Translations by Anh Vu

Anh Vu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2007-06-18
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dự án tài liệu Ubuntu)
2.
About Ubuntu
2007-06-18
Giới thiệu Ubuntu
3.
2006-09-07
2007-06-18
2006-09-07
4.
An introduction to the background and philosophy of the Ubuntu operating system.
2007-06-18
Giới thiệu về nền tảng và triết lý của hệ điều hành Ubuntu.
6.
Ubuntu - Linux for Human Beings!
2007-06-18
Ubuntu - Linux cho mọi người!
7.
Credits and License
2007-06-18
Công đóng góp và Giấy phép
10.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2007-06-18
Bạn có quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và phát triển tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép này. Tất cả các thành quả sao chép phải được phát hành theo giấy phép này.
16.
The Ubuntu Documentation Project
2007-06-18
Dự án Tài liệu Ubuntu
18.
This section is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Ubuntu, and shows how to get help with Ubuntu.
2007-06-18
Phần này sẽ giới thiệu về Ubuntu. Nó sẽ giải thích các triết lý và nguồn gốc của Ubuntu, cung cấp thông tin về cách thức đóng góp cho Ubuntu và nhận sự trợ giúp với Ubuntu.
19.
Ubuntu Logo
2007-06-18
Biểu tượng của Ubuntu
21.
Ubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, to make Ubuntu usable for as many people as possible.
2007-06-18
Ubuntu bao gồm kiến trúc tiện nghi và hỗ trợ đa ngôn ngữ mà cộng đồng Phần Mềm Miễn Phí đưa ra để làm cho Kubuntu tiện dụng với nhiều người hơn.
22.
Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
2007-06-18
Ubuntu được phát hành thường xuyên và định kỳ; cứ 6 tháng có một phiên bản mới. Bạn có thể sử dụng bản chính thức hoặc bản thử nghiệm. Mỗi phiên bản sẽ được hỗ trợ trong tối thiểu là 18 tháng.
23.
Ubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
2007-06-18
Ubuntu hoàn toàn tuân theo các quy định về phát triển phần mềm miễn phí và mã nguồn mở; chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng phần mềm miễn phí và mã nguồn mở, phát triển và phổ biến chúng.
25.
Find out more at <ulink url="http://www.ubuntu.com">the Ubuntu website</ulink>.
2007-06-18
Tìm hiểu thêm tại <ulink url="http://www.ubuntu.com">trang web của Ubuntu</ulink>.
26.
About the Name
2007-06-18
Giới thiệu về tên
28.
A rough translation of the principle of Ubuntu is "humanity towards others". Another translation could be: "the belief in a universal bond of sharing that connects all humanity".
2007-06-18
Cách dịch thông thường của nguyên tắc của Ubuntu là "lòng nhân đạo đối với nhau". Một cách dịch khác có thể là: "niềm tin vào mối liên kết toàn cầu của sự chia sẻ mà nó liên kết tất cả các tư tưởng nhân đạo".
29.
Archbishop Desmond Tutu
2007-06-18
Tổng giám mục Desmond Tutu
32.
Free Software
2007-06-18
Phần mềm miễn phí
33.
The Ubuntu project is entirely committed to the principles of free software development; people are encouraged to use free software, improve it, and pass it on.
2007-06-18
Dự án Ubuntu hoàn toàn tuân theo nguyên tắc phát triển phần mềm miễn phí; người sử dụng được khuyến khích sử dụng phần mềm miễn phí, cải tiến và phổ biến nó.
35.
You can find out more about free software and the ideological and technical philosophy behind it at the <ulink url="http://www.gnu.org/philosophy/">GNU website</ulink>.
2007-06-18
Bạn có thể tìm thêm thông tin về phần mềm miễn phí và triết lý công nghệ và tư tưởng đằng sau nó tại <ulink url="http://www.gnu.org/philosophy/">Trang web của GNU</ulink>.
36.
The Difference
2007-06-18
Sự khác biệt
40.
The Desktop
2007-06-18
Môi trường làm việc
43.
Version and Release Numbers
2007-06-19
Phiên Bản và Số Phát Hành
46.
Backing and Support
2007-06-19
Sự Giúp Đỡ và Hỗ Trợ
47.
Ubuntu is maintained by a quickly growing community. The project is sponsored by <ulink url="http://www.canonical.com">Canonical Ltd.</ulink>, a holding company founded by Mark Shuttleworth. Canonical employs the core Ubuntu developers and offers support and consulting services for Ubuntu.
2007-06-19
Ubuntu được duy trì bởi một cộng đồng đang lớn mạnh nhanh chóng. Dự án được tài trợ bởi <ulink url="http://www.canonical.com">Canonical Ltd.</ulink>, một công ty cổ phần mẹ được sáng lập bởi Mark Shuttleworth. Canonical thuê những nhà phát triển lõi Ubuntu làm việc và cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho Ubuntu.
48.
Canonical Ltd. also sponsors a number of other Open Source software projects, about which more information can be found on the <ulink url="http://www.canonical.com">Canonical website</ulink>.
2007-06-19
Canonical Ltd. cũng tài trợ cho một số dự án Mã Nguồn Mở khác, xem thêm thông tin ở <ulink url="http://www.canonical.com">Trang web của Canonical</ulink>.
64.
What is Linux?
2007-06-19
Linux là gì?
68.
The Linux kernel has gained an ideological importance as well as a technical one. There is an entire community of people who believe in the ideals of free software and spend their time helping to make open source technology as good as it can be.
2007-06-19
Nhân Linux đã đạt được tầm quan trọng về ý tưởng cũng như về công nghệ. Có một cộng đồng người luôn tin tưởng vào lý tưởng của phần mềm miễn phí và dành thời gian để giúp làm cho công nghệ mã nguồn mở trở nên tốt nhất có thể.
70.
The spirit of open source, commonly attributed to Linux, is influencing software developers and users everywhere to drive communities with common goals.
2007-06-19
Tinh thần của mã nguồn mở, thường được gắn liền với Linux, đã ảnh hưởng tới các nhà phát triển phần mềm và người dùng khắp mọi nơi để hướng các cộng đồng tới những mục tiêu chung.
71.
What is GNU?
2007-06-19
GNU là gì?
73.
The GNU project is closely linked to the philosophy of free software, which is central to the projects that derive from it, such as Ubuntu. The concept of free software is explained at <xref linkend="free-software"/>.
2007-06-19
Dự án GNU gắn liền với triết lý của phần mềm miễn phí, mà nó là trung tâm đối với các dự án khởi nguồn từ nó, như là Ubuntu. Khái niệm phần mềm miễn phí được giải thích tại <xref linkend="free-software"/>.