Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 374 results
~
Stores the state of the expander that contains the list of changes and the description
2010-12-11
Yn storio cyflwr yr ehangydd sy'n cynnwys y rhestr o newidiadau a'r disgrifiad
~
This key is deprecated in favor of the file /etc/update-manager/release-upgrades Check automatically if a new version of the current distribution is available and offer to upgrade (if possible).
2010-12-11
Mae'r allwedd hon wedi ei anghymeradwyo o blaid y ffeil /etc/update-manager/release-upgrades. Gwirio'n awtomatig i weld os oes fersiwn mwy newydd ar gael a chynnig uwchraddio (os yn bosib).
~
make check-new-release-gtk ignore a given new release
2010-12-11
gwneud i check-new-release-gtk anwybyddu fersiwn newydd a nodir
~
This will permanently hide the new release prompt from check-new-release-gtk. Note that the small button in the main update-manager UI will still be there.
2010-12-11
Bydd hyn yn cuddio fersiwn newydd yn barhaol o check-new-release-gtk. Noder y bydd y botwm bach yn UI rheolwr-diweddariadau yn dal yno.
~
Stores the size of the update-manager dialog
2010-12-11
Yn storio maint dialog rheolwr-diweddariadau
~
If this key is set the main update list window will show version information (from version to version).
2010-12-11
Os wyt ti'n dewis hwn bydd y brif ffenest rhestr diweddariadau yn dangos gwybodaeth fersiwn (o fersiwn i fersiwn).
~
Remind to reload the channel list
2010-12-11
Atgoffa fi i ail-lwytho'r rhestr sianeli
~
Show version in update list
2010-12-11
Dangos gwybodaeth fersiwn yn y rhestr diweddariadau
~
Show package summary before package name in update list
2010-12-11
Dangos crynodeb o'r pecyn o flaen enw'r pecyn yn y brif ffenest
~
Show details of an update
2010-12-11
Dangos manylion diweddariad
~
If this key is set the install window will be automatically closed on successful installation.
2010-12-11
Os wyt ti'n dewis hwn bydd y ffenest yn cau'n awtomatig ar ôl gosod yn llwyddiannus.
~
If this key is set, the main update list window will show the package summary before the package name.
2010-12-11
Os wyt ti'n dewis hwn bydd y brif ffenest rhestr diweddariadau yn dangos crynodeb o'r pecyn o flaen enw'r pecyn.
~
First run welcome message
2010-12-11
Neges groeso rhedeg am y tro cyntaf
~
If this key is set a first run welcome message will be presented.
2010-12-11
Os wyt ti'n dewis hwn cyflwynir neges groeso rhedeg am y tro cyntaf.
~
If automatic checking for updates is disabled, you have to reload the channel list manually. This option allows to hide the reminder shown in this case.
2010-12-11
Os yw gwirio am ddiweddariadau yn awtomatig wedi'i analluogi, rhaid i ti ail-lwytho'r rhestr sianeli â llaw. Mae'r opsiwn hwn yn dy alluogi i guddio'r neges atgoffa yn yr achos yma.
~
Auto close the install window after successful install
2010-12-11
Cau'r ffenest gosod ar ôl gosod yn llwyddiannus
~
*deprecated* Check for new distribution releases
2010-12-11
*anghymeradwyo* Gwirio am fersiynau newydd
~
Settings...
2010-12-11
Gosodiadau...
~
Previous selected
2010-12-10
Diweddariadau eraill
~
This change is not coming from a source that supports changelogs.
2010-12-10
Nid yw'r newid yn dod o ffynhonnell sy'n cefnogi logiau newidiadau
~
Changes for the versions: %s %s
2010-12-10
Newidiadau ar gyfer fersiynau:: %s %s
~
These software updates have been issued since Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration Menu later.
2010-12-10
Cyflwynwyd y diweddariadau meddalwedd hyn ers i Ubuntu gael ei ryddhau. Os nad wyt ti eisiau eu gosod nawr, defnyddia "Rheolwr Diweddariadau" o'r ddewislen Gweinyddiaeth yn nes ymlaen.
~
It is unknown when the package information was updated last. Please try clicking on the 'Check' button to update the information.
2010-12-09
Mae'n anhysbys pryd y cafodd gwybodaeth am y pecynnau ei ddiweddaru ddiwethaf. Clicia botwm 'Gwirio' i ddiweddaru'r wybodaeth.
~
The package information was last updated less than one hour ago.
2010-12-09
Diweddarwyd gwybodaeth am y pecynnau llai nag un awr yn ôl.
~
_Check All
2010-12-09
_Ticio'r Cyfan
~
_Uncheck All
2010-12-09
_Dad-dicio'r Cyfan
~
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 11.04</big></b>
2010-12-09
<b><big>Uwchraddio Ubuntu i fersiwn 11.04</big></b>
~
This usually is caused by a system were /tmp is mounted noexec. Please remount without noexec and run the upgrade again.
2010-12-09
Mae hwn fel arfer mewn system ble gosodwyd /tmp noexec. Ailosoda heb noexec a rhedeg yr uwchraddiad eto.
~
This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug
2010-12-09
Mwy na thebyg mai chwilen yn y teclyn uwchraddio yw hwn. Adrodda fe fel chwilen.
~
*DEPRECATED* this option will be ignore
2010-12-09
*ANGHYMERADWIR* bydd yr opsiwn hwn yn cael ei anwybyddu
~
After your package information was updated the essential package '%s' can not be found anymore. This indicates a serious error, please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-09
Wedi i dy wybodaeth pecynnau ddiweddaru does dim modd canfod pecyn hanfodol '%s' bellach. Mae hyn yn arwydd o wall difrifol, adrodda'r chwilen yma ym mhecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn yr adroddiad.
~
The system was unable to get the prerequisites for the upgrade. The upgrade will abort now and restore the original system state. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-09
Methodd y system baratoi rhagblaen ar gyfer uwchraddio. Bydd yr uwchraddiad yn terfynu ac yn adfer cyflwr gwreiddiol y system. Adrodda'r chwilen yma ym mhecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn yr adroddiad.
~
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-09
Methwyd paratoi'r system ar gyfer uwchraddiad. Adrodda'r chwilen yma ym mhecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn yr adroddiad.
~
Please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report. %s
2010-12-09
Adrodda'r chwilen yma ym mhecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn yr adroddiad. %s
~
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-09
Methwyd paratoi'r system ar gyfer uwchraddiad. Adrodda'r chwilen yma yn mhecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn yr adroddiad.
~
The system was unable to get the prerequisites for the upgrade. The upgrade will abort now and restore the original system state. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-09
Methodd y system baratoi rhagblaen ar gyfer uwchraddio. Bydd yr uwchraddiad yn terfynu ac yn adfer cyflwr gwreiddiol y system. Adrodda'r chwilen yma yn mhecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn yr adroddiad.
~
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-09
Methwyd paratoi'r system ar gyfer uwchraddiad. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
~
The upgrade has aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again. All files downloaded so far are kept.
2010-12-09
Mae'r uwchraddiad wedi terfynu. Gwiria dy gysylltiad rhyngrwyd neu gyfrwng gosod a thrio eto. Mae ffeiliau sydd wedi eu lawrlwytho hyd yma wedi eu cadw.
~
Please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report. %s
2010-12-09
Adrodda'r chwilen yma yn mhecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn yr adroddiad. %s
~
Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please report this as a bug.
2010-12-09
Arweiniodd uwchraddio'r wybodaeth cronfeydd at ffeil annilys. Adrodda hwn fel chwilen.
~
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2010-12-09
Roedd yn amhosib gosod pecyn angenrheidiol. Adrodda hwn fel chwilen.
2010-12-08
Roedd yn amhosib gosod pecyn angenrheidiol. Adrodd hwn fel chwilen.
~
If none of this applies, then please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-07
Os nad yw hwn yn berthnasol, adrodda chwilen yn y pecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn dy adroddiad.
5.
Server for %s
2010-12-07
Gweinydd ar gyfer %s
6.
Main server
2010-12-07
Prif weinydd
7.
Custom servers
2010-12-07
Gweinyddion addasiedig
8.
Could not calculate sources.list entry
2010-12-07
Methu cyfrifo cofnod sources.list
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2010-12-07
Methu cael hyd i ffeiliau pecynnau, efallai mai nid disg Ubuntu yw hwn, neu'r math o adeiladaeth anghywir?
10.
Failed to add the CD
2010-12-07
Methu ychwanegu'r CD
11.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2010-12-07
Roedd gwall wrth ychwanegu'r CD, bydd yr uwchraddiad yn terfynu. Adrodd hwn fel chwilen os yw hwn yn CD Ubuntu dilys. Y neges gwall oedd: '%s'