Translations by zeratulbk

zeratulbk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
~
Translations and support have now been installed for %s. Select them from the Add Language button.
2009-04-13
Bản dịch và hỗ trợ bây giờ đã được cài đặt cho% s. Chọn chúng từ nút Thêm Ngôn ngữ.
~
Language Selector
2009-04-13
Lựa chọn Ngôn ngữ
~
Install
2009-04-13
Cài đặt
~
Set System Language
2009-04-13
Thiết lập Ngôn ngữ Hệ thống
~
Uninstall
2009-04-13
Gỡ cài đặt
3.
No language information available
2009-04-13
Không có sẵn thông tin nào về ngôn ngữ
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-04-13
Hệ thống này hiện không có thông tin về các ngôn ngữ có sẵn nêu trên. Bạn có muốn kết nối với một mạng lưới cập nhật để có được chúng bây giờ không?
5.
_Update
2009-04-13
_Cập nhật
6.
Language
2009-04-13
Ngôn ngữ
7.
Installed
2009-04-13
Đã cài đặt
10.
%s, %s
2009-04-13
%s, %s
11.
Software database is broken
2009-04-13
Cơ sở dữ liệu phần mềm bị hỏng
12.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-04-13
Hiện không thể cài đặt hay gỡ bỏ bất kỳ phần mềm nào. Vui lòng dùng trình quản lý gói "Synaptic" hoặc chạy lệnh "sudo apt-get install -f" trong cửa sổ lệnh để sửa lỗi này trước tiên.
13.
Could not install the selected language support
2009-04-13
Không thể cài đặt các hỗ trợ của ngôn ngữ đã chọn
15.
Could not install the full language support
2009-04-13
Không thể cài đặt đầy đủ gói hỗ trợ ngôn ngữ
17.
The language support is not installed completely
2009-04-13
Hỗ trợ ngôn ngữ không được cài đặt hoàn toàn
19.
_Remind Me Later
2009-04-13
_Nhắc nhở lần sau
20.
_Install
2009-04-13
_Cài đặt
21.
Details
2009-04-13
Chi tiết
23.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Adept" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-04-13
Hiện không thể cài đặt hay gỡ bỏ bất kỳ phần mềm nào. Vui lòng dùng trình quản lý gói "Adept" hoặc chạy lệnh "sudo apt-get install -f" trong cửa sổ lệnh để sửa lỗi này trước tiên.
24.
Default system language:
2009-04-13
Ngôn ngữ mặc định của hệ thống:
26.
Select language to install:
2009-04-13
Chọn ngôn ngữ để cài đặt:
27.
Select language to uninstall:
2009-04-13
Chọn ngôn ngữ để gỡ bỏ:
32.
Components:
2009-04-13
Các thành phần:
33.
Already installed
2009-04-13
Vừa được cài đặt
34.
Partially Installed
2009-04-13
Đã cài đặt một phần
35.
Not installed
2009-04-13
Chưa được cài đặt
39.
Default system Language now set to %s.
2009-04-13
Ngôn ngữ mặc định của hệ thống đã được đặt là %s
40.
Language Set
2009-04-13
Thiết lập ngôn ngữ
42.
Language Installed
2009-04-13
Ngôn ngữ được cài đặt
43.
Translations and support have now been uninstalled for %s.
2009-04-13
Bản dịch và hỗ trợ bây giờ đã được gỡ cài đặt cho% s.
44.
Language Uninstalled
2009-04-13
Ngôn ngữ được gỡ bỏ.
45.
Failed to set system language.
2009-04-13
Không thể thiết lập ngôn ngữ hệ thống.
56.
Apply Changes
2009-04-13
Áp dụng các Thay đổi
58.
Cancel
2009-04-13
Huỷ bỏ
63.
Install / Remove Languages...
2009-04-13
Cài đặt / Gỡ bỏ Ngôn ngữ
64.
Installed Languages
2009-04-13
Các ngôn ngữ đã cài đặt