Translations by Valentin Hegediš

Valentin Hegediš has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
~
See <ulink type="help" url="ghelp:user-guide#nautilus-accessnetwork">Navigating Remote Servers</ulink> for more information.
2010-09-15
Za več podrobnosti si oglejte <ulink type="help" url="ghelp:user-guide#nautilus-accessnetwork">Krmarjenje po oddaljenih strežnikih</ulink>.
~
Quicktime, Real, WMV and many others are available.
2010-09-15
Quicktime, Real, WMV in številni drugi so na voljo.
~
sun-java6-plugin
2009-07-31
sun-java6-plugin
2.
Internet and Networks
2009-07-31
Internet in omrežja
5.
Internet Applications
2009-07-31
Internetne aplikacije
9.
<application>Firefox</application> can be launched by clicking <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Firefox Web Browser</guimenuitem></menuchoice>.
2010-09-15
<application>Firefox</application> lahko zaženete tako, da izberete <menuchoice><guimenu>Programi</guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Firefox spletni brskalnik</guimenuitem></menuchoice>.
11.
Addons extend Firefox's capabilities, such as automatically removing adverts or altering the behaviour of menus.
2009-07-31
Dodatki razširijo zmožnosti Firefoxa, kot so samodejno odstrajevanje reklamnih oken in spreminjanje obnašanja menijev.
12.
To view a list of currently-installed plugins in the <application>Firefox Web Browser</application> , open <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Firefox Web Browser</guimenuitem></menuchoice> and click <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Add-ons</guimenuitem></menuchoice>.
2010-09-15
Če si želite ogledati seznam trenutno nameščenih vstavkov v <application>spletnem brskalniku Firefox</application>, izberite <menuchoice><guimenu>Programi</guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Firefox spletni brskalnik</guimenuitem></menuchoice> in kliknite <menuchoice><guimenu>Orodja</guimenu><guimenuitem>Dodatki</guimenuitem></menuchoice>.
14.
It is possible to install a whole set of commonly-used restricted plugins at once, by installing the <application>Ubuntu restricted extras</application> package.
2010-09-15
Z namestitvijo paketa <application>Ubuntu omejeni dodatki</application> lahko namestite celoten komplet pogosto uporabljenih omejenih dodatkov naenkrat.
24.
gstreamer0.10-plugins-ugly
2009-07-31
gstreamer0.10-plugins-ugly
25.
gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse
2009-07-31
gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse
31.
Audio and video plugins
2010-09-15
Zvočni in slikovni vključki
38.
Flash multimedia plugin
2010-09-15
Večpredstavnostni vstavek Flash
41.
Some websites use small <application>Java</application> programs, which require a Java plugin to be installed in order to run.
2010-09-15
Nekatere spletne strani uporabljajo majhne programe <application>Java</application>, ki za delovanje zahtevajo namestitev vstavka Java.
50.
To return the page to its normal size, press <menuchoice><guimenuitem>View</guimenuitem><guimenuitem>Zoom</guimenuitem><guimenuitem>Reset</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>0</keycap></keycombo>.
2010-09-15
Za vrnitev strani na običajno velikost pritisnite <menuchoice>guimenitem>Pogled</guimenuitem>Približanje</guimenuitem><guimenuitem>Ponastavi</guimenuitem></menuchoice>, ali pritisnite <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>0</keycap></keycombo>.
52.
Email is one of the most popular ways to communicate over the Internet. Ubuntu includes all of the tools that you need to send, receive and organize email messages.
2010-09-15
Elektronska pošta je eden izmed najbolj priljubljenih načinov komuniciranja preko interneta. Ubuntu vsebuje vsa orodja, ki jih potrebujete za pošiljanje, prejemanje in organizacijo elektronske pošte.
53.
The <application>Evolution</application> groupware suite is the default email client, and can handle all of your <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-mail">email</ulink>, <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-contact">contact lists</ulink>, <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-calendar-todo">tasks</ulink> and <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-calendar">calendar</ulink> needs. It also integrates with the <ulink type="help" url="ghelp:clock#clock-usage-calendar">panel clock</ulink>, giving you one-click access to your task list.
2010-09-15
<application>Evolution</application> je privzeti poštni odjemalec in lahko upravlja z vsemi vašimi <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-mail">elektronskimi sporočili</ulink>, <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-contact">sezami stikov</ulink>, <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-calendar-todo">nalogami</ulink> in <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-calendar">koledarjem</ulink>. Vključi se v <ulink type="help" url="ghelp:clock#clock-usage-calendar">uro pulta</ulink>, kar vam omogoča dostop do seznama vaših nalog z enim samim klikom.
68.
To start <application>Thunderbird</application>, choose <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Internet</guimenuitem><guimenuitem>Mozilla Thunderbird Mail/News</guimenuitem></menuchoice>.
2010-09-15
Za zagon programa <application>Thunderbird</application>, izberite<menuchoice><guimenu>Programi</guimenu><guimenuitem>Internet</guimenuitem><guimenuitem>Mozilla Thunderbird e-pošta/novice</guimenuitem></menuchoice>.
74.
Instant messaging (IM) is a way of communicating with friends and family by sending messages to one another over the Internet. Instant messaging happens in real-time, and there is no delay between you typing a message and the other person receiving it.
2010-09-15
Hipno sporočanje (IM) je način komuniciranja s prijatelji in družino s pošiljanjem sporočil preko interneta. Hipno sporočanje se dogaja v realnem času, zato med vašim tipkanjem sporočil in njihovim prejemom ni zamika.
82.
To start <application>Ekiga</application>, choose <menuchoice><guimenuitem>Applications</guimenuitem><guimenuitem>Internet</guimenuitem><guimenuitem>Ekiga Softphone</guimenuitem></menuchoice>.
2010-09-15
Za zagon programa <application>Ekiga</application>, izberite <menuchoice><guimenuitem>Programi</guimenuitem><guimenuitem>Internet</guimenuitem><guimenuitem>Ekiga softphone</guimenuitem></menuchoice>.
89.
One excellent way to get help with Ubuntu or to introduce yourself to IRC is to join Ubuntu's official support channel on Freenode.
2010-09-15
Odličen način pridobivanja pomoči z Ubuntujem ali da se predstavite na IRC-u, je pridružitev uradnemu podpornemu kanalu na Freenode.
94.
The Internet has much more to offer besides web browsing, email and instant messaging. Ubuntu provides a selection of other applications to help you get the most out of the Internet.
2010-09-15
Internet nudi veliko več kot zgolj spletno brskanje, e-pošto in hipno sporočanje. Ubuntu ponuja izbiro drugih programov, ki vam pomagajo iz interneta dobiti kar največ.
106.
<emphasis>RSS feeds</emphasis> are a popular way of automatically receiving regular news updates and articles. <application>Liferea Feed Reader</application> is an RSS feed reader with many useful features.
2010-09-15
<emphasis>RSS viri</emphasis> je priljubljena izbira za samodejno prejemanje rednih posodobitev novic in člankov. <application>Liferea bralnik virov</application> je bralnik RSS virov z veliko uporabnimi zmožnostmi.
133.
<application>ifconfig</application> is intended to allow you to change the settings of your network connections, but it can also be used to list information about the current connection.
2010-09-15
<application>ifconfig</application> je namenjen spreminjanju nastavitev omrežnih povezav, vendar se lahko uporabi tudi za izpis podatkov trenutne povezave.
147.
<emphasis>0% successful packets</emphasis> - Your computer has a very bad connection, or is connected to an access point or router which is not connected to the Internet
2010-09-15
<emphasis>0% uspešnih paketov</emphasis> - Vaš računalnik ima zelo slabo povezavo ali pa je povezan na dostopno točko ali usmerjevalnik brez internetne povezave.
149.
Wireless troubleshooting
2010-09-15
Odpravljanje težav brezžičnih povezav
172.
Ubuntu supports a system known as NDISWrapper. This allows you to use a Windows wireless device driver under Ubuntu.
2010-09-15
Ubuntu podpira sistem NDISWrapper. Ta vam omogoča uporabo brezžičnih gonilnikov Windows v Ubuntuju.
173.
Obtain the Windows Driver for your system and locate the file that ends with <code>.inf</code>.
2010-09-15
Pridobite Windows gonilnik za svoj sistem in poiščite datoteko, ki se konča z <code>.inf</code>.
179.
Open a <application>Terminal</application> (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>) and type the command: <code>iwconfig</code>.
2010-09-15
Odprite <application>Terminal</application> (<menuchoice><guimenu>Programi</guimenu><guimenuitem>Pripomočki</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>) in vtipkajte ukaz: <code>iwconfig</code>.
193.
To disable it, open a <application>Terminal</application> (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>) and type the command: <code>gksudo gedit /etc/modprobe.d/aliases</code>.
2010-09-15
Za onemogočitev odprite <application>Terminal</application> (<menuchoice><guimenu>Programi</guimenu><guimenuitem>Pripomočki</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>) in vpišite ukaz: <code>gksudo gedit /etc/modprobe.d/aliases</code>.
215.
You may need to enter a username, password, and domain. You should obtain these from your network administrator where necessary. The username and password will normally be the username and password for a user of the computer on which you are trying to connect.
2010-09-15
Morda boste morali vnesti uporabniško ime, geslo in domeno. Te podatke dobite pri svojem skrbniku omrežja. Uporabniško ime in geslo sta običajno enaka uporabniškemu imenu in geslu za prijavo uporabnika na računalnik.
218.
You can share files and folders with other people on your network through <application>Ubuntu One</application>, <application>Shared Folders</application> or <application>Nautilus</application>.
2010-09-15
Datoteke in mape lahko souporabljate z drugimi ljudmi na omrežju z <application>Ubuntu One</application>, <application>Mape s souporabi</application> ali <application>Nautilus</application>.
220.
Many people these days use multiple computers. They might have a desktop at their office as well as a laptop for traveling or just going to a coffee shop. Ensuring that all of your files are accessible no matter what computer you are using is quite a difficult task. The same could be said for the complexity of keeping your Evolution address book, Tomboy notes, or Firefox bookmarks in sync.
2010-09-15
Dandanes marsikdo uporablja več računalnikov. Morda imajo tako namizni računalnik v pisarni kot tudi prenosnik za potovanje ali v kavarno. Zagotavljanje dostopnosti vseh vaših datotek ne glede na to na katerem računalniku ste, je težavna naloga. Podobno je z usklajevanjem imenika Evolution, sporočilc Tomboy ali zaznamkov Firefox.
221.
This is where <application>Ubuntu One</application> helps - it keeps your digital life in sync. All of your documents, music, bookmarks, address book contacts, and notes stay in sync across all of your computers. In addition, they are all stored in your personal online cloud so you can use a web browser from any computer to access all of your files from the <ulink url="http://one.ubuntu.com/">Ubuntu One website</ulink>.
2010-09-15
Pri tem vam pomaga <application>Ubuntu One</application> - vaše digitalno življenje obdrži usklajeno. Vsi vaši dokumenti, glasba, zaznamki, stiki imenika in sporočilca so usklajeni na vseh vaših računalnikih. Poleg tega so shranjeni v vašem osebnem spletnem oblaku, zato lahko do njih dostopate s katerimkoli brskalnikom na kateremkoli računalniku na <ulink url="http://one.ubuntu.com/">spletni strani Ubuntu One</ulink>.
226.
Configuring Ubuntu One
2010-09-15
Urejanje Ubuntu One
227.
<application>Ubuntu One Preferences</application> shows how much of your storage capacity you are currently using as well as provides account management tools. You can always access it from <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem><guimenuitem>Ubuntu One</guimenuitem></menuchoice>.
2010-09-15
<application>Možnosti Ubuntu One</application> vam pokažejo kolikšen del shrambe trenutno uporabljate in zagotavljajo orodja za upravljanje računa. Do njih lahko vedno dostopate iz <menuchoice><guimenu>Sistem</guimenu><guimenuitem>Možnosti</guimenuitem><guimenuitem>Ubuntu One</guimenuitem></menuchoice>.
228.
The <guilabel>Account</guilabel> tab displays your account information like name and email address and provides links to more account management and technical support resources.
2010-09-15
Zavihek <guilabel>Račun</guilabel> prikazuje podatke vašega računa kot je ime in naslov elektronske pošte ter zagotavlja povezave do več virov upravljanja računa in tehnične podpore.
229.
The <guilabel>Devices</guilabel> tab lists all of the devices that are currently added to synchronize with your account. Devices are either computers or mobile phones. For the computer that you are currently using, you can adjust how much of your bandwidth is used by synchronization and connect or reconnect to <application>Ubuntu One</application>. You can also remove computers and mobile phones from your <application>Ubuntu One</application> account.
2010-09-15
Zavihek <guilabel>Naprave</guilabel> našteje vse naprave, ki so trenutno dodane na usklajevanje z vašim računom. Naprave so lahko tako računalniki kot tudi mobilni telefoni. Za računalnik, ki ga trenutno uporabljate lahko določite koliko pasovne širine uporablja usklajevanje in se povežete ali prekinete povezavo z <application>Ubuntu One</application>. Iz svojega računa lahko tudi odstranite računalnike in mobilne telefone <application>Ubuntu One</application>.
236.
Press <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice> to open a Terminal.
2010-09-15
Za odprtje Terminala izberite <menuchoice><guimenu>Programi</guimenu><guimenuitem>Pripomočki</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>.
238.
You may receive a message which says <guilabel>Sharing services are not installed</guilabel>. If this happens, ensure that the two checkboxes in the message box are checked and press <guibutton>Install services</guibutton>. Sharing service support will then be downloaded and installed; this may take a while.
2010-09-15
Morda boste prejeli sporočilo <guilabel>Storitve souporabe niso nameščene</guilabel>. V tem primeru se prepričajte da sta obe potrditveni polji izbrani in pritisnite <guibutton>Namesti storitve</guibutton>. Podpora storitev souporabe bo bila nato prejeta in nameščena; to lahko traja nekaj časa.
245.
If you would like people accessing the shared folder to be able to add, change and remove files in the folder, uncheck <guilabel>Read only</guilabel>. If you leave <guilabel>Read only</guilabel> checked, people will only be able to view files in the folder.
2010-09-15
V kolikor želite da lahko osebe z dostopom do mape dodajajo, spreminjajo in odstranjujejo datoteke v mapi, odstranite izbiro <guilabel>Le za branje</guilabel>. V kolikor pustite <guilabel>Le za branje</guilabel> izbrano, bodo ljudje lahko datotke v mapi lahko le videli.
247.
See the <ulink type="help" url="ghelp:shares-admin">Shared Folders Administration Tool manual</ulink> for more information on managing network shares.
2010-09-15
Za več podrobnosti o upravljanju omrežnih souporab si oglejte <ulink type="help" url="ghelp:shares-admin">Priročnik skrbniškega orodja souporabe map</ulink>.
257.
Other people on the same network (LAN) as you should now be able to access the folder.
2010-09-15
Sedaj bi morale tudi druge osebe na istem omrežju kot vi (LAN) dostopati do mape.
260.
If you would like to access a shared folder hosted on an Ubuntu computer by using computers running Windows, you may have to perform some additional steps:
2010-09-15
Če želite do map v souporabi, ki so gostovane na računalniku z Ubuntujem, dostopati iz računalnikov z sistemom Windows, boste morda morali izvesti nekaj dodatnih korakov:
268.
If you are unable to connect to a shared folder using Windows, try using the <emphasis>IP address</emphasis> of the Ubuntu computer rather than its <emphasis>host name</emphasis> to access the share:
2010-09-15
V kolikor se ne morete povezati z mapo v souporabi v sistemu Windows, poskusite za dostop do souporabe uporabiti <emphasis>naslov IP</emphasis> računalnika z Ubuntujem namesto njegovega <emphasis>imena gostitelja</emphasis>:
285.
Identifying your modem
2010-09-15
Prepoznavanje vašega modema
286.
Most dialup modems are not supported by Ubuntu, but drivers can be found that will enable the use of some such modems. First you need to identify what chipset your dialup modem is:
2010-09-15
Večine klicnih modemov Ubuntu ne podpira, vendar je mogoče najti gonilnike, ki bodo omogočili uporabo nekaterih takšnih modemov. Najprej morate določiti čipovje vašega klicnega modema:
295.
You will need to know the following information:
2010-09-15
Potrebovali boste naslednje podatke:
307.
Select the <guilabel>DNS</guilabel> tab and enter the DNS addresses of your ISP.
2010-09-15
Izberite zavihek <guilabel>DNS</guilabel> in vnesite naslove DNS vašega ISP-ja.
335.
If you chose <guilabel>FTP (With Login)</guilabel> you will be prompted for a password.
2010-09-15
Če ste izbrali <guilabel>FTP (s prijavo)</guilabel>, boste bili vprašani za geslo.