Translations by Gangov

Gangov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
1.
0 kB
2011-08-03
0 кБ
2.
1 kB
2011-08-03
1 кБ
3.
%.0f kB
2011-08-04
%.0f kB
19.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2011-08-03
Ако нищо от това не се приложи, тогава моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' във терминал.
27.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2011-08-03
Беше невъзможно да се инсталира исканият пакет. Моля докладвайте тази грешка използвайки 'ubuntu-bug update-manager' във терминал.
57.
Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please report this as a bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2011-08-03
Ъпгрейдвайки информацията в хранилището доведе до невалиден файл. Моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' в терминал.
71.
The upgrade has aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again. All files downloaded so far have been kept.
2011-08-16
Актуализацията беше прекъсната. Моля проверете интернет връзката си или медията, от която инсталирате и опитайте отново. Всички свалени файлове са запазени.
76.
Please report this bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report. %s
2011-08-03
Моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' във терминал и включете файловете, който се намират в /var/log/dist-upgrade/ в доклада Ви за грешка. %s
86.
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2011-08-03
Подготвянето на системата за ъпгрейда се провали. Моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' в терминал и включете файловете, които се намират в /var/log/dist-upgrade/ в доклада Ви за грешка.
88.
The system was unable to get the prerequisites for the upgrade. The upgrade will abort now and restore the original system state. Please report this as a bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2011-08-03
Системата не можа да получи предпоставките за ъпгрейда. Ъпгрейдът ще прекъсне сега и ще възстанови оригиналното системно състояние.
93.
After your package information was updated the essential package '%s' can not be found anymore. This indicates a serious error, please report this bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2011-08-03
След като вашата пакетна информация беше актуализирана пакетът '%s' не може да бъде намерен вече. Това показва сериозна грешка, моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' в терминал и включете файловете, които се намират в /var/log/dist-upgrade/ в доклада Ви за грешка.
103.
Your graphics hardware may not be fully supported in Ubuntu 11.04.
2011-08-03
Вашият графичен хардуер може да не бъде напълно поддържан в Убунту 11.04.
104.
The support in Ubuntu 11.04 for your intel graphics hardware is limited and you may encounter problems after the upgrade. Do you want to continue with the upgrade?
2011-08-03
Поддръжката в Убунту 11.04 за вашият Интел графичен хардуер е ограничена и може да се сблъскате с проблеми след актуализацията. Искате ли да продължите с актуализацията?
117.
*DEPRECATED* this option will be ignored
2011-08-16
*НЕПРЕПОРЪЧИТЕЛНО* тази опция ще бъде игнорирана
188.
This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug using the command 'ubuntu-bug update-manager'.
2011-08-03
Това е най-вероятно грешка в инструмента за ъпгрейд. Моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager'.
200.
This usually is caused by a system where /tmp is mounted noexec. Please remount without noexec and run the upgrade again.
2011-08-03
Това обикновенно е причинено от система, където /tmp е монтиран noexec. Моля ремонтирайте без noexec и стартирайте ъпгрейда отново.
221.
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 11.10</big></b>
2011-08-03
<b><big>Актуализиране на Убунту до версия 11.10</big></b>
254.
_Deselect All
2011-08-04
_Премахване на избора от всички
255.
Select _All
2011-08-04
Избери_Всичко
262.
It is unknown when the package information was updated last. Please click the 'Check' button to update the information.
2011-08-16
Не е известно кога последно е актуализирана пакетната информация. Моля, натиснете "Провери" бутона, за да актуализирате информацията.
266.
The package information was last updated about %s minutes ago.
2011-08-03
Пакетната информация беше актуализирана преди около %s минути.
267.
The package information was just updated.
2011-08-03
Пакетната информация беше току що актуализирана.
271.
These software updates have been issued since this version of Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from Applications later.
2011-08-03
Тези софтуерни актуализации са издадени, откакто е пусната тази версия на Убунту. Ако не искате да ги инсталирате сега, изберете "Мениджър на актуализациите" от Апликации по-късно,
272.
These software updates have been issued since this version of Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration Menu later.
2011-08-03
Тези софтуерни актуализации са издадени, откакто е пусната тази версия на Ubuntu. Ако не искате да ги инсталирате сега, изберете "Мениджър на актуализациите" от Администраторското меню по-късно.
294.
Check for Updates
2011-08-03
Провери за актуализации
295.
Install All Available Updates
2011-08-03
Инсталирай всички възможни актуализации
302.
Changes for the versions: Installed version: %s Available version: %s
2011-08-03
Промени за версиите: Инсталирана версия: %s Възможна версия: %s
303.
This update does not come from a source that supports changelogs.
2011-08-03
Тази актуализация не идва от източник, който поддържа промени.
336.
_Settings...
2011-08-04
_Настройки...