Translations by arruah

arruah has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 222 results
3.
All
2008-10-16
Бүкіл
7.
General Character Properties
2010-03-19
Жалпы таңба қасиеттері
10.
Various Useful Representations
2010-03-19
Кейбір пайдалы кодтаулары
11.
UTF-8:
2010-03-19
UTF-8:
14.
XML decimal entity:
2010-03-19
XML ондық нысаны:
15.
Annotations and Cross References
2010-03-19
Аңдатпалар мен Айқасты сілтемелер
16.
Alias names:
2010-03-19
Бүркеншік атаулары:
17.
Notes:
2008-10-16
Жазбалары:
18.
See also:
2010-03-19
Қосымша:
19.
Approximate equivalents:
2010-03-19
Жуық баламалары:
20.
Equivalents:
2010-03-19
Баламалары:
21.
CJK Ideograph Information
2010-03-19
Иероглиф мәліметі
31.
Character Table
2010-03-19
Таңбалар кестесі
2008-10-16
Таңба кестесі
35.
Font
2010-03-19
Қаріпі
2008-10-16
Қаріп
36.
Font Family
2008-10-16
Қаріп шоғыры
37.
Font Size
2010-03-19
Қаріптің өлшемі
2008-10-16
Қаріп өлшемі
39.
Common
2008-10-16
Жалпы
40.
Information
2008-10-16
Мәліметі
41.
Find
2008-10-16
Табу
47.
<Non Private Use High Surrogate>
2010-03-19
<Жеке қолданатын емес үлкен ауыстырғышы>
48.
<Private Use High Surrogate>
2010-03-19
<Жеке қолданатын үлкен ауыстырғышы>
49.
<Low Surrogate>
2010-03-19
<Кіші ауыстырғышы>
50.
<Private Use>
2010-03-19
<Жеке қолданатын>
53.
<not assigned>
2010-03-19
<тағайындалмаған>
54.
Other, Control
2008-10-16
Басқа, Басқару
55.
Other, Format
2008-10-16
Басқа, Пішімдеу
56.
Other, Not Assigned
2008-10-16
Басқа, Тағайындалмаған
57.
Other, Private Use
2008-10-16
Басқа, Жеке қолданатын
58.
Other, Surrogate
2008-10-16
Басқа, Ауыстырғыш
59.
Letter, Lowercase
2008-10-16
Әріп, Кіші
60.
Letter, Modifier
2008-10-16
Әріп, Түрлендіргіш
61.
Letter, Other
2008-10-16
Әріп, Басқа
62.
Letter, Titlecase
2008-10-16
Әріп, Басшы
63.
Letter, Uppercase
2008-10-16
Әріп, Үлкен
64.
Mark, Spacing Combining
2008-10-16
Белгі, Біріктірілген бос орын
65.
Mark, Enclosing
2008-10-16
Белгі, Енгізу
66.
Mark, Non-Spacing
2008-10-16
Белгі, Ажыратпау
67.
Number, Decimal Digit
2008-10-16
Сан, Ондық цифра
68.
Number, Letter
2008-10-16
Сан, Әріп
69.
Number, Other
2008-10-16
Сан, Басқа
70.
Punctuation, Connector
2008-10-16
Тыныс белгісі, Біріктіргіш
71.
Punctuation, Dash
2008-10-16
Тыныс белгісі, Сызықша
72.
Punctuation, Close
2008-10-16
Тыныс белгісі, Жабатын
73.
Punctuation, Final Quote
2008-10-16
Тыныс белгісі, Жабатын тырнақша
74.
Punctuation, Initial Quote
2008-10-16
Тыныс белгісі, Ашатын тырнақша
75.
Punctuation, Other
2008-10-16
Тыныс белгісі, Басқа
76.
Punctuation, Open
2008-10-16
Тыныс белгісі, Ашатын