Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Nơi hiển thị các trình đơn
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-14
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Điểu khiển vị trí hiển thị trình đơn. Cần làm: thêm nữa
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-14
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Có lưu giữ dữ liệu sử dụng không
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-14
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Khi HUD thực thi các thao tác nó lưu giữ việc thực thi để làm cho kết quả sau này tốt hơn. Một vài người dùng có thể không muốn lưu giữ dữ liệu này. Nếu đúng vậy họ cần vô hiệu hóa thuộc tính này.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-14
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Điểm tính cho một mục trình đơn có trong một chỉ thị
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-15
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Để các mục trình đơn của ứng dụng xuất hiện cao hơn trong kết quả tìm kiếm, một điểm tính nhỏ được cộng cho các mục trình đơn chỉ thị. Giá trị này thể hiện tỷ lệ của điểm tính đó nên số '50' có nghĩa là 50% thêm vào quãng cách tính toán.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-15
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Điểm tính cho các ký tự dư được thêm vào việc tìm kiếm
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-15
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Điểm tính cho mỗi ký tự dư trong chuỗi tìm kiếm mà không có trong câu văn của một mục trình đơn.

Ví dụ, điểm tính này sẽ được sử dụng nếu người dùng gõ "tập tiin" khi tìm mục trình đơn "Tập tin".
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-15
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Điểm tính được áp dụng nếu một ký tự bị bỏ sót
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-15
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Điểm tính cho mỗi ký tự bị bỏ sót trong chuỗi tìm kiếm, khi so với câu văn của một mục trình đơn. Điều này chỉ áp dụng cho những ký tự nào không ở cuối mục tìm kiếm.

Ví dụ, điểm tính này sẽ được áp dụng nếu người dùng gõ "tập tn" khi tìm mục trình đơn "Tập tin".
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-15
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang.