Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
1120 of 45 results
11.
unknown
Context:
a file called 'unknown'
desconegut
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in attachmentfromurljob.cpp:86
12.
Could not read file %1.
No s'ha pogut llegir el fitxer %1.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in attachmentfromurljob.cpp:99
13.
"%1" not found. Please specify the full path.
No s'ha trobat «%1». Si us plau, especifiqueu el camí complet.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2012-01-25
Located in attachmentfromurljob.cpp:136
14.
You may not attach files bigger than %1.
No podeu adjuntar fitxers més grans de %1.
Translated by manutortosa on 2010-01-23
Located in attachmentfromurljob.cpp:145
15.
<p>The <em>MIME type</em> of the file:</p><p>Normally, you do not need to touch this setting, since the type of the file is automatically checked; but, sometimes, %1 may not detect the type correctly -- here is where you can fix that.</p>
<p>El <em>tipus MIME</em> del fitxer:</p><p>normalment no necessitareu tocar aquesta opció ja que el tipus de fitxer es comprova automàticament, però a vegades %1 pot no detectar el tipus de fitxer correctament. Aquí és on podreu solucionar-ho.</p>
Translated by manutortosa on 2010-01-23
Located in attachmentpropertiesdialog.cpp:124
16.
<p>The estimated size of the attachment:</p><p>Note that, in an email message, a binary file encoded with base64 will take up four thirds the actual size of the file.</p>
<p>La mida estimada de l'adjunt:</p><p>Noteu que, en un missatge de correu electrònic, un fitxer binari codificat amb base64 tindrà més de quatre terços de la mida real del fitxer.</p>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in attachmentpropertiesdialog.cpp:131
17.
<p>The file name of the part:</p><p>Although this defaults to the name of the attached file, it does not specify the file to be attached; rather, it suggests a file name to be used by the recipient's mail agent when saving the part to disk.</p>
<p>El nom del fitxer de la part:</p><p>tot i que per omissió és el nom del fitxer adjunt, no s'especifica el fitxer que s'adjuntarà: tan sols se suggereix un nom perquè el programa de correu del destinatari l'usi en desar aquesta part al disc.</p>
Translated by manutortosa on 2010-01-23
Located in attachmentpropertiesdialog.cpp:136
18.
<p>A description of the part:</p><p>This is just an informational description of the part, much like the Subject is for the whole message; most mail agents will show this information in their message previews alongside the attachment's icon.</p>
<p>Una descripció de la part:</p><p>això tan sols és una descripció informativa de la part, com ara l'Assumpte ho és per al mateix missatge. La majoria dels programes de correu mostraran aquesta informació en la vista prèvia del missatge, al costat de la icona de l'adjunt.</p>
Translated by manutortosa on 2010-01-23
Located in attachmentpropertiesdialog.cpp:143
19.
<p>The transport encoding of this part:</p><p>Normally, you do not need to change this, since %1 will use a decent default encoding, depending on the MIME type; yet, sometimes, you can significantly reduce the size of the resulting message, e.g. if a PostScript file does not contain binary data, but consists of pure text -- in this case, choosing "quoted-printable" over the default "base64" will save up to 25% in resulting message size.</p>
<p>La codificació del transport d'aquesta part:</p><p>normalment no necessitareu canviar això, atès que, %1 emprarà una codificació per omissió decent depenent del tipus MIME. Tot i així, algunes vegades, podríeu reduir significativament la mida del missatge, p.ex. si un fitxer PostScript no conté dades binàries, sinó només text. En aquest cas, escollint «quoted printable» en comptes de «base64» estalviareu fins al 25% de la mida del missatge.</p>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in attachmentpropertiesdialog.cpp:150
20.
<p>Check this option if you want to suggest to the recipient the automatic (inline) display of this part in the message preview, instead of the default icon view;</p><p>Technically, this is carried out by setting this part's <em>Content-Disposition</em> header field to "inline" instead of the default "attachment".</p>
<p>Marqueu aquesta opció si desitgeu suggerir al destinatari que vegi automàticament (dins del missatge) d'aquesta part en comptes de la vista predeterminada en la icona;</p><p>tècnicament això es fa posant la capçalera <em>Content-Disposition</em> d'aquesta part com a «incloure» en comptes del valor per omissió que és «adjunt».</p>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in attachmentpropertiesdialog.cpp:161
1120 of 45 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jonathan Riddell, Josep Ma. Ferrer, manutortosa.