Translations by Rafał Cieślak

Rafał Cieślak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
135.
Menu entry definition as a string.
2011-05-07
Definicja wpisu menu jako łańcuch znaków.
195.
Load the same file in multiple ways.
2011-05-07
Ładuje ten sam plik na kilka sposobów.
216.
%ds remaining.
2011-05-07
Pozostało %ds.
217.
%ds
2011-05-07
%ds
309.
Booting '%s'
2011-05-07
Uruchamianie '%s'
311.
Failed to boot both default and fallback entries.
2011-05-07
Nie udało się uruchomić ani domyślnych ani awaryjnych wpisów.
313.
Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
2011-05-07
Dostępne minimalne edytowanie podobne do Emacs. TAB wyświetla możliwe dokończenia komend. Naciśnij Crtl-x lub F10 by uruchomić, Ctrl-c lub F2 by uzyskać dostęp do linii poleceń, bądź ESC by porzucić zmiany i powrócić do głównego menu.
323.
Not a known filesystem
2011-05-07
Nieznany system plików
326.
[n]
2011-05-07
[n]
333.
[-m (stretch|normal)] FILE
2011-05-07
[-m (stretch|normal)] FILE
343.
ASCII
2011-05-07
ASCII
344.
UTF-8
2011-05-07
UTF-8
346.
Unknown
2011-05-07
Nieznany
347.
Terminal is ASCII-only [default].
2011-05-07
Terminal obsługuje wyłącznie znaki ASCII [domyślne].
351.
WIDTHxHEIGHT.
2011-05-07
SZEROKOŚĆxWYSOKOŚĆ
355.
Commands:
2011-05-07
Polecenia:
357.
List the current variables.
2011-05-07
Wypisz aktualne zmienne.
358.
Set variables.
2011-05-07
Ustaw zmienne.
359.
Delete variables.
2011-05-07
Usuń zmienne.
360.
Options:
2011-05-07
Opcje:
362.
You need to specify at least one command.
2011-05-07
Musisz podać przynajmniej jedno polecenie.
363.
FILENAME COMMAND
2011-05-07
NAZWA_PLIKU POLECENIE
366.
Error in parsing command line arguments
2011-05-07
Błąd przy parsowaniu argumentów linii poleceń
367.
Unknown command `%s'.
2011-05-07
Nieznana komenda `%s'.
368.
can't find command %s
2011-05-07
nie odnaleziono polecenia %s
369.
can't open device
2011-05-07
nie udało się otworzyć urządzenia
370.
disk read fails at offset %lld, length %d
2011-05-07
odczyt dysku nie powiódł się na pozycji %lld, długość %d
373.
read error at offset %llu: %s
2011-05-07
błąd odczytu na pozycji %llu: %s
374.
write error
2011-05-07
błąd zapisu
375.
open error
2011-05-07
błąd otwierania
377.
seek error
2011-05-07
błąd przemieszczania
380.
ls PATH
2011-05-07
ls ŚCIEŻKA
381.
List files in PATH.
2011-05-07
Wypisuje pliki w ŚCIEŻCE.
382.
cp FILE LOCAL
2011-05-07
cp PLIK LOKAL
383.
Copy FILE to local file LOCAL.
2011-05-07
Kopiuje PLIK do lokalnego pliku LOKAL.
384.
cmp FILE LOCAL
2011-05-07
cmp PLIK LOKAL
385.
Compare FILE with local file LOCAL.
2011-05-07
Porównuje PLIK z lokalnym plikem LOKAL.
386.
hex FILE
2011-05-07
hex PLIK
387.
Hex dump FILE.
2011-05-07
Wypisuje PLIK szesnastkowo.
388.
crc FILE
2011-05-07
crc PLIK
389.
Get crc32 checksum of FILE.
2011-05-07
Wyznacza sumę kontrolną crc32 PLIKU.
392.
DEVICE_NAME
2011-05-07
NAZWA_URZĄDZENIA
393.
Skip N bytes from output file.
2011-05-07
Pomiń N bajtów z pliku wyjściowego.
395.
N input files.
2011-05-07
N wejściowych plików.
399.
No command is specified.
2011-05-07
Nie wyznaczono polecenia.
400.
Not enough parameters to command.
2011-05-07
Za mało parametrów dla polecenia.
401.
Must use absolute path.
2011-05-07
Należy użyć bezwzględnej ścieżki.
402.
Invalid command %s.
2011-05-07
Nieprawidłowe polecenie %s.
403.
IMAGE_PATH COMMANDS
2011-05-07
ŚCIEŻKA_OBRAZU POLECENIA
412.
Usage: %s [OPTION]... [MODULES] Make a bootable image of GRUB. -d, --directory=DIR use images and modules under DIR [default=%s/@platform@] -p, --prefix=DIR set grub_prefix directory [default=%s] -m, --memdisk=FILE embed FILE as a memdisk image -c, --config=FILE embed FILE as boot config -n, --note add NOTE segment for CHRP Open Firmware -o, --output=FILE output a generated image to FILE [default=stdout] -O, --format=FORMAT generate an image in format available formats: %s -C, --compression=(xz|none|auto) choose the compression to use -h, --help display this message and exit -V, --version print version information and exit -v, --verbose print verbose messages Report bugs to <%s>.
2011-05-07
UŻYCIE: %s [OPCJE]... [MODUŁY] Tworzy obraz rozruchowy GRUB. -d, --directory=KATALOG użyj obrazów i modułów z KATALOGU [default=%s/@platform@] -p, --prefix=KATALOG ustawia katalog grub_prefix [default=%s] -m, --memdisk=PLIK używa PLIKU jako obrazu memdisk -c, --config=PLIK używa PLIKU jako konfiguracji rozruchu -n, --note dodaj segment NOTE dla CHRP Open Firmware -o, --output=FILE zapisz utworzony obraz do PLIKU [default=stdout] -O, --format=FORMAT utwórz obraz w jednym z dostępnych formatów dostępne formaty: %s -C, --compression=(xz|none|auto) wybiera typ kompresji -h, --help wyświetla tę wiadomość pomocy i kończy pracę programu -V, --version wyświetla informacje o wersji i kończy pracę programu -v, --verbose wyświetla szczegółowe wiadomości Błędy należy zgłaszać do <%s>.