Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 21 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dự án tài liệu Ubuntu)
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:6(creator) advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:7(maintainer)
2.
Advanced Topics
Các chủ đề nâng cao
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:8(title) advanced-topics/C/advanced-topics.xml:15(title)
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:9(date)
4.
Placeholder
Placeholder
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Công đóng góp và Giấy phép
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu này được phân phối với giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn được quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải tiến các tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép. Tất cả các tài liệu dẫn xuất phải được phát hành theo giấy phép.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-27
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:11(para)
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Viet Hung.