Translations by Jacob Dongon

Jacob Dongon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
~
There is more than one possible keyboard layout with the origin you selected. Please select the layout matching the keyboard for this machine.
2010-11-22
Maaaring merong mas higit pa sa isang posibilidad na layout ng keyboard sa napili mong origin. Pumili ng layout na tutugma sa keyboard ng iyong kompyuter.
~
Keep unsupported settings in configuration file?
2010-11-22
Likumin ang mga hindi suportadong mga settings sa loob ng configuration file?
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2010-11-19
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
22.
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2010-11-19
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2010-11-19
Prompt: '%c' for help, default=%d>
33.
Prompt: '%c' for help>
2010-11-19
Prompt: '%c' for help>
34.
Prompt: '%c' for help, default=%s>
2010-11-19
Copy text Prompt: '%c' for help, default=%s>
48.
It should be available after reaching the "Loading additional components" installation step.
2010-11-19
Ito ay dapat maging available pagkatapos maabot ang "Nagloload ng adisyonal na mga bahagi" baytang ng instolasyon.
49.
Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to get back to the installer.
2010-11-19
Bilang kahalili, maaarin kang magbukas ng shell sa pagpindot ng Ctrl+Alt+F2. Gamitin and Alt+F5 para bumalik sa installer.
53.
To save memory, only components that are certainly needed for an install are selected by default. The other installer components are not all necessary for a basic install, but you may need some of them, especially certain kernel modules, so look through the list carefully and select the components you need.
2010-11-19
Upang makatipid ng memory, ang mga importanteng bahagi lamang na kailangan sa pag-install ang pinili. Ang iba pang mga installer components ay hindi lahat kailangan sa basic install, ngunit kakailanganin ang ilan sa kanila, lalo na ang mga kinakailangan na mga kernel modules, kaya dapat sipatin ng maigi ang listahan at piliin ang mga component na kinakailangan mo.
56.
Configuring ${PACKAGE}
2010-11-19
Configuring ${PACKAGE}
76.
If you do anything other than a purely default installation, there is a real chance that some dialogs will be displayed in English instead.
2010-11-19
Kung hinayaan na mag-default installation, may malaking pagkakataon na ang ilan sa mga dialog ay naka-display sa Ingles.
77.
If you continue the installation in the selected language, most dialogs should be displayed correctly but - especially if you use the more advanced options of the installer - some may be displayed in English instead.
2010-11-22
Kapag itinuloy and installation sa napiling wika, karamihan sa mga dialog ay hindi maipapakita ng tama, subalit - lalo na kung ginamit mo ang mas advanced na option ng installer - sa halip, ilan sa mga ito ay naka-display sa Ingles.
78.
If you continue the installation in the selected language, dialogs should normally be displayed correctly but - especially if you use the more advanced options of the installer - there is a slight chance some may be displayed in English instead.
2011-01-11
Kapag itinuloy and installation sa napiling wika, ang mga dialog ay kadalasang nakadisplay ng tama, subalit - lalo na kung ginamit and mas advanced na mga option ng installer - may maliit na pagkakataon sa ang ilan ay naka display sa Ingles.
80.
Unless you have a good understanding of the alternative language, it is recommended to either select a different language or abort the installation.
2010-11-22
Kung meron kang sapat ng kaalaman sa alternatibong wika, inirerekomenda na pumili ng ibang wika o itigil ang instolasyon.
103.
Indian Ocean
2010-11-22
Karagatang Indiyano
113.
. Ethiopic
2010-11-22
. Etyopiko
114.
# Georgian
2010-11-22
# Georgian
117.
# Lao
2010-11-22
# Lao
120.
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh
2010-11-22
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh
121.
# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese
2010-11-22
# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese
122.
. Latin - Vietnamese
2010-11-22
. Latin - Vietnamese
123.
# Thai
2010-11-22
# Thai
124.
. Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic
2010-11-22
. Combined - Latin; Slavic Cyrillis; Hebrew; basic Arabic
125.
. Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek
2010-11-22
.Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek
126.
. Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic
2010-11-22
. Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic
127.
Character set to support:
2010-11-22
Suportang naka-set sa mga titik:
128.
Please choose the character set that should be supported by the console font.
2010-11-22
Maaaring pumili ng set ng titik na sinusuportahan ng console font.
129.
If you don't use a framebuffer, the choices that start with "." will reduce the number of available colors on the console.
2010-11-22
Kapag hindi ginamit ang framebuffer, ang mga pagpipilian ay magsisimula sa "." ito ay babawas sa dami ng mga kulay sa console.