Translations by Petr Písař

Petr Písař has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16011635 of 1635 results
1592.
--files0-from=F read input from the files specified by NUL-terminated names in file F; If F is - then read names from standard input -L, --max-line-length print the length of the longest line -w, --words print the word counts
2009-08-04
--files0-from=S zpracuje obsah souborů, jejichž jména oddělená znakem NULL jsou uvedena v souboru S; Je-li S „-“, pak načte jména ze standardního vstupu -L, --max-line-length vypíše délku nejdelšího řádku -w, --words vypíše počet slov
1594.
system boot
2009-08-04
start systému
1595.
id=
2008-03-25
id=
1596.
term=
2008-03-25
signál=
1597.
exit=
2008-03-25
návkód=
1598.
LOGIN
2009-08-04
LOGIN
1599.
clock change
2008-03-25
změna času
1600.
run-level
2008-03-25
úroveň běhu
1601.
last=
2008-03-25
minulá=
1602.
# users=%lu
2008-03-25
počet uživatelů=%lu
1603.
NAME
2008-03-25
JMENO
1604.
LINE
2008-03-25
TERMINAL
1605.
TIME
2008-03-25
CAS
1606.
IDLE
2008-03-25
ZAHALI
1607.
PID
2008-03-25
PID
1608.
COMMENT
2008-03-25
KOMENTAR
1609.
EXIT
2008-03-25
UKONCENI
1610.
Usage: %s [OPTION]... [ FILE | ARG1 ARG2 ]
2009-08-04
Použití: %s [PŘEPÍNAČ]… [SOUBOR | ARG1 ARG2]
2008-03-25
Použití: %s [PŘEPÍNAČ]… [SOUBOR | ARG1 ARG2]
2008-03-25
Použití: %s [PŘEPÍNAČ]… [SOUBOR | ARG1 ARG2]
2008-03-25
Použití: %s [PŘEPÍNAČ]… [SOUBOR | ARG1 ARG2]
1611.
Print information about users who are currently logged in.
2009-08-04
Vypíše informace o právě přihlášených uživatelích.
1612.
-a, --all same as -b -d --login -p -r -t -T -u -b, --boot time of last system boot -d, --dead print dead processes -H, --heading print line of column headings
2008-03-25
-a, --all stejné jako -b -d --login -p -r -t -T -u -b, --boot čas posledního startu systému -d, --dead vypíše mrtvé procesy -H, --heading vypíše názvy jednotlivých sloupců
1613.
-l, --login print system login processes
2008-03-25
-l, --login vypíše procesy zajišťující přihlášení do systému (login)
1614.
--lookup attempt to canonicalize hostnames via DNS -m only hostname and user associated with stdin -p, --process print active processes spawned by init
2008-03-25
--lookup pokusí se získat kanonická jména počítačů z DNS -m pouze počítače a uživatele připojené ke standardnímu vstupu -p, --process vypíše aktivní procesy obnovené initem
1615.
-q, --count all login names and number of users logged on -r, --runlevel print current runlevel -s, --short print only name, line, and time (default) -t, --time print last system clock change
2008-03-25
-q, --count všechna přihlašovací jména a počet přihlášených uživatelů -r, --runlevel vypíše současnou úroveň běhu systému (runlevel) -s vypíše pouze jméno, terminál a čas (implicitní) -t, --time vypíše poslední změnu času
1616.
-T, -w, --mesg add user's message status as +, - or ? -u, --users list users logged in --message same as -T --writable same as -T
2008-03-25
-T, -w, --mesg připojí stav možnosti posílat zprávy (+, - nebo ?) -u, --users vypíše seznam přihlášených uživatelů --message jako -T --writable jako -T
1617.
If FILE is not specified, use %s. %s as FILE is common. If ARG1 ARG2 given, -m presumed: 'am i' or 'mom likes' are usual.
2012-12-23
Pokud SOUBOR nebude zadán, použije se %s. Jako SOUBOR je obvyklý %s. Je-li zadán ARG1 ARG2, předpokládá se přepínač -m: obvyklé je „am i“ (kdo „jsem já“) nebo „mom likes“ (koho „maminka miluje“).
1618.
Print the user name associated with the current effective user ID. Same as id -un.
2008-03-25
Vypíše jméno uživatele příslušející aktuálnímu efektivnímu UID. Stejné jako příkaz id -un.
1619.
%s: cannot find name for user ID %lu
2009-08-04
%s: jméno uživatele pro UID %lu nelze najít
2008-03-25
%s: jméno uživatele pro UID %lu nelze najít
2008-03-25
%s: jméno uživatele pro UID %lu nelze najít
2008-03-25
%s: jméno uživatele pro UID %lu nelze najít
1620.
Usage: %s [STRING]... or: %s OPTION
2008-03-25
Použití: %s [ŘETĚZEC]… nebo: %s PŘEPÍNAČ
1621.
Repeatedly output a line with all specified STRING(s), or 'y'.
2012-12-23
Opakovaně vypisuje řádku se zadanými ŘETĚZCI nebo s „y“.