Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 212 results
~
Show "Desktop Icon" in the launcher
2012-04-08
Mostra en el llançador la «Icona de l'escriptori»
~
Resize window.
2012-03-30
Canvia la mida de la finestra.
~
Move window.
2012-03-30
Mou la finestra.
~
Opens window accessibility menu.
2012-03-30
Obre el menú d'accessibilitat de la finestra.
~
Alt + Space
2012-03-30
Alt + Espai
~
Restores or minimises current window.
2012-03-30
Restaura o minimitza la finestra actual.
~
Semi-maximises current window.
2012-03-30
Maximitza parcialment la finestra actual.
~
Places window in corresponding positions.
2012-03-30
Situa la finestra a les posicions corresponents.
~
Move focused window to different workspace.
2012-03-30
Mou la finestra activa a un altre espai de treball.
~
Open currently focused item.
2012-03-30
Obre l'element actiu actualment.
~
Spread workspaces.
2012-03-30
Escampa els espais de treball.
~
Switch workspaces.
2012-03-30
Commuta els espais de treball.
~
Open the HUD.
2012-03-30
Obre el HUD.
~
+ Cursor Keys
2012-03-30
+ tecles de cursor
~
Switch windows of current application.
2012-03-30
Commuta les finestres de l'aplicació actual.
~
Reveals application menu.
2012-03-30
Mostra el menú de l'aplicació.
~
Switch between applications.
2012-03-30
Commuta entre aplicacions.
~
Open the Dash Music Lens.
2012-03-30
Obre el visor de música.
~
Open the Dash App Lens.
2012-03-30
Obre el visor d'aplicacions.
~
Open the Dash Files Lens.
2012-03-30
Obre el visor de fitxers.
~
Open currently focused item.
2012-03-30
Obre l'element amb el focus.
~
Open new window of the app.
2012-03-29
Obre una finestra nova de l'aplicació.
~
Open Launcher, displays shortcuts.
2012-03-29
Obre el llançador, mostra les dreceres.
~
Switch applications via Launcher.
2012-03-29
Commuta les aplicacions mitjançant el llançador.
~
Open Launcher keyboard navigation mode.
2012-03-29
Obre el mode de navegació per teclat del llançador.
~
Initializes GTK once
2012-03-29
Inicialitza la GTK un cop
~
GTK Loader
2012-03-29
Carregador de la GTK
~
(Press)
2012-03-24
(Prem)
~
min
2011-09-21
min
~
Tracks
2011-09-21
Pistes
3.
Search
2010-10-02
Cerca
4.
All
2011-09-19
Tots
8.
Sorry, there is nothing that matches your search.
2012-03-29
No hi ha res que coincideixi amb la cerca
17.
The drive has been successfully ejected
2011-09-19
La unitat s'ha expulsat correctament
19.
Waiting to install
2012-03-29
S'està esperant per instal·lar
24.
Eject parent drive
2011-09-19
Expulsa la unitat pare
26.
Safely remove parent drive
2011-09-19
Expulsa de forma segura la unitat pare
27.
Safely remove
2011-09-19
Expulsa de forma segura
30.
Unity Scrollbars Support
2012-03-29
Compatibilitat de les barres de desplaçament de l'Unity
31.
Support _UNITY_NET_WORKAREA_REGION
2012-03-29
Admet _UNITY_NET_WORKAREA_REGION
32.
Unity MT Grab Handles
2012-03-29
Nanses d'agafar de l'Unity
33.
Small touch-based grab handles to move and resize a window
2012-03-29
Petites nanses d'agafar tàctils per moure i canviar la mida a una finestra
34.
Toggle Handles
2012-03-29
Commuta les nanses
35.
Key to toggle the handles
2012-03-29
Tecla per commutar les nanses
36.
Show Handles
2012-03-29
Mostra les nanses
37.
Key to show the handles
2012-03-29
Tecla per mostrar les nanses
38.
Hide Handles
2012-03-29
Oculta les nanses
39.
Key to hide the handles
2012-03-29
Tecla per ocultar les nanses
40.
Fade Duration
2012-03-29
Duració de l'esvaïment
41.
How long the fade should last
2012-03-29
Quant temps ha de durar l'esvaïment