Translations by Huxain

Huxain has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
~
Right Alt
2009-12-09
Right Alt
1.
Ubuntu installer main menu
2009-04-26
އޫބުންޓޫ އިންސްޓޯލަރ މައި މެނިއު
2.
Choose the next step in the install process:
2009-05-02
އިންޓޯލް ކުރުމަށް ދެން ބޭނުންވާ މަގު ހިޔާރުކުރޭ:
15.
Change debconf priority
2009-12-09
ޑެބްކޮންފްގެ މުހިންމުކަން ބަދަލުކުރޭ
2009-04-26
18.
Yes
2009-06-04
އާނއެކޭ
2009-06-04
އާނއެކޭ
2009-06-04
އާއެކޭ
2009-04-29
Yes
2009-04-29
ޔެސް
19.
No
2009-06-04
ނޫނެކޭ
2009-04-29
No
20.
Cancel
2009-07-17
ކެންސަލު
2009-07-17
ކެންސަލު
2009-04-29
Cancel
2009-04-29
ކެންސަލް
2009-04-26
ބާތިލް
23.
Help
2009-12-09
އެހީ
26.
Screenshot saved as %s
2009-12-09
ސްކްރީންޝޮޓް ރައްކާކުރެވިފައިވަނީ %s ގޮތުގައި
28.
KEYSTROKES:
2009-05-04
ކީސްޓްރޯކްތައް:
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2009-12-09
ގައެވެ. އެޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ "ނެނޯ" އެވެ. އެއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އަދު ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ވަސޭހަ ޢާލާތެކެވެ. ލިބެންހުރި ޔުނިކްސްގެ އާލާތްތަށް ބެއްލެވުމަށްޓަކައި "ހެލްޕް" ކޮމާންޑް ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ."/target"ރޫޓް ފައިލް ސިސްޓަމް އަކީ ރޭމް ޑިސްކެކެވެ. ހާޑް ޑިސްކުގެ ފައިލް ސިސްޓަމް މައުންޓް ކުރެވިފައި ވަނީ
59.
Continue the install without loading kernel modules?
2009-06-04
ކާނަލް މޮޑިޔުލްތައް ލޯޑް ނުކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރިޔަށް ގެންދަންވީތަ؟
82.
other
2010-01-27
އެހެނިހެން
97.
Africa
2009-12-09
އެފްރިކާ
98.
Asia
2009-12-09
އޭސިއާ
114.
# Georgian
2010-01-27
# Georgian
115.
# Greek
2010-01-27
# Greek
116.
# Hebrew
2010-01-27
# Hebrew
117.
# Lao
2010-01-27
# Lao
118.
# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages
2010-01-27
# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages
119.
# Latin2 - central Europe and Romanian
2010-01-27
# Latin2 - central Europe and Romanian
120.
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh
2010-01-27
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh
121.
# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese
2010-01-27
# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese
122.
. Latin - Vietnamese
2010-01-27
. Latin - Vietnamese
123.
# Thai
2010-01-27
# Thai
158.
Caps Lock
2009-12-09
ކެޕްސް ލޮކް
160.
Right Control
2009-12-09
Right Control
161.
Right Shift
2009-12-09
Right Shift
162.
Right Logo key
2009-12-09
Right Logo key
163.
Menu key
2009-12-09
Menu key
164.
Alt+Shift
2009-12-09
Alt+Shift
165.
Control+Shift
2009-12-09
Control+Shift
166.
Control+Alt
2009-12-09
Control+Alt
167.
Alt+Caps Lock
2009-12-09
Alt+Caps Lock
168.
Left Control+Left Shift
2009-12-09
Left Control+Left Shift
169.
Left Alt
2009-12-09
Left Alt
170.
Left Control
2009-12-09
Left Control
171.
Left Shift
2009-12-09
Left Shift
172.
Left Logo key
2009-12-09
Left Logo key
173.
Scroll Lock key
2009-12-09
Scroll Lock key