Translations by Ron Philip Gutierrez

Ron Philip Gutierrez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
~
Origin of the keyboard:
2008-10-21
Pinagmulan ng tipaan:
1.
Ubuntu installer main menu
2009-02-09
Punong menu ng pangkabit ng Ubuntu
2008-11-10
Punong menu ng tagakabit ng Ubuntu
2008-11-10
Punong menu ng tagakabit ng Ubuntu
2008-10-23
Punong menu ng taga-install ng Ubuntu
2008-10-21
Punong menu ng taga-install ng Ubuntu
2.
Choose the next step in the install process:
2009-01-11
Piliin ang susunod na hakbang sa pagkakabit:
2008-11-10
Piliin ang susunod na hakbang sa pagkakabit
2008-10-23
Piliin ang susunod na hakbang sa pag-i-install
2008-10-21
Piliin ang susunod na hakbang sa pag-i-install
3.
Installation step failed
2009-01-11
Nabigo ang hakbangin sa pagkakabit.
2008-11-10
Nabigo ang hakbang ng pagkakabit.
2008-10-23
Nabigo ang hakbangin ng pag-i-install.
2008-10-21
Nabigo ang hakbangin ng pag-i-install.
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2009-01-11
May isang hakbangin sa pagkakabit na nabigo. Maaari niyong subukang patakbuhin muli ang nabigong aytem mula sa menu o kaya nama'y laktawan na muna ito at pumili muna ng iba. Ang nabigong hakbangin ay: ${ITEM}
2008-10-21
May isang hakbangin ng pag-i-install ang nabigo. Maaari niyong subukang patakbuhin muli ang bigong aytem mula sa menu o kaya nama'y laktawan na muna ito at pumili muna ng iba. Ang nabigong hakbangin ay: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2008-11-10
Pumili ng hakbang sa pagkakabit
2008-10-23
Pumili ng hakbang sa pag-i-install
2008-10-21
Pumili ng hakbang sa pag-i-install
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2008-10-21
Ang hakbang na ito ay nakapanganan sa isa o higit pang mga hakbangin na hindi pa naisasagawa.
7.
critical
2008-10-21
kritikal
8.
high
2008-10-21
mataas
10.
low
2008-10-21
mahina
11.
Ignore questions with a priority less than:
2008-10-21
Waling-bahala ang mga katanungang may pagpapahalaga na higit na mababa sa:
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2008-10-21
Halimbawa, ang katanungan ito ay may katamtamang pagpapahalaga. Ang katanungang ito ay hindi niyo na makikita kung ang inyong pagpapahalaga ay nakatakda sa "mataas" o "kritikal".
15.
Change debconf priority
2008-10-21
Baguhin ang pagpapahalagang debconf
16.
Continue
2008-10-21
Magpatuloy
17.
Go Back
2008-10-21
Bumalik
20.
Cancel
2008-10-23
Ihinto
29.
Display this help message
2008-10-21
Ipakita ang mensahe ng tulong na ito
31.
Select an empty entry
2008-10-21
Pumili ng talang walang laman
35.
[Press enter to continue]
2008-10-21
[Pindutin ang 'enter' ng makapagpatuloy]
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2008-10-21
Gamitin ang utos na "lumabas (exit)" nang makabalik sa menu ng pag-install.
42.
Are you sure you want to exit now?
2008-10-21
Nakatitiyak ka bang nais mo nang lumisan?
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2008-10-21
Kung iyong hindi tinapos ang pag-i-install, maaaring maiwan sa hindi nagagamit na kalagayan ang iyong kompyuter.
44.
Abort the installation
2008-10-21
Itigil ang pag-i-install
52.
Note that if you select a component that requires others, those components will also be loaded.
2008-11-10
Pansinin na kung kayo ay pipili ng isang sangkap na nangangailan ng iba pa, ang iba pang mga sangkap na iyon ay ilululan rin.
54.
Loading additional components
2008-11-10
Inilululan ang karagdagang mga sangkap
2008-11-08
Inilululan ang karagdagang mga piyesa
62.
Choose language
2008-10-23
Pumili ng wika
69.
Language selection no longer possible
2008-10-23
Hindi na maaaring pumili ng wika
72.
Continue the installation in the selected language?
2008-10-23
Ituloy ang pagluluklok sa napiling wika?
73.
The translation of the installer is incomplete for the selected language.
2008-10-23
Hindi buo ang salin ng tagaluklok na ito sa napiling wika.
133.
Font size:
2011-04-11
Laki ng Font:
140.
Keyboard model:
2008-10-21
Tabas ng tipaan:
144.
Keyboard layout:
2008-10-21
Pagkakaayos ng tipaan:
267.
Please insert a suitable CD to continue with the installation.
2008-11-10
Mangyari lamang pong magpasak ng naaangkop na CD upang makapagpatuloy sa pagkakabit.
474.
Please wait...
2008-11-10
Maghintay po...
618.
Beginning
2008-10-23
Simula
619.
End
2008-10-23
Wakas