Browsing Frisian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Frisian guidelines.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Fier hjir de brûker yn wêr ûnder jo it programma útfiere wolle.
Translated by berend on 2010-08-04
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Brûker&namme:
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Hjir kinne jo it wachtwurd ynfiere fan de hjirboppe oantsjutte brûker.
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
&Wachtwurd:
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Selektearje dizze opsje as de applikaasje dy jo útfiere wolle in tekstmodus-applikaasje is. De applikaasje sil dan útfierd wurde yn in terminalfinster.
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Utfiere yn &terminalfinster
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Selektearje dizze opsje as jo it programma mei in oare brûkers-id útfiere wolle. elts proses hat in eigen brûkers-id. Dizze id-koade beskaat triemtagong en oare fergunnings. It wachtwurd fan de brûker is nedich om dit mooglik te meitsjen.
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
&Utfiere ûnder in oare brûkersnamme
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Syket kommando's dy't oerienkomme mei :q:, brûkend algemiene flues syntaks
Translated by berend on 2010-08-04
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
%1 útfiere
Translated by Rinse de Vries on 2009-07-17
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Fryske Oersetting, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rinse de Vries, berend.