Translations by Xavier Conde Rueda

Xavier Conde Rueda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 333 results
~
GConf could not be initialized.
2008-03-10
No s'ha pogut inicialitzar el GConf.
1.
Character Map
2006-03-17
Mapa de caràcters
2.
Insert special characters into documents
2006-03-17
Inseriu caràcters especials en els documents
3.
All
2006-03-17
Tots
4.
Unicode Block
2008-01-12
Bloc Unicode
2005-08-05
Bloc unicode
2005-08-05
Bloc unicode
5.
Canonical decomposition:
2006-03-17
Descomposició canònica:
6.
[not a printable character]
2006-03-17
[no és un caràcter imprimible]
7.
General Character Properties
2006-03-17
Propietats generals del caràcter
9.
Unicode category:
2008-01-12
Categoria Unicode:
2005-08-05
Categoria unicode:
2005-08-05
Categoria unicode:
10.
Various Useful Representations
2006-03-17
Algunes representacions útils
11.
UTF-8:
2006-03-17
UTF-8:
12.
UTF-16:
2006-03-17
UTF-16:
13.
C octal escaped UTF-8:
2006-03-17
Forma octal UTF-8 escapada en C:
14.
XML decimal entity:
2006-03-17
Entitat decimal XML:
15.
Annotations and Cross References
2006-03-17
Anotacions i referències creuades
16.
Alias names:
2006-03-17
Noms d'àlies:
17.
Notes:
2006-03-17
Notes:
18.
See also:
2006-03-17
Veieu també:
19.
Approximate equivalents:
2006-03-17
Equivalents aproximats:
20.
Equivalents:
2006-03-17
Equivalents:
21.
CJK Ideograph Information
2006-03-17
Informació d'ideograma CJK
22.
Definition in English:
2006-03-17
Definició en anglès:
23.
Mandarin Pronunciation:
2006-03-17
Pronunciació mandarina:
24.
Cantonese Pronunciation:
2006-03-17
Pronunciació cantonesa:
25.
Japanese On Pronunciation:
2006-03-17
Pronunciació japonesa on:
26.
Japanese Kun Pronunciation:
2006-03-17
Pronunciació japonesa kun:
27.
Tang Pronunciation:
2006-03-17
Pronunciació tang:
28.
Korean Pronunciation:
2006-03-17
Pronunciació coreana:
29.
Characte_r Table
2006-03-17
Taula de ca_ràcters
30.
Character _Details
2006-03-17
_Detalls del caràcter
31.
Character Table
2006-03-17
Taula de caràcters
32.
Unknown character, unable to identify.
2006-03-17
Es desconeix el caràcter, no es pot identificar.
33.
Not found.
2006-03-17
No s'ha trobat.
34.
Character found.
2006-03-17
S'ha trobat el caràcter.
35.
Font
2006-03-17
Tipus de lletra
36.
Font Family
2006-03-17
Família del tipus de lletra
37.
Font Size
2006-03-17
Mida del tipus de lletra
38.
Script
2006-03-17
Grafia
39.
Common
2006-03-17
Comú
40.
Information
2006-03-17
Informació
41.
Find
2008-09-03
Cerca
2006-03-17
Troba
2006-03-17
Troba
2006-03-17
Troba
42.
_Previous
2006-03-17
Ant_erior
43.
_Next
2006-03-17
Següe_nt