Translations by shadesofevil

shadesofevil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
33.
Prompt: '%c' for help>
2009-05-20
އެހީ ބޭނުންނަމަ c% އަށް ފިއްތަވާލައްވާ
49.
Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to get back to the installer.
2009-05-20
އެހެންނޫންނަމަ ޝެލް އެއް ހުޅުވަން ctrl+alt+f2 އައް ފިއްތަވާލައްވާ. އިންސްޓޯލަރަށް އަނބުރާދިޔުމަށް Alt+F5 ބޭނުންކުރައްވާށެވެ.
50.
Installer components to load:
2009-05-20
އިންސްޓޯލާގެ ލޯޑް ކުރަންވި ކޮމްޕޯނަންޓްސް
55.
Retrieving ${PACKAGE}
2009-05-20
ލިބިގަންނަނީ {PACKAGE}$