Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 469 results
~
<b>Mutter is running, can't switch to other effects.</b>
2010-04-20
<b>S'està executant el Mutter, no es pot canviar a altres efectes.</b>
~
Please run "Appearance/Desktop Effects" again after restarting the computer, when the new graphics driver is active.
2010-04-20
Executeu un altre cop «Aparença/Efectes visuals» després de reiniciar l'ordinador, quan s'utilitzi el controlador gràfic nou.
~
Iceape Mail
2010-03-01
Correu de l'Iceape
~
The installation of an additional component (%s) is required in order to apply your settings. Would you like to install it now?
2008-10-17
Cal la instal·lació d'un component addicional (%s) per a poder aplicar els paràmetres. Voleu instal·lar-lo ara?
~
Please log out and log back in again
2008-10-17
Haurieu de sortir i tornar a entrar
~
The installation of an additional component (%s) is required in order to apply your settings. Would you like to install it now?
2008-10-17
Es necessita la instal·lació d'un component addicional (%s) per a poder aplicar els paràmetres. Voleu instal·lar-lo ara?
~
Please log out and log back in again
2008-10-17
Sortiu i torneu a entrar
1.
Current network location
2011-05-21
Ubicació actual de la xarxa
2009-09-23
Ubicació de la xarxa actual
2.
More backgrounds URL
2009-09-23
Més URL d'imatges de fons
3.
More themes URL
2009-09-23
Més URL de temes
4.
Set this to your current location name. This is used to determine the appropriate network proxy configuration.
2010-03-01
Establiu-ho al nom de la ubicació actual. S'utilitza per determinar la configuració apropiada del servidor intermediari de xarxa.
2009-09-23
Establiu-ho al nom de la ubicació actual. Aquest s'utilitza per a determinar la configuració apropiada del servidor intermediari de xarxa.
5.
URL for where to get more desktop backgrounds. If set to an empty string the link will not appear.
2009-09-23
L'URL des d'on obtenir més imatges de fons de l'escriptori. Si s'estableix a una cadena buida l'enllaç no apareixerà.
6.
URL for where to get more desktop themes. If set to an empty string the link will not appear.
2009-09-23
L'URL des d'on obtenir més temes de l'escriptori. Si s'estableix a una cadena buida l'enllaç no apareixerà.
8.
Width of border around the label and image in the alert dialog
2010-01-14
Amplada del contorn al voltant de l'etiqueta i la imatge al diàleg d'alerta
28.
Cale_ndar:
2010-03-01
Cale_ndari:
34.
Disable _Fingerprint Login...
2009-02-12
Inhabilita l'entrada amb l'_empremta dactilar...
35.
Email
2009-09-23
Correu electrònic
36.
Enable _Fingerprint Login...
2009-02-12
Habilita l'entrada amb l'_empremta dactilar...
40.
IC_Q:
2010-03-01
IC_Q:
41.
Instant Messaging
2009-09-23
Missatgeria instantània
42.
Job
2009-09-23
Feina
43.
M_SN:
2010-03-01
M_SN:
49.
Telephone
2009-09-23
Telèfon
51.
Web
2009-09-23
Web
54.
Work
2009-09-23
Feina
56.
ZIP/_Postal code:
2010-10-18
ZIP/Codi _postal:
58.
_Department:
2010-03-01
_Departament:
59.
_GroupWise:
2010-10-18
_GroupWise:
61.
_Home:
2009-07-15
_Personal:
68.
_XMPP:
2010-10-18
_XMPP:
70.
_ZIP/Postal code:
2010-10-18
_ZIP/Codi postal:
72.
You are not allowed to access the device. Contact your system administrator.
2010-03-01
No teniu permís per accedir al dispositiu. Contacteu amb l'administrador del sistema.
2009-02-12
No teniu permís per a accedir al dispositiu. Contacteu amb l'administrador del sistema.
73.
The device is already in use.
2009-02-12
El dispositiu ja està en ús.
74.
An internal error occured
2009-02-12
S'ha produït un error intern
75.
Delete registered fingerprints?
2009-02-12
Voleu suprimir les empremtes dactilars registrades?
76.
_Delete Fingerprints
2009-02-12
_Suprimeix les empremtes dactilars
77.
Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled?
2009-02-12
Voleu suprimir les empremtes dactilars registrades de manera que s'inhabiliti l'entrada amb empremta dactilar?
78.
Done!
2009-02-12
Fet
79.
Could not access '%s' device
2009-02-12
No s'ha pogut accedir al dispositiu «%s»
80.
Could not start finger capture on '%s' device
2009-02-12
No s'ha pogut iniciar la captura de l'empremta dactilar al dispositiu «%s»
81.
Could not access any fingerprint readers
2009-02-12
No s'ha pogut accedir a cap lector d'empremtes dactilars
82.
Please contact your system administrator for help.
2010-03-01
Contacteu amb l'administrador del sistema per obtenir ajuda.
2009-02-12
Contacteu amb l'administrador del sistema per a obtenir ajuda.
83.
Enable Fingerprint Login
2009-02-12
Habilita l'entrada amb empremta dactilar
84.
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device.
2010-03-01
Per habilitar l'entrada amb empremta dactilar, caldrà que deseu una de les vostres empremtes dactilars utilitzant el dispositiu «%s».
2009-02-12
Per a habilitar l'entrada amb empremta dactilar, caldrà que deseu una de les vostres empremtes dactilars utilitzant el dispositiu «%s».
85.
Swipe finger on reader
2009-02-12
Passeu el dit pel lector