Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Jockey trunk series template jockey.

1019 of 108 results
10.
Alternate Atheros "madwifi" driver
Thay thế trình điểu khiển Atheros "madwifi"
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:22 ../data/handlers/madwifi.py:22
11.
Alternate "madwifi" driver for Atheros wireless LAN cards.
Thay thể trình điều khiển "madwifi" cho cạc LAN không dây Atheros
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:23 ../data/handlers/madwifi.py:23
12.
Only activate this driver if you have problems with your wireless LAN connection.

The free "ath5k" driver should work with most Atheros cards nowadays, but on some computers this alternate (but proprietary) driver still works better, or at all.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Chỉ kích hoạt trình điều khiển này nếu bạn có vấn đề với kết nối mạng LAN không dây.

Trình điều khiển tự do "ath5k" có thể làm việc với hầu hết cạc Atheros hiện nay, nhưng với một số máy tính thì trình điều khiển thay thế (có sở hữu độc quyền) này vẫn hoạt động tốt hơn.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-07-26
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:24 ../data/handlers/madwifi.py:24
13.
You removed the configuration file %s
Bạn đã gỡ tệp cấu hình %s
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:38 ../data/handlers/madwifi.py:38
14.
Enable debugging messages.
Bật các thông điệp gỡ lỗi.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in ../backend/jockey-backend.py:32
15.
Write logging messages to a file instead to stderr.
Ghi các thông điệp lện một tập tin thay vì ghi lên stderr.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in ../backend/jockey-backend.py:35
16.
Timeout for D-BUS service (default: 600, 0: run forever)
Thời gian chờ cho dịch vụ D-BUS (mặc định: 600, 0: chạy mãi)
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in ../backend/jockey-backend.py:38
17.
Add a custom handler directory.
Thêm một thư mục trình quản lý tùy ý.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-22
Located in ../backend/jockey-backend.py:41
18.
Run on session D-BUS (only for testing)
Chạy trên phiên D-BUS (chỉ để thử nghiệm)
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in ../backend/jockey-backend.py:44
19.
Check for new hardware drivers
Kiểm tra trình điều khiển thiết bị mới
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-24
Located in ../gtk/autostart/jockey-gtk.desktop.in.h:1 ../kde/autostart/jockey-kde.desktop.in.h:1
1019 of 108 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Hoàng Đức Hiếu, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Anh, Ngô Huy Hoàng, Phan Trọng Khanh, jackerphan.