypíše i celkový součet -D, --dereference-args následuje jen symbolické odkazy, které jsou uvedeny na příkazové řádce
~
none, off never make backups (even if --backup is given) numbered, t make numbered backups existing, nil numbered if numbered backups exist, simple otherwise simple, never always make simple backups
2012-12-23
none, off záložní kopie nevytvářet (i když je zadán přepínač --backup) numbered, t číslované záložní kopie existing, nil číslované, jestliže již číslovaná záložní kopie existuje, jinak jednoduché simple, never jednoduché záložní kopie
~
Run COMMAND with an adjusted niceness, which affects process scheduling. With no COMMAND, print the current niceness. Niceness values range from %d (most favorable to the process) to %d (least favorable to the process). -n, --adjustment=N add integer N to the niceness (default 10)
2012-12-23
Provede PŘÍKAZ s pozměněnou hodnotou nice, což ovlivní plánování procesů. Bez PŘÍKAZU vypíše aktuální hodnotu. Rozsah hodnoty nice je od %d (nejpříznivější pro proces) do %d (nejméně příznivé pro proces). -n, --adjustment=N k hodnotě nice přičte celé číslo N (implicitně 10)
~
List information about the FILEs (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.
2011-12-05
Vypisuje informace o SOUBORECH (implicitně z aktuálního adresáře). Jestliže není zadán žádný z přepínačů -cftuvSUX nebo --sort, výstup bude seřazen abecedně.
~
%s:%ju: is not sorted: %.*s
2011-12-05
%s:%ju: není seřazeno: %.*s
~
-x, --one-file-system skip directories on different file systems -X, --exclude-from=FILE exclude files that match any pattern in FILE --exclude=PATTERN exclude files that match PATTERN -d, --max-depth=N print the total for a directory (or file, with --all) only if it is N or fewer levels below the command line argument; --max-depth=0 is the same as --summarize
2011-12-05
-x, --one-file-system přeskočí adresáře na jiných souborových systémech -X, --exclude-from=SOUBOR přeskočí soubory, které vyhovují libovolnému výrazu ze souboru SOUBOR --exclude=VZOR přeskočí soubory vyhovující VZORU --max-depth=N vypíše celkové součty pouze pro adresáře (nebo soubory, pokud je uvedeno --all), do N. úrovně vzhledem k cestě na příkazovém řádku. Argument --max-depth=0 je rovnocenný se --summarize.
~
Set each NAME to VALUE in the environment and run COMMAND. -i, --ignore-environment start with an empty environment -0, --null end each output line with 0 byte rather than newline -u, --unset=NAME remove variable from the environment
2010-06-08
Nastaví v prostředí každou proměnnou JMÉNO na HODNOTU a spustí PŘÍKAZ. -i, --ignore-environment začne s prázdným prostředím -0, --null každý výstupní řádek zakončí nulovým bajtem místo znakem nového řádku -u, --unset=JMÉNO odstraní z prostředí proměnnou JMÉNO
~
Start COMMAND, and kill it if still running after DURATION. Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
2010-06-08
Spustí PŘÍKAZ a zabije jej, pokud poběží i po zadané DOBĚ. Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u krátkých přepínačů.
~
Run COMMAND, with modified buffering operations for its standard streams.
2010-06-08
Spustí PŘÍKAZ s pozměněnými bufferovacími operacemi standardních proudů.
~
Update the access and modification times of each FILE to the current time. A FILE argument that does not exist is created empty, unless -c or -h is supplied. A FILE argument string of - is handled specially and causes touch to change the times of the file associated with standard output.
2010-06-08
Nastaví čas posledního přístupu a poslední změny obsahu každého zadaného SOUBORU na aktuální čas. Argument SOUBOR, který neexistuje, bude vytvořen prázdný, nebyl-li zadán přepínač -c nebo -h. Argument SOUBOR s hodnotou „-“ bude ošetřen zvláštně: změna časů se dotkne souboru spojeného se standardním výstupem.
~
Filter adjacent matching lines from INPUT (or standard input), writing to OUTPUT (or standard output). With no options, matching lines are merged to the first occurrence.
2010-06-08
Ze VSTUPU (nebo standardního vstupu) filtruje sousedící shodné řádky a výsledek zapíše na VÝSTUP (nebo standardní výstup). Bez přepínačů zredukuje odpovídající řádky na první výskyt.
~
WARNING: --page-increment is deprecated; use --line-increment instead
2010-06-08
VAROVÁNÍ: přepínač --page-increment je zastaralý, použijte --line-increment
~
Usage: %s [OPTION]... [FILE] Base64 encode or decode FILE, or standard input, to standard output.
2009-08-04
Použití: %s [VOLBA]… [SOUBOR] Zakóduje do base64 nebo dekóduje z base64 SOUBOR nebo standardní vstup na standardní výstup.
~
--files0-from=F summarize disk usage of the NUL-terminated file names specified in file F; If F is - then read names from standard input -H equivalent to --dereference-args (-D) -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G) --si like -h, but use powers of 1000 not 1024
2009-08-04
--files0-from=S ze souboru S získá seznam jmen souborů oddělených nulovým bajtem a výpočet diskového prostoru provede nad těmito soubory -H rovnocenné s --dereference-args (-D) -h, --human-readable vypisuje velikosti ve formátu čitelném pro lidi (např. 1K 234M 2G) --si jako -h, ale používá mocniny 1000 a ne 1024
~
using arbitrary-precision arithmetic
2009-08-04
používám aritmetiku s libovolnou přesností
~
Reformat each paragraph in the FILE(s), writing to standard output. The option -WIDTH is an abbreviated form of --width=DIGITS.
2009-08-04
Přeformátuje všechny odstavce v SOUBORU a výsledek vypíše na standardní výstup. Přepínač -ŠÍŘKA je zkrácená podoba --width=ŠÍŘKA.
~
Option --string without a number implies 3; option --width without a number implies 32. By default, od uses -A o -t oS -w16.
2009-08-04
Přepínač --string bez zadaného čísla je brán jako 3. Přepínač --width bez čísla je brán jako 32. Implicitní jsou tyto hodnoty: -A o -t oS -w16.
~
This install program copies files (often just compiled) into destination locations you choose. If you want to download and install a ready-to-use package on a GNU/Linux system, you should instead be using a package manager like yum(1) or apt-get(1). In the first three forms, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to the existing DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group. In the 4th form, create all components of the given DIRECTORY(ies).
2009-08-04
Tento program install kopíruje soubory (často čerstvě přeložené) do cílového místa dle výběru. Chcete-li stáhnout a nainstalovat balíček připravený k použití na systému GNU/Linux, měli byste místo něj použít správce balíčků jako je yum(1) nebo apt-get(1). Prvních tři způsoby kopírují ZDROJ do CÍLE nebo více ZDROJŮ do existujícího ADRESÁŘE a nastaví uživatelská práva a vlastníky/skupiny. Čtvrtý způsob vytvoří všechny komponenty zadaného ADRESÁŘE(Ů).
~
using single-precision arithmetic
2009-08-04
používám aritmetiku s jednoduchou přesností
~
RADIX is d for decimal, o for octal, x for hexadecimal or n for none. BYTES is hexadecimal with 0x or 0X prefix, and may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y. Adding a z suffix to any type displays printable characters at the end of each output line.
2009-08-04
ZÁKLAD je d pro desítkové, o pro osmičkové, x pro šestnáctkové nebo n pro žádné. POČET je brán jako šestnáctkové číslo, začíná-li 0x nebo 0X, a smí mít násobné přípony: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024 a tak dále pro T, P, E, Z, Y. Přidání přípony „z“ k libovolnému typu způsobí vypsání tisknutelných znaků na konci každého výstupního řádku.
~
-f, --force if an existing destination file cannot be opened, remove it and try again (redundant if the -n option is used) -i, --interactive prompt before overwrite (overrides a previous -n option) -H follow command-line symbolic links in SOURCE
2009-08-04
-f, --force pokud cílový soubor existuje a nelze jej otevřít, smaže jej a zkusí to znovu (nadbytečné, je-li použit přepínač -n) -i, --interactive ptá se před přepsáním (přebije předcházející přepínač -n) -H následuje symbolické odkazy z příkazové řádky ve ZDROJI
~
Shrink or extend the size of each FILE to the specified size A FILE argument that does not exist is created. If a FILE is larger than the specified size, the extra data is lost. If a FILE is shorter, it is extended and the extended part (hole) reads as zero bytes.
2009-08-04
Zkrátí nebo prodlouží velikost každého SOUBORU na zadanou velikost. Neexistující SOUBOR bude vytvořen. Je-li SOUBOR delší než zadaná velikost, budou nadbytečná data ztracena. Je-li SOUBOR kratší, bude prodloužen a prodloužená část (díra) bude při čtení vypadat jako řada nulových bajtů.
~
Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.
2008-03-25
Vytvoří pojmenované roury (FIFO) se zadanými JMÉNY.
~
Write lines consisting of the sequentially corresponding lines from each FILE, separated by TABs, to standard output. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
2008-03-25
Vypíše řádky skládající se z řádků jednotlivých SOUBORŮ v zadaném pořadí a oddělených tabelátory na standardní výstup. Jestliže SOUBOR nebude zadán nebo bude „-“, bude čten standardní vstup.
~
Display file or file system status. -L, --dereference follow links -f, --file-system display file system status instead of file status
2008-03-25
Zobrazí informace o souboru nebo souborovém systému. -L, --dereference následuje odkazy -f, --file-system zobrazí informace o souborovém systému místo o souboru
~
Write sorted concatenation of all FILE(s) to standard output.
2008-03-25
Vypíše seřazené zřetězení všech SOUBORŮ na standardní výstup.
~
Overwrite the specified FILE(s) repeatedly, in order to make it harder for even very expensive hardware probing to recover the data.
2008-03-25
Zadané SOUBORY opakovaně přepíše, čímž ztíží pokusy o obnovení jejich obsahu i za použití velmi drahého vybavení.
~
opening %s
2008-03-25
otevírám %s
~
Print or change terminal characteristics. -a, --all print all current settings in human-readable form -g, --save print all current settings in a stty-readable form -F, --file=DEVICE open and use the specified DEVICE instead of stdin
2008-03-25
Vypíše nebo změní nastavení terminálu. -a, --all vypíše všechna nastavení ve formě pro člověka čitelné -g, --save vypíše všechna nastavení ve formě pro stty -F, --file=ZAŘÍZENÍ místo stdin otevře a použije zadané zařízení
~
Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.
2008-03-25
Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(E) do ADRESÁŘE.
~
-P, --portability use the POSIX output format --sync invoke sync before getting usage info -t, --type=TYPE limit listing to file systems of type TYPE -T, --print-type print file system type -x, --exclude-type=TYPE limit listing to file systems not of type TYPE -v (ignored)
2008-03-25
-P, --portability použije formát definovaný normou POSIX --sync zavolá „sync“ před získáním informací -t, --type=TYP ve výstupu pouze souborové systémy typu TYP -T, --print-type vypisuje typ souborového systému -x, --exclude-type=TYP ve výstupu nebudou souborové systémy typu TYP -v (ignorováno)
~
Send signals to processes, or list signals.
2008-03-25
Zašle signál procesům nebo vypíše seznam signálů.
~
Write a random permutation of the input lines to standard output.
2008-03-25
Vypíše náhodnou permutaci vstupních řádků na standardní výstup.
~
Write each FILE to standard output, last line first. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
2008-03-25
Vypíše každý SOUBOR na standardní výstup. Poslední řádek jako první. Jestliže SOUBOR nebude zadán nebo bude „-“, bude čten standardní vstup.
~
-L, --dereference dereference all symbolic links -P, --no-dereference don't follow any symbolic links (this is the default) -0, --null end each output line with 0 byte rather than newline -S, --separate-dirs do not include size of subdirectories -s, --summarize display only a total for each argument
2008-03-25
-L, --dereference následuje všechny symbolické odkazy -P, --no-dereference nenásleduje symbolické odkazy (implicitní chování) -0, --null řádky výstupu zakončí nulovým bajtem místo znakem nového řádku -S, --separate-dirs nepočítá do velikosti adresářů velikosti jejich podadresářů -s, --summarize vypíše pouze celkový součet pro každý argument
~
Convert tabs in each FILE to spaces, writing to standard output. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
2008-03-25
Konvertuje tabelátory v každém SOUBORU na mezery, výsledek jde na standardní výstup. Nebude-li SOUBOR zadán nebo bude-li „-“, bude čten standardní vstup.
~
Print NAME with any leading directory components removed. If specified, also remove a trailing SUFFIX.
2008-03-25
Vypíše JMÉNO bez úvodních adresářů. Pokud je zadáno, odstraní také PŘÍPONU.
~
Create the special file NAME of the given TYPE.
2008-03-25
Vytvoří zvláštní soubor pod JMÉNEM a zadaného TYPU.