Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

251283 of 283 results
212.
Unpack command '%s' failed.
2006-03-20
Utpakkingskommandoen «%s» mislyktes.
213.
Check if the 'dpkg-dev' package is installed.
2007-06-19
Sjekk om pakken «dpkg-dev» er installert.
214.
Build command '%s' failed.
2006-03-20
Byggekommandoen «%s» mislyktes.
215.
Child process failed
2006-03-20
Barneprosessen mislyktes
216.
Must specify at least one package to check builddeps for
2006-03-20
Du må angi minst en pakke du vil sjekke «builddeps» for
217.
Unable to get build-dependency information for %s
2006-03-20
Klarer ikke å skaffe informasjon om bygge-avhengighetene for %s
218.
%s has no build depends.
2006-03-20
%s har ingen avhengigheter.
219.
%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be found
2006-03-20
Kravet %s for %s kan ikke oppfylles fordi pakken %s ikke finnes
220.
%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of package %s can satisfy version requirements
2006-03-20
Kravet %s for %s kan ikke oppfylles fordi det ikke finnes noen tilgjengelige versjoner av pakken %s som oppfyller versjonskravene
221.
Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new
2006-03-20
Klarte ikke å tilfredsstille %s avhengighet for %s: den installerte pakken %s er for ny
222.
Failed to satisfy %s dependency for %s: %s
2006-03-20
Klarte ikke å tilfredsstille %s avhengighet for %s: %s
223.
Build-dependencies for %s could not be satisfied.
2006-03-20
Klarte ikke å tilfredstille bygg-avhengighetene for %s.
224.
Failed to process build dependencies
2006-03-20
Klarte ikke å behandle forutsetningene for bygging
225.
Supported modules:
2006-03-20
Støttede moduler:
226.
Usage: apt-get [options] command apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...] apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...] apt-get is a simple command line interface for downloading and installing packages. The most frequently used commands are update and install. Commands: update - Retrieve new lists of packages upgrade - Perform an upgrade install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb) remove - Remove packages autoremove - Remove automatically all unused packages purge - Remove packages and config files source - Download source archives build-dep - Configure build-dependencies for source packages dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8) dselect-upgrade - Follow dselect selections clean - Erase downloaded archive files autoclean - Erase old downloaded archive files check - Verify that there are no broken dependencies markauto - Mark the given packages as automatically installed unmarkauto - Mark the given packages as manually installed Options: -h This help text. -q Loggable output - no progress indicator -qq No output except for errors -d Download only - do NOT install or unpack archives -s No-act. Perform ordering simulation -y Assume Yes to all queries and do not prompt -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place -m Attempt to continue if archives are unlocatable -u Show a list of upgraded packages as well -b Build the source package after fetching it -V Show verbose version numbers -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual pages for more information and options. This APT has Super Cow Powers.
2010-09-07
Bruk: apt-get [valg] kommando apt-get [valg] install|remove pakke1 [pakke2 ...] apt-get [valg] source pakke1 [pakke2 ...] apt-get er et enkelt grensesnitt som kan brukes fra kommandolinja for å laste ned og installere pakker. De mest brukte kommandoene er «update» og «install». Kommandoer: update - Hent nye pakkelister upgrade - Utfør en oppgradering install - Installér nye pakker (Pakke er «foo», ikke «foo.deb») remove - Fjern pakker autoremove - Fjern alle automatisk ubrukte pakker purge - Fjern og rydd opp etter pakker source - Last ned kildekode fra arkivene build-dep - Sett opp bygge-forutsetninger for kildekodepakker dist-upgrade - Oppgradér utgave, les apt-get(8) dselect-upgrade - Følg «dselect» sine anbefalinger clean - Slett nedlastede arkivfiler autoclean - Slett gamle nedlastede arkivfiler check - Se etter om det finnes brutte avhengigheter markauto - Merk de oppgitte pakkene som automatisk installert unmarkauto - Merk de oppgitte pakkene som manuelt installert Valg: -h Denne hjelpteksten. -q Loggbar tilbakemelding - ikke vis framdrift -qq Ingen tilbakemelding - bortsett fra feilmeldinger -d Bare nedlasting - IKKE installér eller pakk ut arkivfilene -s Simulering - bare simuler kommandoen -y Anta Ja til alle forespørsler uten å spørre -f Prøv å fortsette hvis integritetstesten mislykkes -m Prøv å fortsette når pakker mangler -u Vis liste med oppgraderte pakker -b Bygg pakken etter at kildekoden er lastet ned -V Vis fullstendige versjonsnummere -c=? Les denne innstillingsfila -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp Les manualsiden apt-get(8), sources.list(5) og apt.conf(5) for mer informasjon og flere valg. Denne APT har kraften til en Superku.
227.
NOTE: This is only a simulation! apt-get needs root privileges for real execution. Keep also in mind that locking is deactivated, so don't depend on the relevance to the real current situation!
2010-09-07
MERK: Dette er kun en simulering. apt-get må ha root-rettigheter for reell utførelse. Husk også at låsing er deaktivert, så ikke regn med relevans i forhold til den reelle gjeldende situasjonen.
228.
Hit
2006-03-20
Funnet
229.
Get:
2006-03-20
Hent:
230.
Ign
2006-03-20
Ign
231.
Err
2006-03-20
Feil
232.
Fetched %sB in %s (%sB/s)
2006-03-20
Hentet %sB på %s (%sB/s)
233.
[Working]
2006-03-20
[Arbeider]
234.
Media change: please insert the disc labeled '%s' in the drive '%s' and press enter
2006-03-20
Bytte av media: sett inn CD-en som er merket «%s» i «%s» og trykk «Enter»
235.
Unknown package record!
2006-03-20
Ukjent pakkeoppføring
236.
Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...] apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used to indicate what kind of file it is. Options: -h This help text -s Use source file sorting -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-sortpkgs [innstillinger] fil1 [fil2 ...] apt-sortpkgs er et enkelt redskap til å sortere pakkefiler. Innstillingen -s brukes til å angi hvilken filtype det er. Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -s Bruk filsortering -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
237.
Bad default setting!
2006-03-20
Feil standardinnstilling!
238.
Press enter to continue.
2006-03-20
Trykk «Enter» og fortsett
239.
Do you want to erase any previously downloaded .deb files?
2008-12-29
Vil du slettet alle tidligere nedlastede .deb-filer?
240.
Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed
2010-09-07
Feil oppstod ved utpakkinga. Setter nå opp de installerte pakkene.
241.
will be configured. This may result in duplicate errors
2010-09-07
Det kan lede til fordobling av feil eller feil forårsaket av
242.
or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors
2006-03-20
manglende forutsetninger. Det er greit, bare de nevnte feilene er
243.
above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again
2006-03-20
av betydning. Sett dem i stand dem og kjør [I]nstall igjen.
244.
Merging available information
2006-03-20
Fletter tilgjengelig informasjon